Wednesday, May 30, 2012

BOLU İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (2020)


BOLU İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (2020)
BOLU İLİ
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (2020)
UTTA Planlama, Projelendirme, Danışmanlık Ltd. Şti. 


PLAN HÜKÜMLERİ

I.  AMAÇ

2020 Yılını hedefleyen 1/100 000 ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı’nın amacı:
·      İl’in planlama hedef ve stratejilerini belirlemek,
·      İl’in doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini koruyarak; farklı sektörlerin gelişme hedeflerini, sürdürülebilirlik bağlamında sağlıklı bir çevrede geliştirmek,
·      Bolu ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre Alt ölçeklerde hazırlanacak her türde fiziksel planlara girdi olacak planlama kararlarının temelini oluşturmak,
·     Sosyal ve ekonomik nedenlerle yada herhangi bir afet nedeni ile ivedilikle planlanması zorunlu hale gelecek “Öncelikli Alanlar” için üretilecek planlama kararlarını yönlendirmektir.

II. KAPSAM
Bolu İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, İl’in yönetsel sınırları ile tanımlanan alanı kapsamaktadır. İl yönetsel sınırları bu planın onay sınırlarıdır.

III. TANIMLAR
III.1. Bolu İli 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
 İl’in sosyo-ekonomik ve mekansal açılardan gelişmesini sağlayacak bir rehber,  planlama kademeleri içinde tüm alt ölçekli planları yönlendirecek bir ilkeler planıdır. İl sınırları ile tanımlanır.
·                                Yönetsel sınırlarla çakışan onay sınırları içinde,
·      Ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda,
·      Alt ölçeklere de girdi oluşturacak düzey ve yeterlilikte,
·      Planlama ilke, hedef ve stratejilerini,
·      Ana arazi kullanım kararlarını,
·      Gelişme ve koruma öneri ve hükümlerini içerir.
      
III.1.1. Temel Veriler
DPT tarafından hazırlattırılan Bolu İli Gelişme Planı, Valilik aracılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan derlenmiş ve derlenecek plan, program ve bütçe içeren, uygulamaya yönelik bilgi ve belgeler, sektörel bilgi paftaları;
1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ilkelerine uygun olarak hazırlanacak 1/25 000, 1/5 000, 1/1 000  ölçekli planların temel verileridir.            

III.1.2. Kentsel Gelişme Bölgesi
Gelişme potansiyeli olan birden çok kentsel yerleşme alanıyla bunların etkileşim alanlarını kapsayan; kentsel kullanım alanlarında nüfus, işgücü, genel arazi kullanımı ile gelişme yönleri vb. konularda kararlar getirilen, kırsal kesimleriyle bir bütün olan doğal ve / veya yapay eşiklerle tanımlanmış bölgedir.III.1.2.1. Bolu İli Kentsel Gelişme Bölgesi
 Bolu ve  Gerede Alt bölgelerinden oluşur. Bolu ve Gerede İlçe Planlama Bölgelerinin D-100 Karayolu’nun yakın çevresini kapsar. Planda işaretli sınırlar şematiktir.  Bu bölgelerin sınırları, 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’yla kesinleşir.
III.1.2.1.1.  Bolu Kentsel Gelişme Alt Bölgesi
Bolu Kentsel Gelişme Alt Bölgesi, Bolu Merkez İlçesi ile Karacasu Beldesi’nin Belediye sınırlarını ve bu sınırlar dışında kalıp 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile sınırları belirlenecek alanları kapsar.
III.1.2.1.2. Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi
Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi; Gerede Belediyesi, Dörtdivan Belediyesi, Yeniçağa Belediyesi sınırları ve bu sınırlar dışında kalan ve sınırları 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile tanımlanacak alanları kapsar.

III.1.3. Özel Planlama Bölgesi 
Bir veya birden çok İlçe Planlama Bölgesi içinde yer alan ve ilçe planlama bölgelerinin genel özelliklerinden farklı özellikleri bulunan; Koruma - kullanma bağlamında titizlikle ele alınması, özenle korunarak kullanılması gereken bu amaçla, öncelikle planlanması zorunlu olan, (Milli park, tabiat parkı, sitler, ören yerleri, tümülüsler, göller ve çevreleri, şelaleler, rekreasyon alanları vb. )  bölgelerdir.
Bu bölgeler; daha önce 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları yapılmış, yürürlükte bulunan planlarla tanımlanmış alanlarla, 1/25.000 ölçekli planlarının yapılması öngörülen özgün nitelikli alanları, yayla nitelikli bir/birden çok köy yerleşik alanı ve yakın çevresini, Entegre hayvancılık ( kanatlı ve diğer) tesislerin kurulabileceği alanları kapsar

III.2. İlçe Planlama Bölgesi
Bir veya birden çok kentsel yerleşmenin alanları ile, bu alanların çevresiyle etkileşim alanlarını kapsayan; nüfus ve işgücü kestirimlerine dayalı olarak mekansal kararlarla, gelişme hedef ve stratejilerinin belirleneceği, ilçe sınırları ile tanımlanan bölgedir.

 III.2.1. İlçe Planlama Alt Bölgesi
 İlçe Planlama Bölgeleri içinde yer alan, belediye ( ve varsa mücavir alan) sınırlarıyla  tanımlanan bölgedir.

III.3. Farklı Programlar Uygulanacak İlçe Planlama Bölgeleri
Bir yada birden çok ilçe planlama bölgesini içine alıp farklı programlar uygulanması öngörülen bölgelerdir.

III.3.1. Sosyal Ağırlıklı Programlar Uygulanacak  İlçeler Planlama Bölgeleri (SAP)
Mengen İlçesi ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerini kapsayan, bu yerleşmelerde ve yakın çevrelerinde nüfus tutma stratejilerinin, yerleşik nüfusa beceri kazandırma eylemlerinin egemen kılınacağı İlçe Planlama Bölgeleridir.
Bu bölgeler içinde Mengen, Seben, Kıbrıscık yerleşmeleri ile gelecekte belediye olarak örgütlenmesi olası yerleşmeler İlçe Planlama Alt Bölgesi olarak tanımlanmışlardır.
III.3.1.1. Sosyal Ağırlıklı Programlar Uygulanacak İlçe Planlama Kuzey Bölgesi (SAP-Kuzey) 
Bu bölge Mengen İlçe sınırları ile tanımlanır. Bölge de yer alan Mengen yerleşmesi İlçe Planlama  Alt Bölgesi olarak planlanır.


III.3.1.2. Sosyal Ağırlıklı Programlar Uygulanacak İlçeler Planlama Güney Bölgesi (SAP- Güney)
Seben ve Kıbrıscık ilçe sınırları ile tanımlanan bu bölgede Seben ve Kıbrıscık İlçeleri ayrı birer ilçe planlama bölgesi olarak ele alınacaktır. Seben ve Kıbrıscık yerleşmeleri de ayrı ayrı, ilçe planlama alt bölgeleri olarak planlanacaklardır.

III.3.2. Birinci Sektör Ağırlıklı Programlar Uygulanacak İlçe Planlama Bölgeleri (BSA) 
Mudurnu ve Göynük ilçe sınırları ile tanımlanan bu bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklı gelişme, hayvancılık ve ormancılık alt faaliyet dallarında uzmanlaşma, eko ve doğa turizmini özendirme eylem ve stratejilerinin uygulanacağı bölgelerdir. Mudurnu ve Göynük yerleşmelerinde kültür turizmi özendirilecek, bu ilçeler ayrı ayrı ilçe planlama alt bölgeleri olarak planlanacaklardır.

III.4. Farklı Kullanım Alanları:

III.4.1. Kentsel Yerleşim Alanları
 Bu plan kapsamında kentsel kullanımlara ayrılan Kentsel Yerleşik Alanlar ile Kentsel Gelişme alanları bütünüdür.
III.4.1.1. Kentsel Yerleşik Alanlar
 Onaylı İmar Planı kararı ile kentsel kullanımlara ayrılan alanlar bütünüdür.
III.4.1.2. Kentsel Gelişme Alanları
 Bu plan kararları ile kentsel kullanıma açılması öngörülen gelişme alanlarıdır.

 III.4.2. Kırsal Yerleşme Alanları
 Kentsel yerleşme alanlarının dışında,  köy tüzel  kişiliğine sahip yerleşme alanlarıdır .

III.4.3. Turizm Planlama Alanları  
Turizm gelişme alanları ile turizm kullanımı ve yatırım ağırlıklı olarak planlaması önerilen  ya da planlanmış alanlardır.
III.4.3.1. Turizm Merkezi
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırları belirlenen ve ilan edilen alanlardır.
III.4.3.2. Turizm Yatırım Alanları
Turizmi Teşvik Kanunu’na ilişkin Turizm Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tesislerin yapılabileceği alanlardır.
III.4.3.3. Günübirlik Tesis Alanları
Yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor vb. imkanları günübirlik olarak sağlayan ancak, konaklama yapılmayan tesislerin bulunduğu alanlardır.

III.4.3.4. Kamping Tesis Alanları
Günübirlik kullanımlara ek olarak turistlerin geceleme (Çadır, bungalov, oto karavan) yaptıkları alanlardır.

III.4.3.5. Termal Turizm Alanları
Yer altı (Jeotermal vb.) ve iklim kaynaklı unsurların tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıca, içmece ve iklim kür merkezleri, kür parkları ve tamamlayıcı tesislerin yapılabileceği alanlardır.


III.4.3.6.Yayla Turizmi Alanları
Doğal çevre içerisinde yer alan, doğal yaşam ile bütünleşecek etkinliklerin yer aldığı, dış görünüşte doğal çevreye uygun yapı malzemelerinin kullanıldığı turizm tesislerinin yapılabileceği alanlardır.

III.4.4. Sanayi Alanları
Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar), İhtisas Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri gibi endüstriyel üretim, araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü alanlardır.

III.4.5.Tarımsal Alanlar
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nca sınıflandırılmış ve tarımsal kullanımı belirlenmiş alanlardır.
III.4.5.1. Tarım Arazileri
 Toprak, topografya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun olan ve halihazır bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülebilen arazilerdir.
 III.4.5.2. Mutlak Tarım Arazileri
 Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyle tarımda kalması gereken, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli arazilerdir.
 Mutlak tarım arazileri ve dikili tarım arazileri dışında toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş her tür bitkisel üretim yapılamayan sadece özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile, su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeni ile tarımda kalması gereken arazilerdir.
 Arazi özelliklerine bağlı kalmaksızın, sayıları; tür ve cinsine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenecek asgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri ağaç, ağaççık ve çalı formunda yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğu arazilerdir.
 Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı, yerel önemi olan ve kullanım kararlarının yerel ihtiyaçlara göre belirlendiği arazilerdir.
III.4.5.6. Örtü Altı Tarım Arazileri
 İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon ve benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak tarım yapılan arazilerdir.
III.4.5.7. Sulu Tarım Arazileri
 Devlet yatırımları ile sulamaya açılmış veya sulama projesi kapsamında olan arazilerdir.

III.4.5.8. Kuru Tarım Arazileri
 Halen sulanmayan ve ekonomik olarak sulanma imkanı bulunmayan bitki su ihtiyacının sadece doğal yağışlarla karşılanabildiği arazilerdir.
III.4.5.9. Tarımsal Amaçlı Yapılar
 Çiftçiye ait tarımsal işletmenin ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak için gerekli boyut, hacim ve vasıfta; kümes, ahır, ağıl, depo, soğuk hava deposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri, arı hane, su ve yem deposu, gübre ve silaj çukuru vb. yapılar, işletmenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan biyogaz  tesisleri ile tarımsal ürünlerin üretildikten sonra ilk işleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla işletme içerisinde inşa edilen işletme sahibine ait yapılardır.
III.4.5.10. Tarımsal Amaçlı Entegre Üretim Tesisleri
 Tarımsal ürünlerin üretiminden sonra işlenerek fiziksel veya kimyasal özellikleri değiştirilip bir veya birden çok yeni ürüne dönüştürülmesinin yapıldığı tesislerdir.
III.4.5.11. Tarımsal Faaliyet
 Bitkisel üretim, hayvansal üretim (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı,arıcılık, ipek böcekçiliği vb.) balıkçılık ve bu üretim sonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirmesi için yapılan faaliyetlerdir.
III.4.5.12. Bölünemez Tarımsal Parsel Büyüklüğü
 Makineli tarımda toplam işlem zamanları ile alan kayıplarını en aza indiren, arazi nitelikleri, üretim deseni ve potansiyeline göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen en küçük parsel büyüklüğüdür.
III.4.5.13. Çiftçi
 Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi yaparak geçimini temin eden gerçek veya tüzel kişilerdir.

III.4.6. Mera AlanlarıHayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir.
Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan çayır vasıflı yerler, çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yaylak vasıflı yerler ile hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan kışlak vasıflı yerler de mera olarak tanımlanır.

III.4.7. Orman  Alanları
6831 Sayılı Orman Kanununda tanımlanan  alanlardır.

III.4.8. Özel Statülü Orman Alanları
Milli Parklar Kanunu’na göre belirlenmiş özel statülü orman alanlarıdır.
III.4.8.1. Milli Park
“Bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile; koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.”
III.4.8.2. Tabiat Parkı
“Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.”
III.4.8.3. Tabiat Anıtı
“Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır”.
III.4.8.4. Tabiatı Koruma Alanı
 Milli Parklar Kanunu’ nun 2. Maddesi’ndeki tanıma göre: “Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş, ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup, sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır.”
III.4.8.5. Mesire Yerleri
Orman ve orman rejimine giren, rekreasyonel kaynak değeri olan, doğanın ve doğal kaynakların sürekliliğinin, ekolojik dengesinin korunarak, halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik alanlardır.

III.4.9. Su Toplama Havzası
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nin 2. Maddesi’ndeki tanıma göre: “Göllerde ve rezervuarlarda bu su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını; bir akarsu parçasında ise belirli bir kesiti besleyen bölgenin memba kesimi” olup,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen alanlardır.

III.4.10. Su Kaynakları
“ Su Ürünleri Yönetmeliği” ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nde tanımlanan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen doğal veya yapay su kaynaklarıdır.

III.4.11. Su Kaynakları Koruma Kuşakları
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nde tanımlanan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen derecelendirilmiş kuşak alanlarıdır.

III.4.12. Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisleri
 Su ürünleri kaynaklarının ekonomik olarak kullanımı ve üretiminin arttırılması amacıyla deniz ve iç sularda,deniz, göl yüzeyi ile karada, kuluçkahaneli ve kuluçkahanesiz oluşuna göre alan büyüklüğü değişen üretim ve yetiştirme faaliyetine yönelik üstyapılara sahip kıyı yapılarıdır.

III.4.13.  Kültür Varlıkları  
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 3. Maddesi’ndeki tanıma göre: “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.”

III.4.14. Tabiat Varlıkları
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası” nın 3. Maddesinde yer alan tanıma göre: ”jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli; yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir”.

III.4.15. Sit
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası” nın 3. Maddesinde yer alan tanıma göre: “tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alandır”.

 III.4.16. Ören Yeri
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 3. Maddesindeki tanıma göre : “tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topografik olarak tanımlanacak derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır”.

 III.5. İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Bu plana dayalı olarak hazırlanacak alt ölçek planların yapımı sırasında iş birliği yapılacak, planlama ve uygulamanın çeşitli aşamalarında  görüşlerine başvurulacak kurum ve kuruluşlardır.

III.6. İlgili İdare
Bolu Valiliği ve bu plan kapsamında kalan tüm belediyelerdir.

IV. İLKE, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Vali, 1/100 000 ölçekli plan doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirir. Bu yönlendirmeyi, plan hükümleri uyarınca yapar. Temel verileri III.1.1. maddesinde tanımlanmış bulunan alt ölçekli planların hazırlanması sırasında gerekli görülürse İl Genel Meclisi’nin görüşü alınır.

IV.1. Planlama İlkeleri

IV.1.1. Bolu İli sınırları içinde var olan tüm doğal ve kültürel değerler ; 1/100.000 ölçekli planda öngörülmüş genel ilke ve hedefler çerçevesinde korunacaktır. 

IV.1.2. Mutlak Tarım arazileri, özel ürün arazileri ve ekonomik olarak verimli olan dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarım dışı amaçla kullanılmayacak, ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince korunacaktır.

IV.1.3. Meralar Mera Kanunu uyarınca korunacak ve kullanılacaktır.

IV.1.4. Orman olarak belirlenmiş alanların korunması esastır.

IV.1.5. İçme suyu ve tarımda sulama amacı ile kullanılan ve kullanılacak olan barajların
su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanları korunacaktır.

IV.1.6. Bolu İli genelinde 2020 yılı itibariyle tahmini toplam nüfus 479 000 kişi, kentsel nüfus 343 000 kişi, kırsal nüfus ise 136 000 kişi olarak belirlenmiştir. Afet riski dikkate alınarak 1/100.000 ölçekli planla belirlenmiş farklı bölgelerin gelişme potansiyellerine göre hedef nüfuslarının dengeli dağılımı sağlanacaktır.

IV.1.7. Yürürlükte bulunan imar planlarında yer alan mevcut ve / veya gelişme konut alanları, üst ölçek plan kararları ve uygulama hükümleri doğrultusunda tekrar ele alınacak, irdelenecek ve sağlıklılaştırılacaklardır.

IV.1.8. Sanayi yeri istemleri; gerektiğinde, planın ilkesel koruma kararlarını desteklemek amacıyla mevcut sanayi ve/veya organize sanayi bölgelerine yönlendirilecek, sanayi planlama alanlarında değerlendirilecektir.

IV.1.9. Olası istemleri bu plan koşulları uyarınca irdelemek, değerlendirmek ve kirletici sanayi türlerini denetim altına almak amacıyla; ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda ve doğal eşikler dikkate alınarak ihtisaslaşmış sanayi bölgelerinin gerçekleşmesi, denetim düzeninin ve çevresel önlemlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.

IV.1.10. Mevcut organize sanayi bölgelerinde doğması olası çevre kirliliği sorunlarını önlemek amacıyla bu bölgelerde arıtma tesisi yapma zorunluluğuna ilişkin kararlar oluşturulacaktır.

IV.1.11. Yer seçimi yapılmış organize sanayi bölgelerinde hangi    tesislerin kesinlikle yer almayacağı, bu bölgeleri içeren 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının hazırlanması aşamasında belirlenecektir.                       

IV.1.12. Organize sanayi bölgelerini destekleyecek küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinin oluşturulması sağlanacaktır.

IV.1.13. Kentsel Gelişme Alanları’nda, yerleşmelerin nüfus projeksiyonu ve projeksiyon dönemlerine göre gerekli konut alanlarının etaplanarak açılması esastır.

IV.1.14. Belirlenen planlama bölgelerinde, bölgenin gereksinimine yönelik sosyal donatı alanları oluşturulacaktır.

IV.1.15. Bolu İli hizmet sektörünün, Türkiye ve bölge içindeki konumuna uygun olarak  geliştirilmesi hedeflenecektir.

IV.1.16. İlçeler itibariyle, Bolu İli 2020 hedef yılı nüfus dengelerinin ilçelere göre dağılımını bozacak noktasal sanayi, konut ve turizm kullanım kararlarının oluşturulmaması esastır. Ancak nüfus dengeleri ihtiyaca bağlı istemlere göre yeniden belirlenir.

IV.1.17. Plan uygulanmasına ilişkin her ölçekteki kararların, planda önerilen devlet altyapı yatırım programları doğrultusunda uygulanmaları sağlanacaktır.

IV.1.18. Bolu İli’nde turizm sektörünün geliştirilmesi için kararlar ve uygulama stratejileri oluşturulacaktır.

IV.1.19. Tarihsel kimliği korunması gereken yerleşmelerde ve yakın çevresinde kimliğin bozulmasına neden olacak kararların alınması önlenecektir.

IV.1.20. Planlı kentsel alanların dışında kalan kırsal yerleşmelerde tarımsal faaliyetler ile yayla turizminin desteklenmesi esastır.

IV.1.21. Kentsel Gelişme Bölgesi’nde, henüz kullanıma açılmamış sanayi alanlarında, sanayinin ileri teknolojiye yönelmesi teşvik edilecek; sanayi ve yerleşimlerin belli noktalarda aşırı yığılmayı önlemeye ilişkin kararlar, yeni konut dışı kentsel kullanım alanları oluşturularak desteklenecektir. Mevcut sanayi alanlarının sağlıklılaştırılması, çevre kirliliğini önleyici önlemlerin alınması ve arıtma tesisleri oluşturulması zorunludur.

IV.1.22. Göynük ve Mudurnu’da tarıma dayalı sanayi alanları oluşturulabilecek ve bu ilçelerin tarımsal kimlikleri desteklenecektir.

IV.1.23. Göynük ve Mudurnu yerleşimlerinin mevcut tarihi ve turistik kimliği geliştirilecek ve bu kimliği bozmadan kültür ve turizm hareketlerine katkısı olabilecek,  çevre kirliliği yaratmayan küçük sanayi özendirilecektir.

IV.1.24. Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık ilçelerinde tarımsal faaliyetleri geliştirmeye yönelik tesisler oluşturulabilecek; ayrıca çevre kirliliği yaratmayan farklı iş kollarına da yer verilecektir.

IV.1.25. Kentsel Gelişme Bölgesi’nde hizmet sektörüne yönelik kullanımlar ile turizm ve sanayi desteklenecek, ancak, tarihsel yerleşim bölgelerinin kimlikleri korunacaktır.

IV.1.26. Planda öngörülen Turizm Planlama Alanlarının bir bütün halinde planlanması ve bu alanların geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği sağlanacaktır.

IV.2. İdarelerin, Kurum ve Kuruluşların Planlama İlkeleri Açısından Görev ve Sorumlulukları:
Hiçbir alt ölçek plan ve planlarda bu planın ilke hedef ve kararlarına aykırı olarak karar üretilemez.
IV.2.1. Plan kapsamında bulunan tarım arazilerinin korunması, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın görev ve yetki alanındadır. Tarım arazilerinin korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin ilgili birimlerinin katılımıyla  Vali’ nin başkanlığında bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyonda söz konusu koruma kararları ve yasal olanakların ilgili kurum ve kuruluşlara verdiği görev ve sorumluluklar irdelenecek ve uygulamada kurum ve kuruluşlar arası eşgüdüm sağlanacaktır.

IV.2.2. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,  Valilik, Üniversite, ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile özel ürün arazilerinin saptanmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve saptama işleminden sonra bu alanların geliştirilmesi ile ilgili yasal ve teknik önlemler alınacaktır.

IV.2.3. Tarım arazilerinde arazi kullanma kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan sulama projeleri ve  bu projeler uyarınca yapılacak göletlerin, 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planında öngörülen geliştirme stratejileri doğrultusunda öncelikleri belirlenerek alt ölçekli planlara işlenecektir.

Bu bağlamda mevcut sulama tesislerinin kullanılabilirliği irdelenerek gerekli iyileştirme, iptal vb. kararlar alınacaktır.

IV.2.4. Bolu İli’ndeki içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte öneriler ve bunları destekleyecek projeler oluşturulacaktır.

IV.2.5. Bolu İli’nde yer alan kırsal ve kentsel yerleşmelerde içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak amacına yönelik olarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bolu İli’ndeki su kaynaklarını kullanması olası diğer kuruluşların katılımıyla su kirliliği ve su ürünleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde Valilikçe öncelikler belirlenecektir.
İl içindeki su kirliliğinin azaltılmasına yönelik su kirliliği ve su ürünleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalar, özellikle, su kirliliğinin azaltılmasına ilişkin öncelikler ve önlemlere ilişkin görev ve sorumluluklar Valilikçe izlenecektir.

IV.2.6. Ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda İlgili Bakanlık ve taşra örgütünün katılımıyla, geliştirme ve koruma amaçlı sektörel planlar alt ölçekli planlara girdi olacaktır. 

IV.2.7. İl sınırları içindeki sit alanları, kültür ve tabiat varlıkları, tam olarak belirlenecek ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ nun il düzeyindeki genel koruma kararlarını belirleyen veriler olarak kullanılacaklardır.

IV.2.8. Bu planda işaretlenen tüm kentsel yerleşme  alanları, alt ölçek plan kararları ile ayrıntılandırılacak ve uygulamaya açılacaktır.1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli planlara uygun olarak hazırlanacak nazım ve uygulama imar planlarının yapımında “ Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

IV.2.9. Bu plan ile önerilen sanayi bölgelerinde ne tür sanayilerin yer alacağına ilişkin kararlar 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararlarına ve uygulama hükümlerine aykırı olamaz. Mevcut Sanayi bölgeleri için verilmiş olan kullanım kararları irdelenerek güncelleştirilecektir.

IV.2.10. Tüm sektörlere ilişkin teşvik kararları, Bolu İli Gelişme Planı önerileri doğrultusunda, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıkların işbirliği ile alınacaktır.

IV.2.11. Bolu İli’ndeki sektörel planlar, Bolu Valiliği’nin eşgüdümünde ve ilgili kuruluşların işbirliği sağlanarak, Bolu İli Gelişim Planındaki sektörel öneriler doğrultusunda, bu planın ilke ve hedefleri çerçevesinde iki yılda bir güncelleştirilecektir.

IV.2.12. Bu planın ilke ve hedefleri uyarınca yapılması gereken altyapı uygulamalarında; Bolu Valiliği’nin eşgüdümünde, ilgili belediyelerin, kurum ve kuruluşların katılımı ile belirlenecek öncelikler, bu planın ilke ve hedefleri uyarınca yatırım programlarını ve uygulama zaman dilimlerini de içerecektir.

IV.2.13. Kentsel Gelişme Bölgesi içinde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak ilgili idarece oluşturulması olası toplu konut projelerinin, alt ölçekli planlarda yer alması, Toplu Konut İdaresi’nce yatırım programına alınması sağlanacaktır.

IV.2.14. Plan bütününde önerilmiş / önerilecek eğitim ve sağlık alanlarının ilgili kurum ve kuruluşlarca yatırım programlarına alınması sağlanacaktır.

IV.2.15. Kentsel Gelişme Bölgesi içinde kalan Kentsel Gelişme Alt Bölgelerinde  1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları ; İlgili Bakanlığın eşgüdümünde, Bolu Valiliği ve Planlama Bölgesi içinde kalan ilgili tüm belediyelerin katılımı ile hazırlanıp / hazırlattırılıp İlgili Bakanlıkça onanacaktır.

IV.2.16. Kentsel Gelişme Bölgesi dışında, İlçe Planlama Bölgesi içinde kalan alanlarda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı karar ve hükümlerine uygun olarak hazırlanacak 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları,  İlgili Bakanlığın eşgüdümünde, Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde kalan ilgili belediyelerin katılımıyla ve Bolu Valiliği’nce hazırlanıp / hazırlattırılıp İlgili Bakanlıkça onanacaktır.

IV.2.17. İlçe Planlama Alt Bölgeleri dışındaki planlama çalışmaları ile ilgili harcamalar 3360 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” çerçevesinde İl Özel İdaresi ve / veya Çevre ve Orman Bakanlığı  bütçesinden karşılanır.

IV.3. Denetim

§  Bolu İli 2020 yılı 1/ 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, plan kararları ve uygulama
 hükümleri uyarınca hazırlanacak alt ölçek planların ve uygulamaların ilgili yasalara ve plana uygunluğunu sağlamak,
§  ilgili idarelere görev verilen konulardaki iş ve işlemleri zamanında tamamlamak
 amacıyla gerekli önlemleri almak ve denetimi sağlamak,
§  bu amaçla yasal süreçleri işletmek,
ilgili kurum ve kuruluşların, idarelerin ve İlgili bakanlığın  görevidir.

IV.3.1. Valilik, 3194 sayılı “İmar Kanunu “ , 5442 sayılı “İl İdaresi Kanunu“ ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alt ölçek planlamaları ve plan koşullarına uyumlu uygulamayı sağlamak amacıyla belediyelerin iş ve işlemlerini izler, denetimi sağlar; planlama ilkelerinde, IV.2. ve alt maddelerinde yer alan çalışmaları yapar.

IV.3.2. İlgili kurum ve kuruluşlar, 1 / 100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer alan farklı koruma alanlarında, kullanım türü ne olursa olsun,  yapılan aykırı uygulamaları bildirmekle yükümlüdürler.

IV.3.3. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na aykırı olarak yapılan alt ölçek planların ve uygulamaların saptanması halinde Bakanlık bu işlemlerin iptalini ve uygun hale getirilmesini ilgili idarelerden ister. Aykırı uygulamalarda ısrar halinde Valilik kanalı ile İçişleri Bakanlığı’na duyurulur.

IV.3.4. Merkezi Yönetim birimlerinin; Bolu İli sınırları içinde, ülke ve / veya İl kapsamında önemli etki ve değişiklikler oluşturacak nitelikteki yatırımların planlama aşamasında, Bolu Valiliği ve ilgili belediyelerle ortak çalışması zorunludur.


V. GENEL HÜKÜMLER      

V.1. Bu plan; Uygulama Hükümleri ve Plan Raporu’yla bir bütündür. Bu belgelere dayanak  olmak üzere hazırlık aşamasında ilgili kurum, kuruluş ve bakanlıklardan alınan sektörel bilgi paftaları; 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Uygulama Hükümleri, ve Plan Raporu’ nun ekleridir.

V.2. 1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’nda yapılacak plan değişiklikleri ilgili mevzuat  uyarınca, ilgili Bakanlık tarafından onaylanacaktır.

V.3. Bu planın kararlarına aykırı olarak hiçbir ölçekte, imar planı, plan değişikliği, uyarlaması ve ilavesi yapılamaz.

V.4. Bolu İli sınırları içinde, Bakanlıkça onanlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni plan kararları doğrultusunda uyarlamaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacaktır. Farklı yasalara göre hazırlanmış Özel Planlama Bölgelerine ilişkin planların, plan kararları ve hükümleri gözden geçirilerek planlar arası uyum sağlanacaktır.

V.5. Bolu İli sınırları içinde daha önce hazırlanıp ilgili Bakanlıkça onanmış bulunan  1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’nın, bu  plan hükümlerine aykırı olmayan hükümleri,  bu planların uyarlamaları yapılıncaya kadar geçerlidir.

V.6Bolu ve Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri’nin 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı  kararlarına uygun 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları, öncelikle yapılacaktır. Ancak;  1 / 25000 ölçekli ÇDP yapılması öngörülen Mudurnu, Göynük, ve Taşkesti  Kentsel Gelişme Alt Bölgelerinden, hangisinin öncelikle ele alınacağına ilgili idare karar verir.
1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları yapıldıktan sonra bu planların kararları doğrultusunda alt ölçekli planlar ve mevcut planların uyarlamaları yapılacaktır.

V.7. Fiziksel verileri ve bu ölçekte gösterilebilir yerleşme, gelişme, koruma ve kullanma kararlarını ilke ve hedeflerini içeren 1/100 000 ölçekli plan üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılamaz. 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı olmayan ya da yapılmayacak yerlerde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde, bu planda belirlenen kullanımların bütünlüğünü bozmamak koşuluyla, bu planın karar ve hükümlerine aykırı olmayacak şekilde işlem yapılacaktır.

V.8. 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda işaretlenen farklı arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ilişkin sınırlar, kullanımların makroformunu ve gelişmesini şematik olarak belirleyen sınırlardır. Bu sınırlar; sözü geçen alanların, tamamının yerleşime açılacağını göstermez.

 V.9. Devlet, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından onanlı imar planları uyarınca kamulaştırılan, ancak, planlarda nedeni ne olursa olsun gösterilmemiş olan, tapu sicilinde bu  idareler adına tescil veya tapu kayıtları terkin olunan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar saklıdır.


V.10. Bu planın bütünlüğünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık ve ilgili idarelerce onaylanan her tür ve ölçekteki plan, konusuna ve ilgisine göre, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

V.11. Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konuların konumuna ve ilgisine göre, EK:1’deki mevzuat geçerlidir.
Arazi kullanma / planlama konuları ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan bu yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapan, yürürlükten kaldıran, yürürlük kazanacak olan tüm mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

V.12. 1/25.000 ölçekli plan yapılması öngörülen alanlarda 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve  ilgili yönetmelikler uyarınca afet sonrasında kullanılacak alanlar “Afet İskan Sahası” olarak ayrılacaktır.

V.13. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş kaynakların kullanımı ile ilgili olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” hükümlerinin “1/100 000 ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı’na ve Uygulama Hükümleri”ne aykırı olmayan hükümleri geçerli olup bu su kaynakları çevresindeki her türlü yapılaşma için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nün görüşünün alınması zorunludur.

V.14. Her türlü yapılaşma ve tesisler çerçevesinde gereksinimlere yanıt olabilecek ölçekte ve sağlık kurallarına uygun pissu kanalları ağı (şebekesi) varsa, yapı ve tesislerin pissu kanalları bu ağa bağlanır, yoksa 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”te belirtilen boyut, nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel veya her yapı ve tesis için bağımsız pissu kanalları, tesis edilen çukurlara bağlanır.

V.15.   Pissu çukurları kesinlikle göl ve akarsulara bağlanamaz ve boşaltılamaz .

V.16. Turistik tesislerin, kamu eğitim ve dinlenme tesislerinin ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşmelerinin pissuları, varsa pissu şebekelerine bağlanacaktır. Pissu şebekesi olmayan yerlerde atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 oranında arıtılmadan deşarj yapılamaz ve söz konusu arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilemez.

V.17. Koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirileceklerdir.

V.18. Her tür planlama bölgeleri içinde mevcut  kirletici sanayilerle ilgili önlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınacaktır.

V.19. Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde Atık Yönetim Planı çalışmaları, ilgili Bakanlıklar, Valilik ve Belediyeler tarafından tamamlanarak işlemler buna göre yürütülecektir. Mevcut vahşi katı atık depolama sahaları bu yönetim planı dahilinde rehabilite edilecektir.

V.20. Kanatlı ve diğer hayvan üretim tesislerinin yoğunlaştığı alanlarda, alt ölçekli planlar yapılırken ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bu tesisler için vahşi atık depolama alanları belirlenecektir.

V.21. Kış sporları potansiyeli olan alanlarda mekanik tesislerin yapılması, işletilmesi, kayakçı güvenliğinin sağlanması yönünde alınacak tedbirler vb. iş ve işlemler kurulacak birlikler tarafından ve alan bütününde gerçekleştirilmesi teşvik edilecektir.

VI.22. Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri, İlçe Planlama Bölgesi, İlçe Planlama Alt Bölgesi, Özel Planlama Bölgesi içinde yer alacak Sosyal Donatı Alanları’na İlişkin uygulama hükümleri, ilgili bölgeye ilişkin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında ya da nazım imar planlarında belirlenecektir.


VI.   UYGULAMA HÜKÜMLERİ:

VI.1. Kentsel Gelişme Bölgesine İlişkin Uygulama Hükümleri

VI.1.1. Kentsel Gelişme Alt Bölgelerine İlişkin Genel  Uygulama Hükümleri
VI.1.1.1. Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içinde kalan köy yerleşik alanlarında 1/25 000 ölçekli çevre düzeni  planları yapılıncaya kadar bu planın kırsal alanlarla ilgili uygulama hükümlerinin VI.2.2 maddesi geçerlidir.
VI.1.1.2. Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içinde kalan mevcut köy yerleşik alanları bitişiğinde ilave olarak yeni kırsal gelişme alanı oluşturulması, 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları’nda değerlendirilecektir. 
VI.1.1.3. Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içindeki içme ve kullanma suyu havzalarında 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümleri’nin VI.2.6. maddesi geçerlidir.
VI.1.1.4. Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içinde kalan su havzalarının koruma kuşaklarında 1/25 000 ölçekli plan yapılana kadar yapılaşma izni verilemez.
VI.1.1.5. Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içindeki karayolu kenarında yapılacak yapı ve tesisler için bu plan hükümlerinin VI.2.7. maddesindeki yapılanma koşulları geçerlidir.
VI.1.1.6. Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri’ndeki Marjinal Tarım Arazilerinde eğitim, sağlık ve rekreasyon tesisleri yapılabilir.
VI.1.1.7. Organize sanayi bölgelerinde hangi tür sanayinin yer alacağı konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamakla yükümlüdür.
VI.1.1.8. Bolu İli Kentsel Gelişme Bölgesi’ni oluşturan Bolu ve Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgelerinde yapılacak plan değişiklikleri, revizyonları ve plan hükümlerine ilişkin ilave ve değişiklikler 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına ve Uygulama Hükümleri’ne aykırı olamaz.
VI.1.1.9. Kentsel Gelişme Bölgesi’nin 2020 yılı toplam nüfusu, 318 000’ ni kentsel, 89 000’ ni kırsal olmak üzere  En çok ve yaklaşık 407.000 kişidir.
VI.1.1.10. Kentsel Gelişme Bölgesi içindeki tarım arazileri Plan Hükümleri’nin IV.1.2. maddesi uyarınca korunacaktır.
VI.1.1.11. Bu bölgede yer alan yeraltı su kaynakları, barajlar, göller ve ova koruma  alanları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde korunacak ve gerekli görülürse planlama ilkeleri çerçevesinde öncelikle planlanacaktır.VI.1.2Bolu Kentsel Gelişme Alt Bölgesi’ne İlişkin Uygulama Hükümleri
Bu bölge; Bolu Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı sınırları ile Karacasu Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı sınırları içini ve bu alanlar ile Kentsel Gelişme Bölgesi sınırları arasında kalan alanları kapsar. Alt Bölgenin sınırı 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile saptanır. 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, temel ilke olarak tüm kentsel servisler geliştirilecek; sanayi sektöründe, özellikle turizm sektöründe  olmak üzere hizmetler sektöründe, eğilimlere koşut olarak ve doğal eşiklerle teknik altyapı olanakları dikkate alınarak gelişme öngörülecek, tarım arazileri plan hükümlerinin  IV.1.2. maddesi uyarınca korunacaktır.
Bu bölge içinde yer alan belediyeler, kendi sınırları içinde bu planın tanımladığı, “İlçe Planlama Alt Bölgesi” tanım ve koşulları içinde ve 1/100 000 ölçekli plan kararları doğrultusunda imar planı; yapma, yaptırma, ilave, uyarlama vb. eylemlerde bulunabilirler.
VI.1.2.1. Bu bölgede yer alan tüm yerleşmelere atanan toplam nüfus; 2020 yılı için yaklaşık 318 000 kişidir. Bu nüfusun yaklaşık 248 000’i kentsel, 70.000’i kırsal nüfustur.
VI.1.2.2. Bolu ovasında bulunan tarım arazileri ve planın IV.1.2. nci maddesinde belirtilen araziler üzerinde bulunan faal sulama tesisleri korunacaktır.
VI.1.2.3. Ova’ da çevre kirliliğine karşı önlemler alınacaktır.
VI.1.2.4. Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planı, yürürlülüğünü koruyacak, ancak bu planın koşulları irdelenecek ve 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın uygulama hükümlerine aykırı olanları, bu hükümlere uyumlu hale getirilecektir.
VI.1.2.5. Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisi yaptırılacak ve bu tesis sürekli işler tutulacaktır.
VI.1.2.6. Organize Sanayi Bölgesi atıklarının yeraltı sularını kirletmemesi için önlemler alınacaktır.
VI.1.2.7. Tarım arazilerinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak oluşmuş noktasal ya da organize olmayan her tür ve ölçekteki sanayiler, ilgili mevzuat kapsamında, Mahalli Çevre Kurulu tarafından değerlendirilerek, çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması sağlanacaktır.
VI.1.2.8. Bolu Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda otoyol ve karayolu güzergahları çevresindeki mevzuata uygun mevcut yapılaşmayı ve bu yapılaşmanın olası gelişmelerini denetlemek amacıyla plan kademeleri bağlamında her ölçekteki planlar 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri’ne aykırı olmamak koşulu ile, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda hazırlanacaktır.

VI.1.3. Gerede Kentsel Gelişme Alt Planlama Bölgesi’ne ilişkin Uygulama Hükümleri
Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi; Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan Belediye sınırları ile tanımlanmış alanlar, ile  bu alanların dışında kalıp Kentsel Gelişme Bölgesi sınırları ile tanımlanan alanlar bütününü kapsar. Alt Bölge’nin sınırları  1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile belirlenir.
1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda temel ilke olarak, kentsel servisler geliştirilecek, tarıma dayalı sanayi ile turizm sektörünün gelişimi öngörülecek, Işıklı Regülatörü’ nün korunmasına ilişkin yaklaşımlar geliştirilecektir.
Bölge içinde yer alan belediyeler, kendi sınırları içinde bu planın tanımladığı, “İlçe Planlama Alt Bölgesi” tanım ve koşulları içinde ve 1/100 000 ölçekli plan kararları ve imar planlarının kademeli birlikteliği doğrultusunda imar planı  yapma, yaptırma, ilave, uyarlama vb. eylemlerde bulunabilirler. 
VI.1.3.1. 2020 yılı için bu bölgeye atanan toplam nüfus, yaklaşık 89 500 kişidir. Bu nüfusun yaklaşık 70.000’i kentsel ; 19 500’ ü kırsal nüfustur.                                                                                                                                                        
VI.1.3.2. Işıklı Regülatörü’ nün ve Yeniçağa Gölü’ nün koruma kuşaklarında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan su kirliliği hükümleri ile plan hükümlerinin VI.2.6. maddesi geçerlidir ve çevre kirliliği için gerekli önlemler alınacaktır.
VI.1.3.3. Gerede ovasında bulunan tarım arazileri Plan Hükümleri’nin  IV.1.2.’nci maddesi uyarınca korunacaktır. Gerede Ovasında planlanmış bulunan sulama alanları / tesisleri ile Işıklı Regülatörü Havzası’nın Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde kalan kesimi için çevre kirliliğini önleyici önlemler alınacaktır.
VI.1.3.4. Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde çevreyi kirletmeyen sanayi kollarının yer alması ve gelişmesinin desteklenmesi esastır. Bu bölgede arıtma tesisi yapılması zorunludur.
VI.1.3.5. Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma yapılması ve yer altı suyunun kirletilmesini önlemek üzere gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
VI.1.3.6. Gerede Organize Sanayi Bölgesi ile Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin onanlı mevzii planları yürürlüklerini koruyacaklar; ancak bu planların plan koşulları irdelenecek, 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı uygulama hükümlerine aykırı olanları uyumlu hale getirilecektir.
VI.1.3.7. D-100 Devlet Karayolu üzerinde yer alan, noktasal, ya da organize olmayan, çevresel önlemler alınmamış sanayi tesisleri için VI.1.2.7. maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.
VI.1.3.8. Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içindeki mevcut turistik tesisler, ÇED kapsamında değerlendirileceklerdir. Öneri turistik tesislerde “Turizm Tesisleri Yönetmeliği” hükümlerine uygunluk aranacaktır.
VI.1.3.9. Yeniçağa Gölü ile Işıklı Regülatörü çevresinde kıyı mevzuatı ve 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine uygun olarak günübirlik tesisler ile rekreasyon kullanımları yer alabilir. Bu kullanım türlerinin planlamasında uygulama hükümlerinin VI.2.13.4.1,  VI.2.13.4.2.  maddeleri geçerlidir.
VI.1.3.10. Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi’ndeki yerleşme alanlarının Işıklı Regülatörü’ nün kısa, orta ve uzun koruma alanları içinde kalan zorunlu gelişim mekan gereksinimleri, bu plan hükümleri doğrultusunda karşılanacaktır.
VI.1.3.11. Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde, varsa arkeolojik alanların saptanması ve tescili yapılacak, gerekli olanların koruma planları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bağlı yönetmelikleriyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’ nun İlke Kararları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlattırılacaktır.

VI.2. İlçe Planlama Bölgelerine İlişkin Genel Uygulama Hükümleri:
İlçe Planlama Alt bölgeleri’ nde irdelenecek konut, irdelenecek sanayi ve küçük sanayi alanları ve ikinci konut istem ve eğilimleri ile ilgili önlemler ve uygulama esasları 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planları ve 1/5 000 ölçekli nazım imar planlarıyla belirlenecektir. 1/25 000 ölçekli planlarda, bölge içinde var olan yerleşim alanlarının geliştirilmesinde, doğal ve yapay envanter titizlikle korunacak; bu bağlamda, bölgede, imalat sanayi ile tarıma dayalı sanayinin gelişmesine olanak verilecektir.

VI.2.1. Kentsel Yerleşme Alanları:
VI.2.1.1 İlçe Planlama Bölgeleri’ndeki belediyelerin Planlı Kentsel Alanları ile ilgili ilave ve revizyon imar planlarının yapımında ve onayında, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın genel ilke ve hedeflerine uyulması zorunludur.
İdarelerin, Kurum ve Kuruluşların Planlama İlkeleri Açısından Görev ve Sorumluluklarını belirleyen IV.2 kodlu hükümler geçerlidir.

VI.2.1.2. 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri uyarınca bu planın onama tarihinden sonra belediyesince hazırlanacak imar planları ve ilave imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik donatı alanlarının yer seçimi ve nitelikleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınır.
VI.2.1.3. 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalan ve bu planın onama tarihinden önce onaylanmış imar planlarının bu plan hükümlerine aykırı olmayan (mevzuata uygun yapılaşmalar saklı kalmak kaydıyla) hükümleri geçerlidir.
VI.2.1.4. İlçe Planlama Bölgeleri’nde önerilecek sanayi planlama alanlarında; yer alacak sanayi çeşitlenmesi alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu alanların yer seçiminde ilgili mevzuata uyulacak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacaktır.
VI.2.1.5. İlçe Planlama Bölgeleri’nde yerleşmelerin öneri küçük sanayi siteleri, beldelerin gereksinimini karşılayacak biçimde ilgili kuruluşların görüşleri alınmak koşuluyla, mevcut imar planı dışında da oluşturulabilir.

VI.2.2. Kırsal Yerleşme Alanları:
VI.2.2.1. Kırsal Yerleşme Alanlarına İlişkin Genel Hükümler:
Kentsel yerleşme alanları dışında ve köy tüzel kişiliğine sahip yerleşme alanlarında bu hükümler uygulanır.
VI.2.2.1.1. İlgili idarece, kanun ve yönetmeliklere göre onaylanmış bulunan köy yerleşik alan sınırları geçerlidir.
 VI.2.2.1.2. Köyler, planda şematik olarak gösterilmiş olup, yerleşik alan sınırı saptanmayan köylerin sınırları, ilgili idarece, bir program uyarınca saptanacaktır.
VI.2.2.1.3. Köy yerleşik alanlarında  mevcut yapıların sağlıklılaştırılması ve ev pansiyonculuğu bağlamında kullanılabilmesine ilişkin örnek uygulamalar;  İlgili Müdürlüklerce hazırlanacak bir program çerçevesinde, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ nün gözetim ve denetiminde yapılacaktır.
VI.2.2.1.4. Plan hükümlerinde yer almayan konularda 3194 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
VI.2.2.2. Yerleşik Alanları Belirlenmiş Köyler
 VI.2.2.2.1. İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk suretiyle  yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.
Köylerin yerleşik alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri 15.00 m.den,  parsel derinlikleri de 20.00 m.den az olamaz. İfraz suretiyle En çok beş adet parsel elde edilir. İfraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz.
Belediye Mücavir Alan Sınırları İçindeki bulunup planlı kentsel alanlara katılmamış  köylerde yapılanma koşulları TAKS En çok : 0.40’ tır. Yan bahçe mesafeleri 3.00 m., ön bahçe mesafesi 5.00 m., arka bahçe mesafesi 3.00 m., kat yüksekliği en çok    3 kat’ tır.
VI.2.2.2.2. İfraz edilmedikçe bir parsel üzerinde gerekli müştemilat binaları dışında, ancak bir yapı yapılabilir.
VI.2.2.2.3. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda, ifraz edilmiş / edilmemiş parsellerde  konut, tarım ve hayvancılık türü yapılar yer alacaktır. Bu yapılarda yapının türü ne olursa olsun;TAKS En çok : 0.40’ tır. Yan bahçe mesafeleri 3.00 m., ön bahçe mesafesi 5.00 m., arka bahçe mesafesi 3.00 m., h:2 kat olacaktır.
VI.2.2.2.4. Köy yerleşik alanları içinde 2. konut niteliğinde toplu yapılaşma istemlerinde; E : 0.15 ve parsel büyüklüğü en az 1000 m2, kat adedi en çok 2 olacaktır.
VI.2.2.2.5. Köy  yerleşik alanları içinde konaklama ve günübirlik tesis yapılabilir. Konaklama tesisi yapılması halinde E:0.50,  3 kat;  günübirlik tesis yapılması halinde E:0.05,  h: En çok 4.50 m. olacaktır.


VI.2.2.3. Yerleşik Alanları Belirlenmemiş Köyler :
VI.2.2.3.1. Tapuda köy içi mevki olarak adlandırılan alanlarda yer almak ve idarece yerleşik alan sınırları saptanıncaya kadar geçerli olmak üzere sadece konut, tarım, hayvancılık amaçlı yapılar yer alacaktır.
VI.2.2.3.2. Bu yapılarda;
TAKS (En çok)   : 0.30 olacaktır.
VI.2.2.3.3. İfraz ve yapılaşma koşulları VI.2.2.2.1; VI.2.2.2.2 ve VI.2.2.2.4 maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.
VI.2.2.4. Kırsal Yerleşmelerde Gelişme Alanları :
Yerleşik alan sınırları belirlenmiş köylerde, gerekli görülen yerlerde,  yerleşik alana bitişik olmak koşuluyla gelişme alanları, köyün devamlılığının sağlanması ve gelişme eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı aşamasında saptanacaktır.

VI.2.3. Tarım Arazileri
Bu alanlar için aşağıda belirlenmiş olan en az bölünme koşulları, bu koşuldan daha küçük parsel oluşturmamak koşulu ile gerçekleştirilir. Bu alanlarda yer alacak tarımsal amaçlı yapılara ilişkin projeler,  Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı’nın yerel birimleri tarafından değerlendirilerek, bu yapıların tarımsal amaçlı olup olmadığına ve niteliğine  karar verilir.
            VI.2.3.1.  Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlar İçin Kullanımı
§  Mutlak Tarım arazileri,
§   Özel Ürün arazileri,
§   Ekonomik olarak verimli olan Dikili Tarım Arazileri,
§  Arazi kullanma kabiliyet sınıfı I, II, III, IV olan sulu ve I, II olan kuru tarım
 arazileri,
§   Drenaj yetersizliği, taşlılık veya tuzluluk gibi sebeplerle III. sınıf ve
 üzerindeki arazi özelliğinde bulunan, kullanılmaya açılmış veya açılmamış olsun, ıslah edilmek suretiyle I ve II. sınıf tarım arazisine dönüştürülebileceği toprak etüt raporunda belirtilen araziler,
özellikleri itibarıyla tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.
 Ancak bu durumda olmakla birlikte:
§   Sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama
projeleri kapsamında yer alan,
§  Bir proje kapsamı içinde olmasa bile tarım dışı maksatlı kullanımlara
 tahsisleri halinde proje bütünlüğünü veya çevre arazilerdeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler, tarım dışı amaçla kullanılmayacak, ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince mutlaka korunacaktır.
VI.2.3.1.1. Tarım dışı amaçla kullanım için Marjinal Tarım Arazileri’nden başlamak kaydıyla, daha uygun alternatif araziler bulunmadığı takdirde, aşağıda belirtilen genel maksatlar için gerçek ihtiyaca cevap verecek miktarlardaki diğer kuru tarım yapılan araziler, kamu yararının gözetilmesi ve tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması kaydıyla, tarım dışı faaliyetlere tahsis edilebilir.
a) Köylerin planlı yerleşimi için mevcut yerleşik alanların çevresi,
b) Mevcut yerleşim alanlarına ilave olarak belediye veya mücavir alan sınırları içinde ilgili belediye tarafından imar planı yapılmak istenen yerler,
c) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,

d) Toplam arazi alanı 5000 m2’ yi geçmemek şartı ile karayolları güzergahlarında kurulacak oto yakıt satış istasyonları,
e) Katı atıkların etkisiz hale getirilmesi için yapılan tesisler ve ek tesisleri,
f) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri yapı ve tesisleri.
VI.2.3.1.2. Kuru tarım arazileri içerisinden uygun alternatif alanlar tespit edilemediği durumlarda aşağıda belirtilen genel amaçlar için ihtiyaca cevap verecek miktarlardaki her sınıf ve özellikte tarım arazileri, tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla,VI.2.3.13 maddesi uyarınca  tarım dışı faaliyetlere tahsis edilebilir.
a) Karayolları, demiryolları, köy yolları ve benzeri yollar,
b) Su temini ve enerji üretimi amaçlı baraj, gölet, elektrik santralleri, su kuyusu ve bunlara ait ek tesisler; ham petrol ve doğalgaz arama, üretim ve depolama tesisleri ile bunlara ait ek tesisler; santral yolu, şalt merkezi, direk, pilon, kök, trafo, enerji nakil hatları, cebri boru güzergahı, arıtma ve bunlara ait pompaj tesisleri ve güzergahları, trafik kontrol ve güvenlik istasyonları,
c) Milli savunma tesisleri, hava alanları ve ek tesisleri.
VI.2.3.1.3. Yukarıdaki maddelerde sayılan Tarım dışı amaçlı arazi kullanım ihtiyaçları öncelikle marjinal tarım arazileri içerisinden veya arazi kullanma kabiliyet sınıfı VIII. sınıf olan arazilerden karşılanır. Bu sınıf arazilerden karşılanamaması halinde VII., VI., V., IV. ve III. sınıf kuru tarım arazilerinden karşılanabilir. Ancak, bu durumda VII. sınıftan III. sınıfına doğru bir öncelik sırasının gözetilmesi zorunludur.
VI.2.3.1.4. Bu plandan önce onaylanmış olan her tür ve ölçekteki planlarda, tarım arazisi olarak kalan alanlarda ve mücavir alan ve Belediye sınırları içinde ve dışında yapılacak her tür zorunlu plan değişiklikleri ve bu alanlarda yer alan tarım arazilerinin kullanımına ait kararlar alınmadan önce Tarım İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması esastır. Bu madde kapsamında zorunlu haller için ihtiyaç duyulan araziler; öncelikle tarım dışı kullanım planı bulunan tesislere sınır ve düşük potansiyelli kuru tarım arazilerinden karşılanır; eğer böyle bir arazi yok ise gerçek ihtiyaca cevap verecek miktarda alan mevcut planlı alana sınırı olan diğer tarım arazilerinden karşılanabilir.
VI.2.3.2. Bölünme  ( İfraz) Koşulları
VI.2.3.2.1. Sürdürülebilir, ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip Yeter Gelirli Tarımsal İşletme büyüklüğünü sağlamak için oluşturulacak parsel büyüklüğü en az ;
·         Mutlak Tarım Arazileri ve Özel Ürün Arazilerinde 10.000 m2,
·          Dikili Tarım Arazilerinde 5.000 m2,
·          Örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3.000 m2,
·          Marjinal tarım arazilerinde 20.000 m2 dir.
Bu yüzölçümlerinin iki katından küçük alana sahip parseller bölünemez. Büyük parseller bölündüğünde bu rakamlardan küçük parseller oluşturulamaz. Oluşturulacak parsellerin bir kenarı kamuya ait bir yola en az 25.00 (yirmibeş) metre cephe oluşturulacak şekilde ve arazi eğimi % 3 ten çok olan yerlerde parselin uzun kenarı eğime dik olacak şekilde bölünecektir.
VI.2.3.2.2. Arazi sınıflarına bakılmaksızın örtü altı ve dikili tarım arazilerinin ifrazı planın VI.2.3.2.nci maddesine göre sınırlandırılır ve ifraz edilme şartlarına uysa bile ifraz sonrasında da tarımsal amaçla kullanılır.
( Tablo : Ek – 2)VI.2.3.3. Yapılaşma
Çiftçiye, arazi sınıflarına bakılmaksızın, toplam parsel büyüklüğü 5000 (beşbin) m2 yi geçmemek koşuluyla, tarımsal işletmenin ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak için gerekli boyut, hacim ve vasıfta, kümes, ahır, ağıl, depo, soğuk hava deposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri, arıhane, su ve yem deposu, gübre, silaj çukuru ve işletmenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan biyogaz tesisleri ile ilgili olarak yapı izni verilebilir.
VI.2.3.3.1. Tarım arazilerinde yapılabilecek tarımsal yapı ve tesislere ait hükümler için yapının ilgilisinden, yapıların amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin, noterlikçe onaylı taahhütname alınır.
 VI.2.3.3.2. Mutlak Tarım Arazileri’nde tarımsal yapılar dışında, bakıcı evi hariç hiçbir yapı yapılamaz. Bu arazilerde entegre nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılar, yapılabilir. Bu alanlar için mevzii imar planı yaptırılıp ilgili idareye onaylattırılması şarttır. Yapı yaklaşma mesafesi yola 10 m. komşu parsellere 5 m. olacaktır. Bu alanlarda yapı alanı 50 m2’yi geçmemek koşuluyla bakıcı konutu ve / veya güvenlik amaçlı yapı  yapılabilir.
KAKS = E  en çok 0.70 olacaktır.   İmar Planı koşullarına uygun vaziyet planları ile projelerin tarımsal amaçlı kullanışa uygunluğu Tarım İl Müdürlüğü’nce belirlenecektir.
VI.2.3.3.3. Dikili Tarım Arazilerinde entegre nitelikte olmayan tarımsal yapılar yapılabilir. Yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10 m., komşu parsellerden 5m. olacaktır. Bu alanlarda tarımsal yapıya bitişik olmak ve yapı alanı 50 M2’yi geçmemek koşuluyla bakıcı konutu ve veya güvenlik amaçlı yapı  yapılabilir. KAKS = E  en çok 0.70 olacaktır.   İmar Planı koşullarına uygun vaziyet planları ile projelerin tarımsal amaçlı kullanışa uygunluğu Tarım il müdürlüğünce belirlenecektir.
VI.2.3.3.4. Marjinal Tarım Arazilerinde yapılacak Sanayi, Turizm, II. konut, Entegre Tarımsal yapılar  için imar planı hazırlamak ve ilgili idareye onaylatmak şarttır.
Bu alanlarda yapı inşaat alanı; müştemilat dahil parsel büyüklüğünün % 5’ini ve 150 m2 yi geçmeyen, bir bağımsız bölümden oluşan bir konut yapılabilir.  En çok. kat adedi 2,  H = 6.50 m. olacaktır
 VI.2.3.3.5. Örtü altı tarımı yapılan arazilere, örtü altı özelliğini sağlayacak sera v.b. yapılar dışında hiçbir yapı yapılamaz. Yapı tanımına giren ( beton temel ve çelik çatılı ) seralar için ruhsat alınması zorunludur. Yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10 m., komşu parsellerden 5m. olacaktır. Vaziyet planları ile projelerin tarımsal amaçlı kullanışa uygunluğu Tarım il müdürlüğünce belirlenecektir.  ( Tablo EK : 2 )

VI.2.4. Orman Alanları
Ormanların,  korunarak geliştirilmesi esastır. Bu alanlarda bekçi kulübesi vb. gibi kamuya ait zorunlu hizmet tesisleri dışında yapılaşmaya gidilemez. Bu alanlarda yapılacak tahsislere yönelik verilecek ön izinler için ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılacaktır. Bu alanlarda bulunan özel mülkiyete konu parsellerde; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın görüşleri alınmak kaydıyla,  tarım alanının niteliğine göre bu planın ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

VI.2.5. Meralar
4342 Sayılı Mera Kanunu gereğince Meralar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı otlatma amacı ile kiralanabilir. Meralarda, 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz.
Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan 4342 Sayılı Mera Kanununda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;                                
            a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine; 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre verimliliği kesinlikle saptanan maden ve petrol arama, ön işletme ve işletme faaliyeti için zaruri olan,                                                                    
b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,                          
c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,
d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar planı veya uygulama planlarına ilave imar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi, ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular, ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan,
e) 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan,
e)Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan,
Yerlerin ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.
(a) bendi kapsamında başvuruda bulunan işletmeciler ile (c) bendi kapsamında başvuruda bulunan kamu kurumları faaliyetlerini çevreye ve kalan mera alanlarına zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. Bu yerler tahsis süresi bitiminde özel sicile kaydedilir.

VI.2.6. Su Toplama Havzaları, Yer Altı Kaynakları ve Koruma Kuşakları
 Bu alanlarda Su ürünleri istihsal yerleri olan kıta içi yüzeysel su kaynaklarında 1380 Sayılı “Su Ürünleri Kanunu” nda yer alan su kirliliğine ilişkin hükümler geçerlidir.
VI.2.6.1. Su toplama havzalarında “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Teknik Usuller Tebliği “nde belirtilen hususlara uyulacaktır.
VI.2.6.2.  “Kaynak Suları Yönetmeliği “ hükümlerine uyulacaktır.
VI.2.6.3. İçme ve kullanma suyu rezervuarını besleyen tüm sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atıksu ve atık deşarjı yapılamaz. Alt ölçekli planlarla belirlenmiş dere mutlak koruma alanlarında, kirliliğe neden olacak mevcut  yapı ve tesisler için önlemler alınacaktır. Dere mutlak koruma alanları içinde kalan kentsel meskun yerleşme alanları için hazırlanacak imar planları, ilgili idarelerden derelere ilişkin teknik uygunluk görüşü alındıktan sonra onanabilir. Ayrıca 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın onama tarihinden önce onanmış imar planları, ilgili idarenin teknik görüşleri ve bu plan hükümleri doğrultusunda revize edilecektir. Bu alanlar içindeki kırsal yerleşme  alanlarında ilgili idarenin teknik görüşü alınmak suretiyle hazırlanacak imar planları onanmadan herhangi bir uygulamaya izin verilmez.
Derelerin mutlak koruma alanı içinde kalan ve kentsel ve kırsal yerleşim  alanları dışındaki dağınık türde yapılaşmalar ilgili idarelerce yürürlükteki mevzuat uyarınca tasfiye edilecektir.

VI.2.7. Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler 
VI.2.7.1. TCK Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluğundaki karayolu güzergahlarında, belirlenmiş olan standartlardan az olmamak üzere, yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından planlanacak yeni devlet yollarının kent içi geçişlerinde; kamulaştırma sınırının, o yolun çevreye vereceği olumsuzlukları göz önüne alacak biçimde standardında belirtilenden daha da geniş tutulması sağlanacaktır. 
VI.2.7.2. Karayolu servis alanlarında yer alacak yapılar : akaryakıt ve LPG istasyonları, servis istasyonu, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler ile teşhire ve ticarete yönelik mağazalardır.
VI.2.7.3. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında yapılacak tesislerde “ Karayolları Trafik Kanunu” ve “ Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik “ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili tebliğlerinde belirtilen hükümlere uyulacaktır.
VI.2.7.4. Marjinal tarım arazilerinden geçen karayolu üzerinde yer alacak servis istasyonları için hazırlanacak imar planı, ilgili idarelerin görüşü doğrultusunda onaylanacaktır. Ancak;

·               Abant Gölü ile D-100 arasındaki güzergahta,
·             Bolu Belediyesi mücavir alan sınırından başlamak üzere Yedigöller Milli Park sınırına kadar olan güzergahta,
·         Karacasu Termal Tesisleri’nden başlamak üzere Kartalkaya Turizm Merkezine kadar olan güzergahta,
·         D -100 Devlet Karayolu ile Sarıalan Bölgesi arasındaki güzergahta
akaryakıt ve LPG istasyonu yapılamaz.
 Marjinal tarım arazilerinde; karayoluna hizmet veren konaklama, yeme içme ve günübirlik v.b. tesisler yer alabilecektir. Bu gibi tesisler marjinal tarım arazilerinin en çok 5.000 m2 lik kısmını kullanabilir. Karayolu servis ve akaryakıt alanlarında yapılacak tesislerde; Emsal =E,  (En çok) :0.45 olacaktır.
Bu alanlarda yapılacak tesisler için imar planı hazırlattırılıp, ilgili idarece onaylanması zorunludur.
VI.2.7.5.Köy yerleşik alanı içinde Akaryakıt servis istasyonu yapılamaz. Ancak köy yerleşik alanlarının gereksinimini karşılamak üzere akaryakıt pompa alanı belirlenebilir. Bu alanlarda yeme içme, konaklama, günübirlik tesis gibi kullanımlar yer alamaz. Akaryakıt pompa alanı için imar planı şartı aranmayacak ancak, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinler alınacaktır.

VI.2.8. Enerji Nakil Hatları Geçiş Alanları
Enerji nakil hatları yakın çevresine yapılacak tesisler için bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca çıkartılmış bulunan ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

VI.2.9. Askeri Alanlar
VI.2.9.1. Askeri alanlarda, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu “ ve bu kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri geçerlidir.
VI.2.9.2. Planlama kapsamında kalan askeri sahalarda, askeri güvenlik bölgeleri, askeri yasak bölgeler ve  askeri hizmetler için kamulaştırılacak sahalarda yapılanma koşulları için ilgili komutanlığın görüşü alınacaktır.
VI.2.9.3.Yoğun kent alanı içinde kalan Askeri Alanlar’ da süre gelen işlevlerin, Milli Savunma Bakanlığı’nın programı dahilinde kent dışına çıkarılması halinde, boşalan alanlar öncelikle, sosyal donatı alan eksiklerini tamamlamak üzere kullanılacaktır.

VI.2.10. Sit Alanları
VI.2.10.1. Sit alanlarında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu“; ilgili yönetmelik,  ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu  ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına göre uygulama yapılacaktır.

VI.2.10.2. Tescil edilmemiş olup alt ölçekli planlarla tescile değer görülecek olan sit alanlarının tescili için ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na teklif götürülebilecektir.

VI.2.11. Maden İşletme Tesisleri ve Ocaklar
VI.2.11.1. Maden işletme tesisleri ve ocaklar, “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği “nde 1. Derece Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında kaldığından, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alınması ve başka bir amaçla kullanılamayacağı konusunda tesis sahiplerince ilgili idareye yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.
VI.2.11.2. Yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde parsel büyüklüğüne bakılmaksızın “ Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği “ne göre mülkiyetinden sağlık koruma bandı bırakılmak suretiyle hazırlanacak imar planları, ilgili idarece onanmadan uygulama yapılmayacaktır.
VI.2.11.3. Tesis izni ilgili Bakanlıkların uygun görüşleri doğrultusunda verilebilir.
VI.2.11.4. Bu tesislerde işçi, soyunma ve barınma gereksinimine  yönelik, kalıcı olmayan taşınabilir malzemelerden yapılmış yapılar yer alabilir.
VI.2.11.5. Bu yapıların inşaat alanı en çok  500 m² olacaktır.
VI.2.11.6. Patlayıcı madde depo tesislerine, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı gereği işlem yapılır. Patlayıcı Madde Depo Tesisleri’ne ilişkin imar planı teklifleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca  onaylanmadan uygulamaya geçilemez.
VI.2.11.7. Çevre Kanunu, Mera Kanunu ve diğer ilgili kanun ve  yönetmeliklerin hükümlerine uyulacaktır.

VI.2.12. Taş ve Mermer Ocakları
İlçe Planlama Bölgeleri içinde kurulacak Taş ve Mermer Ocakları’nda yapılacak yapıların, konum ve büyüklüğünü gösteren 1/500 veya 1/1 000 ölçekli vaziyet planı ile usulüne uygun olarak düzenlenmiş yapılara ilişkin projeler, ilgili idarece onaylanacaktır. Bu alanlarda;
Emsal (E) (En çok)                         : 0.05 olacaktır.
Toplam Yapı Alanı       (En çok)    : 500 m2  olacaktır.
VI.2.12.1. Çevre Kanunu, Mera Kanunu ve diğer ilgili kanun ve  yönetmeliklerin hükümlerine uyulacaktır.

VI.2.13. Turizm Planlama Alanları
Plan genelinde turizm amaçlı karar ve kullanım getirilen alanların öncelikli olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
Planda öngörülen turizm planlama alanlarında yapılacak tüm turizm tesislerinde Turizm Tesisleri Yönetmeliğine göre turizm yatırım ve işletmesi belgesi alınması zorunludur.
Yapılanma koşulları alt ölçek planlarda belirlenecektir. Bu planların hazırlanması aşamasında yönlendirici mahiyette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınacaktır.
VI.2.13.1. Turizm Merkezleri
Bu planda sınırları belirtilen ve Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş turizm merkezlerinde bu kanun uyarınca onaylanan ve onaylanacak her ölçekteki imar planı geçerlidir.
VI.2.13.2. Turizm Yatırım Alanları
Bu alanlarda Turizm Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen türde tesisler yapılabilir.
VI.2.13.2.1. Yapılacak tesislerde çevre karakteristiklerine uyularak tesisin yer aldığı çevrenin doğal, tarihi ve kültürel kimliği korunacaktır.

VI.2.13.2.2. 1/5 000 ölçekli nazım imar planlarında ve 1/1 000 ölçekli uygulama imar planlarında topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümler getirilecektir.
VI.2.13.2.3. Bolu İli’nin ihtiyacına yönelik botanik bahçesi, golf alanı, park, piknik, mesire alanı, serbest gezinti alanları, açık kapalı spor tesisleri, eğlence merkezleri, temalı parklar, günübirlik tesis vb. kullanımların yer alabileceği alanlar oluşturulabilecektir. İçme suyu kaynağı vasfı olmayan baraj ve göletlerin çevreleri de aynı amaçlarla değerlendirilebilecektir.
Bu planda öngörülen alanların dışında kalan alanlarda turizm kullanımı talep edilmesi halinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yapılanma koşulları alt ölçekli planlarla belirlenir.
VI.2.13.3. Yayla Turizmi Alanları
Bu alanlarda doğal çevre içerisinde yer alan doğal yaşam ile bütünleşecek etkinliklerin yer aldığı dış görünüşte yöresel mimari ve yapı malzemelerinin kullanıldığı konaklama tesisleri ve tamamlayıcı tesisler yapılabilir. Bu alanlar Mera Kanunun kapsamı dışındaki alanlarda planlanacaktır.
Yapılanma koşulları: 
Emsal (E ) : 0.20    2 kattır.
VI.2.13.4. Günübirlik Tesis Alanları
 Bu alanlarda yeme içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarını günübirlik olarak sağlayan tesisler yapılabilir. Konaklama tesisi ve konut yapılamaz.
Yapılanma koşulları:
Emsal (E ) (en çok): 0.15  kat 1 h:5.50 m’ dir. Uygulama imar planı ilgili idare tarafından onaylanmadan uygulamaya geçilemez.
VI.2.13.4.1. Orman İçi Dinlenme yerlerinde  ilgili mevzuat uyarınca uygulama yapılır.
VI.2.13.5. Kamping Alanları
Bu alanlarda yataklı ünite başına (Çadır,bungalov v.b.) yoğunluk 70 ünite / hektardır.
Bu alanlardaki ortak kullanımlara yönelik (mutfak, WC, çamaşırhane vb.) yapılar yapılabilir. 
Emsal  (E)  : 0.05    kat 1  h: 4.50 m’dir.
VI.2.13.6. Termal Tesis Alanları
Termal turizm kapsamında konaklama tesisi, kür merkezi ve kür parkı entegre veya münferit olarak yapılabildiği alanlardır.
Jeotermal suyun çıkartılması, sondajı, depolanması, dağıtılması, entegre olarak kullanılması, reenjeksiyonu (geribasım) vb. iş ve işlemler birlik kurulması suretiyle bir bütün halinde gerçekleştirilecektir.
Yapılanma koşulları:
Emsal  (E)  : 0.40’tır.

VI.2.14. Eğitim ve Sağlık Alanları
Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri ile Özel Planlama Bölgelerinin dışında, İlçe Planlama Bölgeleri içinde konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınmak, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1 000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmak ve ilgili idaresince onaylanmak koşuluyla aşağıda yapılanma koşulları belirlenmiş eğitim ve sağlık tesisleri yapılabilir.
VI.2.14.1. Eğitim Alanları
VI.2.14.1.1. Yüksekokullar hariç olmak ve parsel büyüklükleri “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”in EK-1a ölçüleri altında kalmamak, imar planı hazırlanmak koşuluyla, eğitim amacına hizmet edecek her türlü alan kullanımına ait avan ve uygulama mimari proje için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu alanlarda öğrenci yurtları ile kampus içi konaklamaya yönelik lojman yapıları dışında konut amacına yönelik yapı yapılamaz.
Üniversite ve yüksek okullara ilişkin alanlarda  VI.2.14 ve VI.2.14.1.2  maddeleri geçerlidir.
VI.2.14.1.2. Eğitim alanlarında yapılacak yapılarda yapılanma koşulu,
Emsal (E) (En çok)   : 0.50 dir.
VI.2.14.2. Sağlık Alanları
VI.2.14.2.1. Hastane ve sağlık kuruluşlarına ait tesisler, zorunlu arıtma ve atık depolama tesisleri ile (zorunlu konaklamaya yönelik) lojman yapıları dışında konut amacına yönelik yapı barındırmamak koşuluyla, Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda yapılacaktır.
VI.2.14.2.2. Sağlık alanlarındaki yapılanma koşulu,
Emsal (E)   : 0.50 dir.

VI.2.15. Sanayi Alanları  
Yapı ve kullanma izni bulunan sanayi tesisleri faaliyetlerini sürdürürler. Yapı ruhsatından farklı amaçla işletilen ruhsatlı sanayi tesislerinde tevsii yapılamaz. Tevsii edilecek tesislerden üstleneceği işlevi gereği ÇED raporu alınması zorunlu olanlardan ÇED raporu istenecek ve ÇED raporunun onay tarihinden başlayarak bir yıl içinde ÇED raporuna uygun olarak ve alt yapı ve arıtma tesisi yapıldığında Kullanma izni verilecektir.
Sanayi talepleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmak koşulu ile alt ölçekli planlarda belirlenir.
Planda işaretli bölgelerde ve Bolu – Mudurnu – Seben – Kıbrısçık ile sınırlanan alan içinde yer alabilecek entegre hayvancılık tesisleri ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı çerçevesinde planlanacaklardır.    

VI.2.16. Katı Atık Depolama Alanları
Bu planın genel kullanım, koruma ve gelişme ilke ve hedefleri çerçevesinde ve  ilgili kurum ve kuruluşların  görüşleri doğrultusunda, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yer seçimi ve uygulaması yapılacaktır.

VI.2.17. Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisleri
VI.2.17.1. Kaynak suları şişeleme ve depolama alanları ve potansiyel gereksinim, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlardan alınacak görüşler doğrultusunda ilgili idarece belirlenir. Yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ve diğer ilgili kuruluşlar, ilgili idare ve bu idarenin ayrıca talep edeceği diğer ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanacak imar planları, ilgili idarece onanmadan uygulama yapılamaz.
VI.2.17.2. Bu tesislerdeki yapılanma koşulları, “Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenir.  Onanlı çevre düzeni planı bulunan alanlarda da aynı hükümlere uyulacaktır.

VI.2.18. Su Ürünleri Üretim Tesisleri

Su ürünleri üretim yerlerinde, Su Ürünleri Kanunun, Su ürünleri Tüzüğü ve Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılaşmaya izi verilir.  
VI.2.18.1. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış olmak koşulu ile inşa edilecek olan su ürünleri üretim tesislerinde günübirlik tesis amaçlı lokanta vb. yapılar da yapılabilir.
Yapılanma koşulları: E=  0.10 olacaktır. Alan büyüklüğü ne olursa olsun günübirlik tesis amaçlı  toplam yapı alanı, en çok  250 M2 olacaktır. Yapı alanına açık ve kapalı üretim havuzları dahil değildir. Bu alanlarda konaklama tesisi yapılması halinde E =En çok 0.20, H = 7.50 m. olacaktır. İlgili idare tarafından uygulama imar planı  onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

Sosyal Ağırlıklı Programların Uygulanacağı Bölgeler, Kuzey ’de Mengen, Güneydoğu’ da Seben, ve Kıbrısçık ilçe planlama bölgeleridir. Bu ilçelerden  Mengen ilçesinin bulunduğu kısım, Kuzey Kesimi; Seben ve Kıbrısçık ilçelerinin bulunduğu kesim, Güney Kesimi olarak adlandırılmışlardır.

VI.3.1. Genel Hükümler
VI.3.1.1. Sosyal Ağırlıklı Program Bölgeleri içinde yer alan Mengen, Seben ve Kıbrısçık yerleşmelerinin belediye ve / veya mücavir alan sınırlarıyla tanımlanan alanları  İlçe Planlama Alt bölgeleridir. Bu bölgeler içinde
1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılması öngörülen alanlarda temel ilke, sosyal ve teknik altyapı yatırımlarını yönlendirmek, nüfus kaybını önleyici işlevsel ve mekansal önlemleri yönlendirmek, kırsal alanları alternatif çekim alanları olarak geliştirmektir.
VI.3.1.2.  Sosyal Ağırlıklı Programlar’ ın uygulanacağı İlçe Planlama Bölgeleri’nin İlçe Planlama Alt Bölgeleri dışında kalan kesimlerinde, V. kodlu “Genel Hükümler” ile VI.3.2, ve VI.3.3 kodlu hükümler geçerlidir. Bu alanlardaki  köy yerleşik  alanlarında, sosyal amaçlı programları gerçekleştirecek hükümler aşağıdadır.
VI.3.1.2.1. Sosyal Ağırlıklı Programlar ’ın uygulanacağı İlçe Planlama Bölgeleri’nde ekonomik  açıdan ölçek gözetilmeden özellikle ulaşım, iletişim, sulama vb. altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
VI.3.1.2.2. Kırsal ve kentsel yerleşim alanlarında  yerleşik nüfusa beceri kazandıracak, ev ekonomisine katkı sağlayacak donatı alan ve tesislerine, İlçe Planlama Alt Bölgeleri’nde ve Planlı Kentsel Alanlar’ da da  yer verilecektir.

 VI.3.2. Mengen İlçe Planlama Bölgesine İlişkin Uygulama Hükümleri
Mengen İlçe Planlama Bölgesi,  içinde Mengen İlçe Planlama Alt Bölgesi ile Gökçesu ve Pazarköy planlama alt bölgeleri de yer alır.
Mengen İlçesini kapsayan Sosyal Amaçlı Programların uygulanacağı İlçe Planlama Bölgesi’ne 2020 yılı için atanan toplam nüfus yaklaşık 14 000 kişi; kentsel nüfus yaklaşık 9 500 kişi, kırsal nüfus yaklaşık 4 500 kişidir.
VI.3.2.1. Bu bölgede yer alan Mengen İlçe Planlama bölgesinde öncelikle tarım ve tarıma dayalı sanayilerle, orman ürünleri sanayiine, hayvancılığa ilişkin kullanım alanlarına yer verilecektir.
VI.3.2.2. Turizm sektörünün görece gelişmesini sağlamak üzere 1/100 000 ölçekli planda gösterilen etkinlik alanlarının mekansal belirlemeleri ve planlamaları alt ölçeklerde yapılacaktır.

VI.3.3. Seben ve Kıbrısçık İlçe Planlama Bölgelerine İlişkin Uygulama Hükümleri
Bu İlçelerde 2020 yılında, Seben İlçesinde yaklaşık, 5000’i kentsel, 10 000’i kırsal olmak üzere toplam 15 000 kişi yaşayacaktır. Kıbrısçık ilçesinde ise yaklaşık 3 000 ‘i kentsel, 2 500’ü kırsal kesimde olmak üzere toplam 5 500 kişi  yerleşmiş olacaktır.
VI.3.3.1. Seben ve Kıbrıscık  ilçe planlama bölgelerinde öncelikle tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerine ilişkin kullanım alanlarına yer verilecektir. Ayrıca planda işaretli bölgede kanatlı üretimi özendirilecektir.
VI.3.3.2. Seben ve Kıbrıscık  ilçe planlama bölgelerindeki kırsal kesimde konut stokunun pansiyon ve günübirlik amaçlı  kullanılması için alt ölçekli planlarda gerekli plan notları üretilecektir.
VI.3.3.3. Seben ve Kıbrıscık  ilçe planlama bölgelerindeki kentsel ve kırsal yerleşimlerdeki nüfusa beceri kazandıracak, ev ekonomisine katkı sağlayacak donatı alan ve tesislerine, İlçe Planlama Bölgeleri’nde ve / veya İlçe Planlama Alt Bölgeleri’nde de yer verilecektir.
VI.3.3.4. Seben ve Kıbrıscık İlçelerinin tarihi ve doğal turizm potansiyellerine sahip olmaları nedeniyle bu ilçelerde turizmin desteklenmesi sağlanacaktır.

VI.4. Birinci Sektör Ağırlıklı Programlar  Uygulanacak Bölgelere (BSA) İlişkin Uygulama Hükümleri
Birinci Sektör Ağırlıklı Programlar Bölgesi, Mudurnu ile Göynük ilçe planlama bölgelerini kapsar.

VI.4.1. Genel Hükümler
VI.4.1.1. Birinci Sektör Ağırlıklı Programlar Bölgesi Göynük ve Mudurnu ilçe sınırları ile tanımlanırlar. Bu bölge içinde Göynük ve Mudurnu ilçeleri, İlçe Planlama Bölgeleri’dir. Bu bölgeler için yapılması öngörülen 1/25 000 ölçekli planlarda temel ilkeler; genel olarak birinci sektörü geliştirici, teknik ve örgütsel çabaların mekansal karşılıklarını sağlamak bağlamında verimli tarım topraklarının yapılaşmasını önlemek, tarıma dayalı sanayinin gelişimini, kümes hayvancılığını geliştirecek mekansal olanaklar yaratmak, özellikle doğa ve kültür turizminin gelişmesini öngören yaklaşımlar geliştirmektir.
VI.4.1.2. Bu bölgeye 2020 yılı için toplam ve yaklaşık 37.500 nüfus atanmıştır. Atanan nüfusun yaklaşık 3000’i kentsel, 10 000’i kırsal olmak üzere Göynük’te; 4500’ü kentsel, 20 000’i kırsal olmak üzere toplam 24 500’ü Mudurnu’da yerleşecektir.  
VI.4.1.3. İlçe Planlama Alt Bölgeleri’nin dışı ile Birinci Sektör Ağırlıklı Program Bölgesi sınırları arasında kalan alanda (İlçe Planlama Bölgeleri) VI.1 kodlu Genel Hükümler geçerlidir. Bu alanlarda yer alan köy yerleşik alanlarında birinci sektör amaçlı programları gerçekleştirecek hükümler aşağıdadır.
a. Birinci Sektör Ağırlıklı Program Bölgesi’nde, tarım ve tarıma dayalı imalat sanayiine ; hayvancılık ve ormancılık tarımsal alt faaliyet dallarında uzmanlaşmaya ; turizm sektöründe gelişmeyi özendiren  görece uzmanlaşmış bir ekonomik gelişmenin özelliklerine uygun bir yapılaşmaya olanak verecek  yatırımlara öncelik verilecektir.
b. Birinci Sektör Ağırlıklı Program Bölgesi’nde, alt ölçek planlarda, kırsal ve kentsel yerleşim alanlarının turizme yönelik oluşumları ve özellikle pansiyon işletmeciliği özendirilecektir.
c. Program bölgesi içindeki kırsal yerleşmelerin birinci sektör ağırlıklı gelişmelerini  destekleyici alt sektör programları uygulanacaktır.

VI.4.2. Göynük İlçe Planlama Bölgesi’ne İlişkin Uygulama Hükümleri  
Mevcut koruma amaçlı imar planı, turizme yönelik uygulama programları ile desteklenecek, uygulama programlarında kaynak yaratıcı stratejilere yer verilerek Kentsel Sit’ in canlandırılması, sağlıklılaştırılması sağlanacaktır. Bu ilkeler doğrultusunda, gerekirse koruma amaçlı imar planı uyarlanacaktır.

VI.4.3. Mudurnu İlçe Planlama Bölgesi’ne İlişkin Uygulama Hükümleri
 Mudurnu İlçe Planlama Bölgesi; Mudurnu İlçe Planlama Alt Bölgesi ile Taşkesti Belediyesi alanını kapsar.
VI.4.3.1. Mevcut Mudurnu imar planı 1/100 000 ölçekli plan karar ve hükümlerine göre  irdelenecektir.
VI.4.3.2. Mevcut “Mudurnu Koruma Amaçlı İmar Planı” turizme yönelik uygulama programlarıyla desteklenecek, uygulama programlarında kaynak yaratıcı stratejilere yer verilerek Kentsel Sit’ in canlandırılması, sağlıklılaştırılması sağlanacaktır.

VI.5. Özel Planlama Bölgeleri
VI.5.1. Özel Planlama Bölgelerinde Planlama İlkeleri
Bu planlama bölgeleri için hazırlanacak planlarda ilgili tüm yasa ve yönetmelik, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında , yaptırımları ve sınırlamaları açıklayan plan hükümleri yer alacaktır.
VI.5.1.1. Bu bölgeler için hazırlanacak her ölçekli planda, doğal dengenin korunması esastır.
VI.5.1.2. Milli Parklar’ da ve Tabiat Parklarında Milli Park Kanunu uyarınca   “Uzun Devreli Gelişme Planları” ve alt ölçekli uygulama imar planları hazırlanacak ve ilgili kurumca onaylanacaktır.
VI.5.1.3. Mesire yerleri için mesire yerleri gelişme planları hazırlanacak ve ilgili kurumca onaylanacaktır.
VI.5.1.4. Bu bölgelerde bulunan su ürünleri istihsal yerlerinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu geçerlidir.
VI.5.1.5. Bu bölgelerdeki su alanlarının koruma kuşaklarında ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
VI.5.1.6. Arkeolojik ve doğal sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile  bu kanuna bağlı yönetmeliklere; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ nun İlke Kararları’na ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ nun kararlarına uygun koruma planları hazırlanacaklardır.

VI.5.2. Özel Planlama Bölgeleri’ne İlişkin Uygulama Hükümleri:
Özel Planlama Bölgeleri plan hükümlerinin III.1.4 maddesinde tanımlanmış bulunan bölgelerdir. İlçe Planlama Bölgesi / Bölgeleri içinde kalan Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı, Mesire Yerleri, Şelale, Sitler , Tümülüs, Ören Yeri,  Göller ve göl çevreleri, vb. özel planlama bölgelerinin, öncelikleri belirlenerek, alt ölçek planları yapılacak ve ilgili idarelerce onaylanacaktır. Yaylalar hakkında Mera Kanununun hükümleri uygulanacaktır.
Her ölçekteki mevcut imar planları 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre  geliştirilecek ve uyarlanacaktır

VII. Afete  Duyarlılık Açısından Alt Ölçekli Planlamalarda Uyulacak Koşullar

VII.1. İmar Planları Mevcut Olup Yapılaşması Gerçekleşmemiş Olan Alanlarda Uyulacak Koşullar

İmar planı kararlarına esas olarak hazırlanacak olan jeolojik ve jeoteknik etütler kapsamında planlama alanının zemin özelliklerini ortaya çıkaracak raporlar Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylandıktan sonra gerekli durumlarda plan revizyonu yapılır.

.

·                    İmar planlarında ana ve tali yol sistemleri, yalnızca bölgenin taşıdığı olağan trafik yüküne göre değil, afet zararlarının azaltılması, afet sonrası hızlı erişim ve acil müdahale olanaklarının geliştirilmesi amacıyla trafik akışkanlığını ve güvenliğini sağlayacak yeterlilikte planlanmalıdır. Buna göre ana yol niteliğindeki imar yolları en az 15 m. genişliğinde ve mevcut topografik yapıyı da dikkate alır şekilde fay kırığı kuşağına paralel geçecek biçimde düzenlenmelidir.
·                    Nazım imar planlarında afet sonrasında yeterli toplanma alanları sağlanması ve yerleşim bölgeleri arasında yangın vb. afetlere karşı ayırıcı (tampon) bölgeler düzenlenmesi amacıyla, 3194 Sayılı Yasa’ nın, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği”nde belirtilen standartlarda ve dengeli kentsel yeşil alanlar ve açık alanlar sistemi oluşturulacaktır.

VII.2. İmar Planları Hazırlanacak Alanlarda Uyulacak  Koşullar:

Plan yapılması düşünülen alanlarda zemin özelliklerini belirlemek ve bu özelliklere göre yerleşime uygunluk değerlendirmesini yapmaya yönelik olarak hazırlattırılacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onanmasından sonra planlama yapılabilecektir.

·                                 İmar Planları üzerinde, mevcut ana ve tali yol sistemleri, yalnızca bölgenin taşıdığı olağan trafik yüküne göre değil, afet zararlarının azaltılması, afet sonrası hızlı erişim ve acil müdahale olanaklarının geliştirilmesi amacıyla, trafik akışkanlığını ve güvenliğini sağlayacak yeterlilik ölçüleri çerçevesinde değerlendirilecek, bu doğrultuda hiçbir şekilde ana yol güzergahlarının genişliklerini daraltacak şekilde plan değişikliği yapılmayacaktır.
·                                 İmar Planları üzerinde, afet sonrasında toplanma alanları olarak kullanılabilecek büyüklükte olan aktif yeşil alanları parçalayıcı ya da küçültücü nitelikte plan değişikliği yapılmayacaktır.
·                                 İmar planları üzerinde afet sonrası acil yardım ve destek merkezi ile yönetim merkezi olarak kullanılabilecek yerler, toplanma ve geçici iskan alanları belirlenecektir.

         VIII. DENETİM

Bu plan ve plan notlarına, İmar mevzuatına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı genelge hükümlerine titizlikle uyulması ve bu konudaki iş ve işlemlerin bu kapsamda takip edilmesi; afet öncesi hazırlık süreci, afet risk seviyesinin azaltılması ve yan etkilerinin giderilmesi açısından gerekli görülmektedir.

Bu konudaki işlemler İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklarca izlenecek olup, anılan plan notları, ilgili mevzuat ve genelge hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” koşullarını belediye ve   mücavir saha içinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan yerlerde Bolu Valiliği ve   Kaymakamlıklar sağlamakla yükümlüdürler.

                                                                                                   EK : 1


Yasalar:
·      3194 Sayılı  “İmar Kanunu”...............................................................(RG.18749 - 9. 5.1985)
·      442 Sayılı  “İller İdaresi Kanunu” ......................................................(RG.7236 - 18. 6.1949)
·      7236 Sayılı  “Köy Kanunu”.......................................... …………....(R.Ceride 68 - 7. 4.1934)
·      3621 Sayılı  “Kıyı Kanunu” .......................................... …………...(RG. 20495 - 17. 4.1990)
·      2634 Sayılı  “Turizmi Teşvik Kanunu”.......................... ……………(RG.17635 - 16. 3.1982)
·      2863 / 3386 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını
     Koruma Kanunu”................................................. ............................(RG.18113 - 27.3.1983)
·         2872 Sayılı  “Çevre Kanunu” ..........................................................(RG. 18132 -11.8.1983)
·         6831 Sayılı  “Orman Kanunu”............................................................(RG. 9402 - 8.9.1956)
·      2873 Sayılı  “ Milli Parklar Kanunu” .................................................(RG.18132 - 11.8.1983)
·      167 Sayılı   “Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun”............ ………......(RG. 10688 - 23.12.1960)
·      1593 Sayılı  “Umumi Hıfzısıhha Kanunu”..................... ………………(RG. 1489 - 6.5.1930)
·      2565 Sayılı “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik  Bölgeleri
     Kanunu”...........................................................................................(RG.17552 - 8.12.1981)
·      4342 Sayılı  “Mera Kanunu” ............................................................(RG.23272 - 28.2.1998)
·      1380 Sayılı  “Su Ürünleri Kanunu” ...................................................(RG.13799  - 4.4.1971)
·      7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
     Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”………......(RG. 10213 - 25.5.1959)
·         3234 Sayılı  “Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
     Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
     Kabulü Hakkında Kanun”...............................................................(RG. 18922 -  8.11.1985)
·         3167 Sayılı “Kara Avcılığı Kanunu”................................................... (RG. 3603 – 5.5.1937)
·         4856 .Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
     Hakkında Kanun.................................................................................(RG.25102 – 8.5.2003)
·         4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
     Hakkında Kanun.............................................................................(RG.25093 – 29.4.2003)
§  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ......................(RG. 24454 – 6 . 7 . 2001)

 

Tüzükler,Yönetmelikler, Tebliğler, Standartlar Protokoller:

·         “Yeraltı Suları Tüzüğü”......................................................................(RG. 10875 - 8.8.1961)
·         “Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İş Yerlerinde ve
      İşlerde Alınacak Tedbirler  Hakkında Tüzük”................................(RG.14752 - 27.12.1973)
·         “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin
      Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması,
      Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkinTüzük”…..(RG. 19589 - 29.9.1987)
·         “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan
      Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”...........................(R.G.18916. Mük. - 2.11.1985)
·         “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler
     Tip İmar Yönetmeliği”..............................................................(RG- 18916, Mük. 2.11.1985)
·         “Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ............................(RG. 20594 - 3. 8.1990)

·         “Turizm Yatırım ve İşletmelerinin  Niteliklerine İlişkin
       Yönetmelik” ..................................................................................(RG. 21728-14.10.1993)
·         “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının
     Tesbit ve Tescili Hakkında Yönetmelik”........................................(RG. 19660 - 10.12.1987)
·      “Milli Parklar Yönetmeliği”.............................................................(RG. 19309 - 12.12.1986)
·      “Gürültü Kontrol Yönetmeliği”........................................................(RG. 19308 - 11.12.1986)
·      “ Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”..............................................(RG. 21314 - 14.3.1991)
·      “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak
     Çukurlara Ait Yönetmelik “..............................................................(RG. 13783 - 19.3.1971)
·      “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ................................(R.G. 23028 - 23.6.1997)
·      “Hava Kalitesini Kontrol Yönetmeliği”...............................................(RG.19269 - 2.11.1986)
·      “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”......................................................(R.G.19919 - 4.9.1988)
·      “Kaynak Suları Yönetmeliği..............................................................(RG.14918 - 17.6.1974)
·      “Su Ürünleri Yönetmeliği”................................................................(RG. 22223 - 13.3.1995)
·      “Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suların İstihsali,     
     Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik”..........................(RG.23144 - 18.10.1997)
·      “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler
     Hakkında Yönetmelik.”....................................................................(R.G. 22990 - 15.5.1997
·      Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği”....(RG.23033- 22.06.1997)
·      “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”...........................................(R.G.23033 - 22.9.1995)
·      “Otopark Yönetmeliği”.......................................................................(RG. 21624 - 1.7.1993)
·      ”Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
     Yönetmeliği”....................................................................................(RG.18033 – 30.4.1983)
·      “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Suda Tehlikeli ve Zararlı
     Maddeler  Tebliği”..........................................................................(RG. 20106 – 12.3.1989)
·         “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği”......................(RG. 20106 - 1.3.1989)
·         “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”…………….(RG.20748 – 7.1.1991)
·         “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına
      Dair Yönetmelik”...........................................................................(RG. 24489 – 10.8.2000)
§  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği..................(RG. 24790 – 19.6.2002)
§  “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”………(RG.23098– 2.9.1997 )
§  “Toprak Kirliliğinin  Kontrolü Yönetmeliği”..................................(RG. 24609 – 10.12.2001)
§  “Çevre Denetimi Yönetmeliği”............................ .......................(RG.24631 - 05 .02. 2002)
§  “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ........... .........................(RG. 22387 - 27.8.1995)
§  “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”..........................................(RG. 21586 -  20.5.1993)
§  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”........................ ………(RG. 24609 - 10 12.2001)
§  “Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Depolama Kuralları”...............................(TS/1446)
§  “Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Doldurma ve Boşaltma Kuralları” ……….(TS/114)
§  “ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Tebliği”.........................(RG. 23019-14.06.1997)
§  “Yeraltı Sularının Kullanılması için 1960 Yılından bugüne kadar DSİ ile çeşitli
       kuruluşların yapmış olduğu protokoller.”

EK : 2
TARIM ALANLARINA İLİŞKİN YAPILAŞMA VE
BÖLÜNME ( İFRAZ) KOŞULLARI

ARAZİ TÜRÜ
min. PARSEL
BÜYÜKLÜĞÜ
YAPILAŞMAYA AYRILAN EN ÇOK. ALAN

PLAN ŞARTI
YAPININ NİTELİĞİ
YAKLAŞMA MESAFESİ
GÖRÜŞ İSTEME
MUTLAK-
ÖZEL
10.000m2.
5.000m2.
Uygulama imar planı
Entegre olmayan
tarımsal yapı
Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak.
DİKİLİ
5.000m2.
5.000m2.
Uygulama imar planı
Entegre olmayan
tarımsal yapı
Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak
MARJİNAL
20.000m2.
Sınırsız
Entegre olmayan tarımsal yapı:
<5.000m2. uyg.im.plan aranmaz. Ruhsat şartı var.
>5.000m2. uyg.im.plan ve ruhsat zorunlu.

Entegre tarım yapıları ve diğer yapılar(sanayi,turizm,II.konut vb):Uygulama imar planı ve ruhsat zorunlu

tek konut: Yapı İnşaat alanı, müştemilat dahil, parsel büyüklüğünün %5’i ve En çok. 150 m2 bağımsız bölüm, En çok.kat adedi 2, H=6.50 m. yoldan ve komşu parselden 5’er m. çekme.
Entegre olmayan tarımsal yapı:

Entegre tarım yapıları ve diğer yapılar(sanayi,turizm,
vb):


Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak
ÖRTÜLÜ
3.000m2.
yok
Yapı tanımına giren seralar
için ruhsat zorunlu
Sera + müştemilatı
Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak


No comments: