Thursday, April 12, 2012

ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA-GELİŞTİRME-PLANLAMA FAALİYETLERİ


                                                                                       İÇİNDEKİLER

I.        ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA-GELİŞTİRME-PLANLAMA FAALİYETLERİ      1
I.1.1. TARİH İÇİNDE ANKARA 1
I.1.2. BAŞKENT ANKARA 1
I.1.3. ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU PLANLAMA ÇALIŞMALARI 3
       I.2.         ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA-GELİŞTİRME TOPLANTILARI 3
       I.3.         ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU SORUNLARI
                       I.3.1. MÜLKİYET SORUNLARI 4
                       I.3.2. HALİHAZIR HARİTA SORUNLARI 5
       II.            ANKARA ŞEHRİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ, İMAR PLANLAMA ŞUBESİ KENTSEL KORUMA-  GELİŞTİRME PLANLAMA ÇALIŞMALARI
       II.1.       ÇALIŞMAYI YÜRÜTECEK ELEMANLAR
                       II.1.1. BÜRO ELEMANLARI
1711 Tarihli Pitton Tournefort Ankara Gravürü 


  
Bu rapor, 1983-85 yılları arasında, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü'nde, İmar Planlama Şube Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulmuş bulunan "Ankara Tarihi Çevre Koruma Grubu (Sit Grubu)" tarafından düzenlenen toplantı ve çalışmaları içeren teksirin yeniden yazımıdır. Bu çalışmalar sonrasında "Ulus Tarihi Kent Merkezi Düzenleme Proje Yarışması" ve "Ankara Kalesi Koruma Geliştirme Proje Yarışması" açılmıştır. 

Bu çalışmalar Ankara Kalesi ve Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma-Islah Planlarının temelini oluşturan çalışmalardır.

1839 Tarihli Von Vincke Ankara Haritası
                                                               I . ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU
                                               KORUMA – GELİŞTİRME- PLANLAMA FAALİYETLERİ

I.1.1. TARİH İÇİNDE ANKARA
                MÖ. 8. Yy’da bir Frigya kenti olan Ankara, daha sonra Galatların başkentliğini yapmıştır. (MÖ. 2yy –MÖ. 25)
                MÖ. 25 yılında, Romalıların egemenliğine giren Ankara, bu yıllarda imparatorluğun Anadolu temsilciliğini üstlendiğinden çok parlak bir devir yaşamıştır. Roma yol ağının önemli bir kavşağı niteliğini kazanan Ankara da idari, askeri ve ticari merkez fonksiyonları bu yüzden gelişmiştir. Nüfusu ise, 100.000’e kadar ulaşmıştır.
                MS. 334 yılından 1073 yılına kadar Bizans imparatorluğuna bağlı olan şehir bu yıldan sonra, Türklerin egemenliğine geçmiştir. Osmanlı Anadolu Birliği’nin kurulmasına kadar geçen devrelerde şehrin egemenliği Türk Beylikleri ve Bizans arasında el değiştirdiğinden kentin tarihinde görülen belirsizliğin nedeni budur. Ankara Kalesi de şimdiki şekline Bizanslılar ve Beylik Türkleri zamanında erişmiştir.

                Ahi merkezlerinden birisininde burada oluşu, Ankara’nın ticari fonksiyonlarının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Şehirde 30’a yakın handan çoğunun ve Bedesten’in 15., 16. Ve 17. Yüzyıl da yapılmış olması bunun bir göstergesidir. Aynı yıllarda tiftik de kentin önemli ticaret geliridir.
                16.yüzyıldan sonra batının gelişmesi, ana ticaret yollarının okyanuslara kayması ile, Akdeniz ülkelerinin, Osmanlı İmparatorluğunun ve bu arada Anadolu’nun transit fonksiyonu sarsıldı, önemi kayboldu.
Buna karşın Ankara tiftik mamulleri ve ticareti ile 19. yy’a kadar önemli bir kent olarak kaldı.
                1892’de tren yolunun bağlanması Ankara’nın istasyon çevresinde, batıya doğru gelişmesine neden olmuştur. İstasyonu Eski Kent’e bağlayan istasyon ve Talatpaşa Caddeleri o yıllarda açılmış, günümüzdeki Ulus Semti’nin gelişme olanakları doğmuştur.

I.1.2. BAŞKENT ANKARA,
                Cumhuriyet devrinde, (13 Ekim 1923) başkent olan Ankara’nın uygar bir kent görünümü kazanması için, imar faaliyetlerine ilk yıllardan itibaren ağırlık verilmiştir.
                Ankara başkent olduktan sonra verilen ilk karar (583 sayılı Yasa) eski Ankara’nın üstüne değil, yanına yeni bir kent kurulması yolunda idi. Bu kararla eski kent dokusu ile Çankaya arasında yeni kent gelişimi kararı verildi. Eski Ankara’daki tarihi kent dokusu bu karar sayesinde bu güne kadar iyi, kötü korunabilmiştir.
                1927’de HEUSSLER’in hazırladığı, ‘Sıhhiye Planı’ ile yeni Ankara’nın ilk temelleri atılmış sayılabilir. Bu planla beraber spekülasyon amaçlı eğilimler bir süre de olsa eski kentten kaydırılabilmiştir. Fakat bu plan yetersiz kaldığından 1928’de uluslar arası bir yarışma açılmıştır, yarışmayı Prof. Herman JANSEN kazanmıştır. Aynı yıl içinde de Ankara Şehri İmar Müdürlüğü kurulmuştur.
Prof. Hermann Jansen Ankara Şehri İmar Planı (1932)
                

JANSEN, planında ‘Geleneksel Dokunun’ korunmasına da önem vermiş, burası ‘PROTOKOL ALANI’ olarak belirlemiştir. JANSEN’in geleneksel dokuya karşı gösterdiği duyarlılık, bir Tarihi Çevre Koruma endişesinden değil, daha çok geleneksel dokuda uygulanabilir gerçekçi bir imar yaklaşımı getirebilmek kaygısından dolayıdır.
                JANSEN planında ‘Kale ’ şehrin en önemli odak noktası olarak alınmış tüm şehir kalenin etrafında geliştirilmiştir.
                Ancak, 50 seneye yaklaşan uygulamalarda, toplumumuzun sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerinin geleceği aktarılması ve Tarihi Kent Dokusunun belge niteliği taşıyan bölümlerinin korunması için, gerekli hukuki ve teknik tedbirlerin getirilmesi yeterli olmamıştır. Alanda yapılan envanter çalışmaları sırasında aynen korunması öngörülen Eski Ankara evleri ve anıtsal nitelikli tek yapılar saptanmış, tescilleri yapılmış ve bu çalışmanın bir aşaması olarak geçit dönemi yapılanma koşulları getirilmiştir.

                Bu karar uyarınca sınırları tespit edilen sit alanlarında, kentsel, arkeolojik ve doğal – yeni bir koruma- geliştirme projesinin hazırlanması öngörülmüştür. (GEEAYK 12.01.1980 gün ve A-2167 sayılı karar)
                Ankara’da eski kent dokusunun protokol alanı adı altında uzun yıllar dondurulması, içinde devam eden yaşantının gerektirdiği onarımlara olanak tanımaması bu bölgenin yıpranması ve tahribini getirmiştir. Kentin bu parçasının yaşamı için, karar verilememesi, politika saptanamaması buradaki dokuyu ve yaşamı felce uğratmış ve bölgede yer yer karakteristik dokunun yok olması sonucunu getirmiştir. Sonuç olarak, kent bütününde öncelikle korunması ve çözümlenmesi gereken bölge olan Eski Ankara, ihmal edilmesinden dolayı kentin en gayri sıhhi bölgesi haline gelmiştir.

I.1.3. ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU PLANLAMA ÇALIŞMALARI

                Diğer önemli kentsel faaliyetlerde olduğu gibi, kentin tarihi dokusunu yenileme kültürel ve mimari değerlerini koruma faaliyetleri de öncelikle bir planlama konusudur.
                Korunacak veya yenilenecek yerlerin saptanması, çevresi ile korunarak geliştirilmesi kentin planına göre yapılacak programlara ve projelere dayalı olmalıdır.
                2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, madde 17’ ye göre Belediyeler koruma amaçlı imar planını onaylamak üzere, en geç iki yıl sonunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na sunmak zorundadırlar. Belediyeler gerekli görürlerse, plan hazırlık safhasında, ilgili Bakanlıklardan teknik yardım da isteyeceklerdir.
                Ankara Kentin Koruma – Geliştirme projesini hazırlamak amacı ile, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü, çalışmalara başlamış, İmar Planlama Şubesi bünyesinde “Kentsel Koruma – Geliştirme Planlama Bürosu” oluşturulmuştur.
                Büro elemanları gerekli verileri toplamaya, arşiv oluşturmaya ve analiz çalışmalarına başlamış, ilgili diğer kuruluşlarla ilişki kurulmuş, yapılan toplantılar sonucu kuruluşlar arası teknik akip oluşturulmuştur.
                              
I.2. ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA – GELİŞTİRME TOPLANTILARI
16. Yüzyılda Ankara (Amsterdam Ryjkmuseum'dan Yağlıboya Tablo) 

“ Ankara Tarihi kent Dokusu Koruma – Geliştirme Çalıştırmaları” başlığı altında yapılan toplantılardan ilki 28.9.1983 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde yapılmıştır. (Ek.2)

                Bu toplantıda, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü ve İç Kale koruma – Geliştirme projesinin birinci aşaması olarak hazırlanan, tespit ön değerlendirmeler, yeniden yapılan incelemeler ve çalışmalar anlatılmıştır.
                İkinci toplantı, 11.10.1983 tarihinde, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü’nde yapılmıştır. Ankara Kenti Sit Alanlarının, planlama ve uygulama sorunları anlatılmış, ODTÜ – AŞİM ortak çalışması ile hazırlanan, “Hacıbayram II. Çevre Koruma Planı” sunulmuştur. (Ek.3)
                4.11.1983 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde yapılan üçüncü toplantıda ise, kısa ve uzun vadeli öneriler tartışılmıştır. (Ek.4) Öncelikle mülkiyeti Belediyemize ait, Kale içindeki üç evin onarımın gerçekleştirilmesi, uzun süredir boş ve bakımsız duran tarihi ve kültürel değeri bulunan bu yapıların onarılarak, çevredeki halka örnek göstermek ve Belediyemizin bu konudaki duyarlılığını vurgulamanın uygun olacağı belirtildi.
                13 Aralık 1983 günü, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yapılan dördüncü üst düzey toplantıda, koruma politikalarının saptanması, Hacıbayram çevresinde uygulama yapılması, Kaledeki üç evin restorasyonu, Suluhan’ın restorasyonu sorunları ve Sit Bölgelerin halihazır haritalarının alımı gibi konular tartışıldı. (Ek. 5)
                Belediyemizin üç evinin restorasyon projelerinin revizyonunu ve restorasyonunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1984 programına alması, yaklaşık, 200 ha. civarında bulunan Sit Alanlarının hali hazır harita alımının ise, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü tarafından ihale ve finans etmesi kararlaştırıldı.
                Bu çalışmalar ve toplantılar sürdürülmekte, mülkiyet, altyapı v.b. gibi sorunların olası çözümü için, öneriler geliştirilmektedir.

I.3. ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU SORUNLARI

I.3.1. MÜLKİYET SORUNLARI
                1957’de Ankara İmar Planı yarışmasını kazanan Yücel Uybadin Planı, Ankara Tarihi Kent Dokusu’nun bir kısmına da plan kararları getirmiştir.
                Bu plan, tarihi kent dokusunu hemen hiç göz önüne almadan dar ve çıkmaz sokakları ile, meydancıkları korunması gerekli sivil mimarlık örnekleri olan Eski Ankara Evlerini sanki hiç yokmuşçasına silip parsellemiştir.
                Hacıbayram Camii ve civarında, Suluhan Çevresinde, Tarihi Yahudi Mahallesi’nde, Hanlar Bölgesi’nde, Ulucanlar ve Anafartalar Caddesi’nde, Talatpaşa Bulvarı üzerinde, imar parselasyon düzeni getirilmiş ve buna göre uygulama yapılmıştır. Mevcut dokuya siluet açısından da uygun olmayan gabariler verilmiş, şuyulandırmalar yapılarak, taban alanları arttırılmıştır.
                JANSEN planında vurgulanmış olan Kalenin kentin her tarafından görülmesi, siluetlere önem verilmesi, iki kattan yüksek inşaata izin verilmemesi gibi özellikler göz önünde bulundurulmadan bu tür uygulamalar yapılmış, ana caddeler kenarlarına 4,6 ve hatta 8 kata kadar inşaat müsaadesi verilmiştir.
                Ana caddeler üzerinde büyük bir oranda uygulanmış olan bu plan, caddelerin hemen arkasında doğal eğimin çok fazla olması, planın özgün konuya uyum göstermemesi ve en önemlisi kişilerin ve kamunun uygulama için, gerekli finans gücünden yoksun bulunmaları v.b. gibi nedenlerle uygulanamamıştır.
                Tarihi Kent Dokusu blokların ardında adeta gizlenmiş, fonksiyon değişmesi, çevre kalitesinin düşmesi ve doğal yıpranma dışında olduğu gibi korunarak, günümüze kadar ulaşabilmiştir. Tarihi Kent Dokusunun bazı kesimleri birkaç kez plan değişikliğine uğramıştır. Her bir plan ile mülkiyetler de değişmiş, İmar Yasası 42. maddesinin uygulanması ile Düzenleme Ortaklık Payından yeşil alanlar ve yollar kamuya terk edilmiştir.
                Bazı mülkiyetler, kadastral mülkiyetten imar parsellerine dönüştürülmüş, tapuya tescil edilmiştir. Bazı durumlarda bu tescil işlemi mahkeme kararı ile olmuştur.
                Ankara Tarihi Kent Dokusunun günümüze kadar ulaşabilmiş kesimlerinin korunabilmesi, koruma amaçlı bir imar planına bu karmaşık mülkiyet dokusunu n çözülebilmesine bağlı görülmektedir. Öncelikle 1957 İmar Planı ile getirilmiş olan İmar Parselasyon düzeninden kadastral parselasyon düzenini esas alacak yeni bir parselasyon sistemi geliştirilmesi, bunun mümkün olmadığı hallerde bir başka çözüm olan ada mülkiyetine gidilmesi gereklidir.
                Bunu yapabilmek için, tapuya tescil edilmiş ya da edilmemiş parsellerin saptanması, mülkiyetlerin araştırılması, kamu mülklerinin tespiti, yeni inşaatların ve eski dokunun belirlenmesi ve ortaya çıkacak olan mülkiyet dokusunun arazi kullanımına göre öneriler geliştirilmesi öngörülmüştür.

I.3.2. HALİHAZIR HARİTA SORUNU
                Ankara Tarihi Kent Dokusunun yayıldığı, 200 ha. lık bir alanın halihazır haritaları çok yetersizdir. 1950-1960’lardan kalma 1/1000 ölçekli haritalar zaman içerinde yetersiz kalmış bulunmaktadır. Bu nedenle, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü bu bölgeler harita alımı için, karar vermiş ve ihale dosyalarının hazırlanmasına başlanmıştır. Bu alanlar öncelik sıralarına göre aşağıda sıralanmıştır.
1.       Hacıbayram çevresi, Anafartalar kuzeyi ile Atatürk Bulvarı’na kadar olan kesim – 26 hektar,
2.       Kale, Hanlar Bölgesi, Ulucanlar Caddesi kuzeyi ile Bendderesi Caddesi arasında kalan bölge – 82 hektar,
3.       Suluhan çevresi, Yahudi Mahallesi, Anafartalar ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölge – 54 hektar,
4.       Hamamönü ve Tacettin Mahallesi, Talatpaşa Bulvar’nın iki kenarı – 45 hektar,
                                    II. ANKARA ŞEHRİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                  İMAR PLANLAMA ŞUBESİ
                                   KENTSEL KORUMA, GELİŞTİRME, PLANLAMA ÇALIŞMALARI

II.1. ÇALIŞMAYI YÖNETECEK ELEMANLAR
II.1.1. BÜRO ELEMANLARI:
            Mehmet TUNÇER, Şehir Plancısı (Büro Sorumlusu)
            Fethiye ÖZBAY, Şehir Plancısı
Nur MUTİŞ, Şehir Plancısı
            Berna SERDAROĞLU, Şehir Plancısı
            Semra GÖKALP, Mimar
II.1.2. KURUMLAR ARASI OLUŞTURULAN TEKNİK EKİP ELEMANLARI:
            Gül ASATEKİN, Y.Mimar, Restorasyon Uzmanı/Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Planlama, Araştırma, Özel Projeler Şb. Md.
            Zuhal ÖZCAN, Y.Mimar, Restorasyon Uzmanı/Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarımına Katkı Fonu Şb.
            Zeynep EREN, Antropolog/ Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Planlama, Araştırma, Özel Projeler Şb. Md.
Nilgün ÇINAR, Mimar/ Kültür ve Turizm Bakanlığı, Planlama Yatırımlar Dairesi,
Ömer KIRAL, Y.Şehir Plancısı/ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 7. Bölge Müdürlüğü,
Mehmet TUNÇER, Şehir Plancısı/ Ankara Şehri İmar Müdürlüğü İmar Planlama Şubesi
Önder TAÇ, İnşaat Müh./ Kültür ve Turizm Bakanlığı, Planlama Yatırımlar Dairesi,
Selahattin ÖRF, Fen İşleri Md. Yrd.

II.2. ÇALIŞMA KONULARI
II.2.1. ÖZEL KONULAR:

a)      ANKARA KENTİ KORUMA, GELİŞTİRME PROJESİ
-          ANKARA KALE İÇİ KORUMA, GELİŞTİRME PROJESİ
-          ANKARA HACIBAYRAM I. ÇEVRE KORUMA GELİŞTİRME PROJESİ
-          ANKARA HACIBAYRAM II. ÇEVRE KORUMA GELİŞTİRME PROJESİ

II.2.2. DİĞER KONULAR:
a)      Tescilli Yapı Çevre Düzenlemeleri.
b)      Kentsel Sit Alanları ile ilgili değişiklikler görüşler.

II.3. ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNTEMİ
II.3.1. KIŞ ÇALIŞMA DÖNEMİ:
BÜRO ve ANALİZ ÇALIŞMALARI
            Kış programı olarak nitelendirdiğimiz çalışmalar genel olarak, bir büro çalışması şeklinde olacaktır. Yapılan program ve zamanlama doğrultusunda tüm büro elemanları bir bütün halinde çalışacak, sorumluluklar eşit olarak paylaşılacak ve konular tartışılarak analiz çalışmaları tamamlanacaktır.
            Kış programı kapsamında, kentsel koruma alanları içinde saptanan alt bölgelerin 1/500 ölçekli kadastral mülkiyet dokusu ve imar planlarının parselasyon düzeni üst üste çakıştırılarak, hazırlanacak haritalar baz olarak alınarak, her bir alt bölgenin tapu mülkiyet araştırması yapılacaktır.
            Ankara Tarihi Kent Dokusunun tarih içindeki gelişim süreci, günümüzdeki durumunun analizi ile, 1/50000 ölçekten başlayarak, 1/1000 ölçeğe kadar giden bir analiz çalışması yapılacaktır.
            Mevcut altyapı durumu, mahalle sınırları ve nüfus yoğunlukları, ulaşım durumu şematize edilerek, 1/5000 ölçekli paftalarda verilecektir.
            Kış programında, bahar programında uygulanması düşünülen sosyal ve ticaret anket formu ile, iç ve dış fiş formunun hazırlanması, şimdiye kadar yapılmış çalışmaların derlenmesi de yer almaktadır. İlgili diğer kuruluşlarla oluşturulan alt teknik ekip ile, zaman zaman bilgi alışverişinde bulunulacak, akademik kuruluşlarla ilişkiler sürdürülerek geliştirilecektir. Üst düzeyde daha önce yapılmış bulunan toplantılar da öncelikle ele alınmasına karar verilen “Kale İçi Koruma, Geliştirme Projesi” kapsamında çalışmalar sürdürülecek, mülkiyet araştırmasının tamamlanması ile altyapı ihalesine veri olacak bir çerçeve plan hazırlanacaktır.
            ODTÜ – AŞİM ortak çalışması olan “Hacıbayram II. Çevre Koruma  Planının” mülkiyet araştırması yapılacak ve ortaya çıkacak mülkiyet dokusuna göre öneriler yeniden gözden geçirilerek onaya sunulacaktır.
            Koruma, Geliştirme, Planlama çalışmalarının ilk yayını için, çalışmalar öncelikle gerçekleştirilecek ve bu projenin kitap halinde hazırlanarak, basımı sağlanacaktır.
            Planlamanın gerçekçi bir şekilde gerçekleşmesi için, örgütlenme, finansman ve politikalar saptanmaya çalışılacak, öneriler geliştirilerek, planlama çalışmalarına başlanacaktır.

II.3.2.  BAHAR ÇALIŞMA DÖNEMİ:
            ARAZİ ve TESPİT ÇALIŞMALARI
            Bahar programı olarak, nitelendirdiğimiz ikinci kesim çalışmaları yerinde tespit ve analiz çalışmaları niteliğini taşımaktadır. Bu çalışmalar arasında alt bölgelerin halihazır arazi kullanımının tespiti ve paftalara dökülerek, yorumlanması yer almaktadır.
            Ankara Tarihi Kent Dokusunun yapısal ve çevresel özellikleri, korunmaya değer nitelikleri, sorunları ve olanakları, ıslah edilmesi gerekli bölgeleri, tasfiye edilecek ve yenilenecek yörelerin tespiti yapılacaktır.
Yapılması düşünülen bir başka çalışma da bundan sonraki planlama çalışmalarında yararlı bir fotoğraf ve slide arşivi oluşturulmasıdır. Çalışmaların sürekliliği açısından bu gerekli görülmektedir.

III. YAZ ÇALIŞMA DÖNEMİ:
            ANKET UYGULAMASI ve DÖKÜMÜ
            Yaz programında stajyer öğrencilerden de yararlanılarak, sosyal ve ticaret anket uygulamaları, özellikli yörelerde iç ve dış fiş uygulaması yapılacaktır.
            Tüm tespit çalışmalarından sonra fiş ve anket formlar dökümleri yapılacak 1/1000 ölçekli analiz paftaları üretilecek, senteze varılacaktır. Koruma kararları, ulaşım, yoğunluk v.b. gibi her türlü planlama kararları verilecek, 1/500 ölçeğinde, detaylı koruma – geliştirme planlarının yapımı gerekli yöreler saptanacaktır.


TARİHİ ÇEVRE KORUMA, GELİŞTİRME, PLANLAMA BÜROSU İŞLEYİŞİ
            Yukarıda adı geçen çalışmaların yürütülmesi büro sorumlusu tarafından sağlanacaktır. Büro sorumlusu, Şube Müdürü’nün bilgisi dahilinde programda aksayan noktaları gidermek için, değişiklik yapabilir.
            Şube Müdürü’nce gruba verilecek görevler, büro sorumlusunca grup içinde dağıtılacaktır. Büro sorumluları, programda belirtilmiş olan çalışmaları yaparken ilgili kuruluşlarla ilişkiye geçebilirler, ancak, toplantı kararları ve bağlayıcı görüşmeler için, Şube Müdürü’nün izni gereklidir.
            Planla çalışmasının her safhasında ve haftalık olarak yapılan işlerden Şube Müdürü’ne bilgi verilecektir.
            Çalışma etaplarının her biri tamamlandığında, açıklama raporu ve paftaları hazırlanacak, arşivlenecektir.

II.5. ANKARA KENTSEL KORUMA ALANLARI KORUMA – GELİŞTİRME -------------- ÇALIŞMALARI
II.5.1. ANALİZ PAFTALARI                                                                                               ÖLÇEK: 1/50000
1.       Ankara Metropoliten Alan Arazi Kullanımı;
-          Mevcut Arazi Kullanımı,
-           A.M.A.N.P.B. Önerisi (1990)
2.       Ankara Metropoliten Alan/Gecekondu Alanları
-          Islah Bölgeleri (22 Bölge) Sit Alanları,
-          Sit Alanları (3 Bölge)
3.       Tarihsel Gelişim Şeması;
a)      Eski Ankara Arazi Kullanımı (Halihazır) 1/4000
-          Yangın Bölgeleri 1881 ve 1917.
-          Eski Ankara’da Merkezler.
b)      JANSEN İmar Planında Eski Ankara (1932) 1/12500
c)      Uybadin İmar Planında Eski Ankara (1957) 1/4000
d)      Halihazır Kadastral Durum (1957) 1/5000
e)      Geçit Dönemi Planı (1980) 1/5000
f)       Günümüzdeki Arazi Kullanımı (1984) 1/5000
4.       Günümüzde Eski Yapılanmada Yenilenen Alanlar 1/1000, 1/5000
5.       a) Ana Ulaşım Akslarına Göre Alanın Konumu 1/10000
b) Sit Alanı İçi Ulaşım Şeması 1/5000
6.        Altyapı Durumu/TEKNİK – SOSYAL 1/5000
a)      Kanalizasyon
b)      Su
c)      Elektrik
d)      Havagazı
e)      P.T.T.
f)       Okullar
g)      Sağlık
7.       Mahalle Sınırları 1/5000 – 1/1000
a)      Nüfus Dağılımı
b)      Yoğunluk Net/Brüt
8.       Arazi Kullanımı 1/1000
9.       Kat Yüksekliği 1/1000
10.   Yapısal Durum 1/1000
11.   İnşaat Malzemesi ve Teknolojisi 1/1000
12.   Çevre Değerleri 1/1000
Görsel Değerler Paftası
13.   Anket Dağılımı 1/1000
Sosyal Anket
Ticari Anket
14.   Konfor Durumu 1/1000
-          WC
-          Banyo
-          Mutfak
-          Elektrik
-          Su
-          Kanalizasyon
-          Eklentiler
-          Bölüntüler
15.   İmarlı Yapılar 1/1000
Kaçak Yapılar
16.   Tarihleme/Belgeleme 1/1000
Anıtsal Yapılar
Bölgeler
17.   Mülkiyet Durumu 1/1000
-          Tapuya Tescil Edilmiş Yapılar
-          Tapuya Tescil Edilmemiş Yapılar

II.5.2. SENTEZ PAFTALARI
1.       PLAN Tipolojisi 1/1000
2.       Cephe Tipolojisi 1/1000
3.       Mimari Değerlendirme 1/1000
4.       Çevresel Değerlendirme 1/1000
5.       Sorunlar, Olanaklar 1/1000
6.       Ön Kararların Verilmesi 1/5000, 1/1000
-          Yoğunluk
-          Fonksiyonlar
-          Korunacak Bölge + Konutlar
-          Ulaşım Aksları

III. ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA- GELİŞTİRME – PLANLAMA ÇALIŞMALARI TOPLANTILARI

III.1. 28.09.1983 TARİHLİ TOPLANTI

            TOPLANTI YERİ:
            KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
            ESKİ ESERLER ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTI BAŞKANI:
Kemal GÖKÇE – Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
TOPLANTIYA KATILANLAR:
Süleyman ÖNDER – Ankara Belediye Başkanı
Dr. Nurettin YARDIMCI – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü
Erdinç GÜDER – Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanı
Tanju ÖZORAL – Eski Eserler ve Müzeler Genel Md. Yrd.
Orhan SEMERCİ - Eski Eserler ve Müzeler Genel Md.
Turgay GÜNDAY – Planlama ve Yatırımlar Dairesi Bşk. Yrd.
Mustafa ŞEKERCİ – Belediye Emlak Müdürü
Rafet VARILIK – Belediye Fen İşleri Md.
Muammer AVANOĞLU – Belediye İmar Md.
Mehmet TUNÇER – Belediye İmar Müdürlüğü İmar Planlama Şubesi
Fethiye ÖZBAY – Belediye İmar Müdürlüğü İmar Planlama Şubesi
Mustafa AKPOLAT – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü  EOKAF Şubesi Md.
Rıza KOÇ – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtlar ve Eski Eser Onarımları Şubesi Md.
Nermin BEŞBAŞ – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tescil ve Planlama Şubesi Md.
Gül ASATEKİN – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Planlama Araştırma ve Özel Projeler Şubesi Md.
Zeynep EREN – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Planlama Araştırma ve Özel Projeler Şubesi

III.  1.1. GÜNDEM
            ANKARA DIŞ VE İÇ KALE’DEKİ ÇALIŞMALAR İLE AÇIK HAVA MÜZELERİ HAKKINDA NOT
            İÇİNCEKİLER

1.      Ankara, Dış ve İç Kale’deki Koruma – Geliştirme Çalışmaları
1.1. Genel
1.2. Kale’nin Koruma – Geliştirme Seçeneklerini Etkileyen Etmenler
1.3. Koruma – Geliştirme Politikası Seçenekleri
1.4. Model Önerisi
1.5. Çerçeve Plan Hazırlanması
1.6. Sahiplilik Sorunu Çözümlenip Çerçeve Plan Yapılana Kadar Geçecek Zaman İçinde Koruma ve Geliştirme Çalışmalarının Sürdürülmesi

1. ANKARA DIŞ ve İÇ KALE KORUMA – GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
1.1. GENEL
            Ankara Kalesi konusunda genel yönelişler saptanmadan, bir genel koruma, geliştirme politikası benimsemeden, bu amaçla ne tür bir yönetsel ve parasal çerçeve kurulacağı kararlaştırılmadan plan ve proje önerileri getirmenin yararı kısıtlıdır. Dolayısıyla şu etapta öncelikle bazı genel gözlemler ortaya konulacaktır:
-          Binaların sağlıklaştırılması, onarımı, bakımı
-          Boş alanlarda çevreye uygun yeni yapılaşmalara gidilmesi
-          Dış mekan düzenlemeleri
-          Ulaşım/dolaşım dizgelerinin düzeltilmesi
-          Teknik ve sosyal altyapının iyilileştirilmesi
-          Arazi ve bina kullanım biçimlerinin değiştirilmesi veya sınırlandırılması
-          Yoğunluk düzenlemeleri
-          Sosyal değişimlerin yönlendirilmesi
-          Yakın çevrede şekillenmiş ya da şekillenilecek olumsuz toplumsal ve/veya mekansal boyutlu gelişmelere müdahale edilmesi
-          Kent bütünü ile sağlıklı bağlantıların kurulması

Bütün bu birbirinden farklı ama iç içe eylemin bir bütün içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bunların bir bölümü fiziksel/mekansal düzenleme, bir bölümü de sosyo-ekonomik veya kurumsal düzenlemeleri getirmektedir. Tek parselden tüm Ankara metropoliten alanına dağılan bir yelpaze içinde bu sorunları değerlendirmek gerekmektedir.
            Koruma-geliştirmeye yönelik yeni kaynakların yaratılması, yeni örgütlerin düzenlenmesi, yeni planlama araçları geliştirilmesi gereklidir.
            Aslında yukarıda kısaca değinilen bütün bu konular salt Ankara için, değil, tüm ülkenin koruma politikasını saptamaya yarayacak tek veriler olmak durumundadır.

1.2. KALENİN KORUMA – GELİŞTİRME SEÇENEKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
1. KONUM
            Kalenin kent içindeki yerleşiminin Kalenin korunması çabalarıyla ters düştüğü açıktır. Bugün geçerli olan Nazım Plan da küçük sanayinin İstanbul yolu üzerinde, kamu kurumlarının ve kooperatiflerin de Batıdaki Eskişehir yolu üzerinde gelişimini öngörmekte, bu da alt gelir gruplarının Ulus ve Kale çevresinde, orta ve üst gelir gruplarının da Batı ve Güneyde toplanmasını teşvik edici niteliktedir. Bu durumda, geleneksel marjinal, grupların Kalede yerleşmeyi sürdürmesi, buna koşut olarak fiziksel çevrede yıkılıp yeniden yapılmanın olmamasına rağmen mevcut yapıların bakımsızlıktan korunmaması ve dokunun eskiyip yok olması olası görülüyor.
            Ancak, Hipodromdan başlayarak Meclis yapılarını,Ankara Palas’ı ve Hacı Bayram’ı korunabilmiş eski kent dokusunu içererek, Kaleye ve Sıhhiye’ye uzanacak kültür ve dinlenme alanları dizisinin Kalenin korunabilmesi açısından önemi vardır. Eğer, bu sistem içinde, Hacettepe Üniversitesi, devlet organları, turizm kuruluşları, bankalar vb. burada kültür, dinlenme, turizm amaçlı eylemlere katılırsa Kale’nin korunma şansı çok artacaktır.

2. KALE’NİN KENDİ VERİLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR      
            Kaleiçi incelendiğinde, genelde sahip olduğu korunması gerekli değerlerin bir bölümünün değiştiği gözlenmiştir.
-          Evlerin yatay ve dikey bölünmesi
-          Kale de oturan ev sahiplerinin korunacak değerleri bozucu onarımları
-          Boş yapıların bakımsızlığı
-          Konfor koşullarının elverişsizliği
Genelde kiracılığın yoğun olduğu alanda, ev alımlarında gözle görülür bir artış olmaktadır. Bu, onarımlarla değişimi arttırmaktadır. Ancak, konfor durumunda da bir iyileşme sağlayacaktır.
            Korunmaya değer bulunan yapıların özelliklerini kaybetmemesi için, restorasyonlarına önem verilmesi. Özelliksiz, ancak, çevreye aykırı olmayan yapıların da tek tek irdelenerek, ne tür işlevler yüklenebileceğinin irdelenmesi gerekmektedir.

3. PARASAL ÇERÇEVE
            Altyapı, sosyal donatım vb. çevre ölçeğindeki kamu düzenleme giderleri kentin diğer bölümlerinden daha büyük bir ayrıcalık taşımamaktadır. Ancak, bazı uygulamalarda tarihsel çevreye uyumlu olmak için, özel çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
            Finans Kaynakları:
-          Yapı sahibinin onarım giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü üstlenmesi
-          Bunda rant arttırıcı (bölünme yolu ile) bir yaklaşım yararlı olabilir.
-          Onarıldıktan sonra daha yukarı gelir gruplarına satışı rantı yükseltir.
Ancak, özel mülkiyette değişim olmazsa bu zor.
-          Korumayı destekleyici EOKAF kredisi. Buna OYAK, SSK, Bağkur vb. kredileri ile Emlak Kredi Bankası kredilerinin de restorasyon amaçlı verilmesi sağlanması (bu yasal düzenleme gerektirir) daha geçerli olacak.
-          Kamu kuruluşlarının istimlak ya da satın alma yoluyla onarımları. Üniversitelerin de bu olguya katkısı sağlanabilir.

4. YASAL – YÖNETSEL ÇERÇEVE
            Tarihsel ve kültürel değerleri olan bir alanın koruma ve geliştirme projesi, yasal ve yönetsel açıdan da ele alınmalıdır.
            Bugünkü konut politikası var olan yapı stoğunu korumaya yönelik değildir. Ancak, Eski Eserler Yasası uyarınca bu dokular korunmaya çalışılmaktadır. Kaledeki “Protokol Alanı” uygulaması, imar planı yoluyla bölgenin kısıtlı da olsa günümüze kadar gelebilmesini sağlayabilir etmen olmuştur. Ancak, salt yasaklamalarla çalışan bir koruma çabası yeterli olmamakta, yasaların çiğnenmesine ve/veya bakımsızlık ve eskime sonucu yok olmasına neden olmaktadır.
            İmar planlarının uygulama güçlükleri nedeni ile uygulamayı destekleyici bazı yatırım ve etkinliklerin kamu tarafından yapılması bugünkü çözüm yollarından biridir.
            Bu tür eylemsel bir yaklaşım da, çevre ölçeğinde en başta gelen sorunlu EGO ve Belediyelerdir. Okul, dispanser, telefon vb. diğer altyapı ve donatımlar ise, ilgili Bakanlıklardır.
            Konut sahiplerine kredi verecek olan Bakanlığımız ve Belediye de 1. derece önemlidir. Lojman, konukevi düzenlemeleri için de Üniversiteler, Bakanlıklar, Vakıflar ve Bankaların sürece katkısı gerekecektir. Ancak, bu çok karmaşık bir örgütlenme sorunu getirmektedir.        
1.3. KORUMA-GELİŞTİRME POLİTİKASI SEÇENEK
1. İMAR PLANI VE GEEAYK KARARLARI İLE
            Protokol Alanı tanımını andıran bu seçenekte salt yasaklanmalar ile korunmaya çalışılabilir. Ancak, terk edilme, yıpranma, kaçak yapılaşma ve/veya onarımların önlenmesi pek mümkün görülmemektedir.
            Bu seçenek Kale’nin “yazgısını” pek değiştiremez.

2. KORUNMAYA YÖNELİK YASAKLAMA KARARLARI + KAMU ELİYLE ÇEVRE KALİTESİNİ YÜKSELTİCİ ÇALIŞMALAR
            Bir önceki seçeneğin bir türevidir. Ayrıca, başta Belediye olmak üzere, ilgili kurumların Kale ve çevresindeki yolları, meydanları, otoparkları, okul-su-elektrik gibi altyapı ve donanımları elden geçirmesi söz konusudur.
            Bunun Kale’de yaşayanlara restorasyon için, bir dürtü olacağı varsayılmakta ise de, uzun vadeli bir eğitim gerekmektedir.
3. YAPILARIN RESTORASYONUNA YARDIM
             Ana sorun olan konut sahiplerine karşılıksız yardım ya da kredi verilmesi dünyada yaygın bir örnektir.
            Bu restorasyona ivme kazandırabilir. Hem de yatırım gücü yüksek kurumlara bir dürtü olabilir. Ancak, daha önce belirtildiği gibi EOKAF dışındaki kredilerin restorasyon amaçlı kullanılmaması hızı ve isteği oldukça azaltıcı bir etkendir. EOKAF bütçesinin kısıtlığı ve çeşitli yerleşmelere dağılma zorunluluğu da bu tür bir seçeneğin geçerliliğini azaltmaktadır.

4. KALE’DEKİ YAPILARIN KAMULAŞTIRILARAK DEVLET ELİYLE RESTORASYONU
            Hem parasal açıdan, hem de restorasyon sonrası işlev bulma zorluğu açısından gerçekleşmesi güç bir seçenektir.
            Bu tür bir uygulama Kale’nin tümü için, olası değildir. Ancak, bir bölümde devlet memurlarına lojman ve/veya üniversiteler için, konukevleri ve lojmanlar kurulması bir yöntem olarak kullanılabilir. Ancak, bu seçeneğin, kısıtlı bir alanda uygulanması, diğer bölümlerin de birlikte ve başka bir yöntemle ele alınarak, koruma-geliştirmesiyle aynı anda yapılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde hem sosyal, hem de fiziksel çevrede önemli kopukluklar olacaktır.
5. KALE ve CİVARININ KORUMA-GELİŞTİRMESİNİN EYLEMSEL BİR SÜREÇ İÇİNDE ELE ALINMASI
            Yukarıda belirtilen tüm seçeneklerin sunduğu olanakların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
            İmar ve koruma kurumlarının koruma yasaklarını koyması (Seçenek 1) Diğer koruma kurumlarının çevre düzeltici yatırım yapması (Seçenek 2) sınırlı da olsa kredi verilmesi (Seçenek 3). Kamu kuruluşlarının ev alıp onararak örnek çevre oluşturmaları (Seçenek 4) bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ancak, önemli alan, yukarıda sayılan ilgililere gerekli güdünün aşılanması, bütün çalışmanın eşgüdümünü sağlayan örgütleşmenin biçimlenmesidir.

1.4. MODEL ÖNERİSİ
            Kale’nin korunması için, benimsenen 5. Seçenek olan Eylemsel modeldir. Ancak, koruma – geliştirme süreci karmaşık olduğu için, ortaya çıkacak plan, proje ve program ihtiyacı, farklı ilgilerin, değişik yaklaşım ve çabaların, çeşitli olanak, kaynakların ve bütçenin genel bir amaç doğrultusunda ve birbirlerine oranla değerlendirilmesi ve yer yer çekişip çakışabilecek uygulamaların bir süreç içinde devamlı eşgüdüm sağlanması gerekmektedir. Bütün bu karmaşık çabaların kimin tarafından, nasıl ve neye göre yönlendirilmesi sorundur. Bunun için, ilk aşama sahiplik sorununun çözümüdür.
            Sahiplik önerileri şöyle sıralanabilir;
            MODEL 1 – YAYGIN ÖRGÜTLENME
            Koruma alanında yaşayan kişilerin bilinç ve istemleri sonucu kurulacak kooperatif, dernek ve birliklerden başlayan ve aşağıdan yukarıya doğru oluşan bir örgütlenme söz konusudur.
            Ancak, gerekli istem, bilinç ve katılıma tabanın sağlanacağı bir çevrenin yaratılabilmesi tartışma konusudur. Bunun bir nedeni eğitim araçlarının yetersizliği ise, diğer bir önemli nedeni de turizm gücünün kısıtlılığıdır.
            MODEL 2 – TEK SAHİPLİK SORUMLULUĞUN VAROLAN BİR KURULUŞÇA YÜKLENİLMESİ
            Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Ankara Belediyesi’nin koruma ve geliştirme çalışmalarının sorumluluğunu baştan sonra bir bütün olarak ele alacağı modeldir. Ancak, plan, proje, program ve çeşitli uygulamalarla konuya katılacak bir kuruluşa bu sorumluluklar dışında yönetsel ve teknik sorunlar katılacaktır. Ancak, bürokratik işlemlerdeki aksamalar bu çalışmayı zora sokabilecektir. Yine de bugünkü şartlarda gerçekçi ve olumlu tarafı çoktur.

            MODEL 3 – ORTAK SAHİPLİLİK – BAKANLIM BÜNYESİNDE BİR MÜDÜRLÜK
            2. Modelin bazı sakıncalarını azaltmak için, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, görevli olarak bağımsız karar verebilecek, kendi başına iş verip denetleyecek bir organ kurabilir. Ancak, en önemli nokta, koruma, geliştirme çalışmalarının çeşitli kademelerinde görev alacak diğer kuruluşların da devamlı temsilcilerinin aktif olarak yetkili kurulda görev alması gereğidir.

MODEL 4 – ORTAK SAHİPLİLİK – BELEDİYE BÜNYESİNDE BİR TEKNİK BİRİM
            Bunun seçimi halinde kurulacak birimin doğrudan Belediye Başkanı’na bağlanması ve başına da Belediye Başkan Yardımcısı getirilmesi olasıdır. Ancak, yetki ve sorumlulukların diğer hükümlerce nasıl paylaşılacağı protokollerle belirtilmelidir. Yönetsel edilgenlik bu modelin önemli bir sorunudur.
            MODEL 5 – ORTAK SAHİPLİK – BAĞIMSIZ YENİ BİR ORGAN
            Başkanlık VE Belediye dışında, ilgili kişi ve kuruluşların yeterice temsil edildiği bir bağımsız organ kurulması:
-          İmar Müdürlüğü örneği bir örgüt
-          Vakıf
-          Dernek ve kooperatifler şeklinde oluşabilir.
Ancak, bu model kısa vade de gerçekçi bir çözüm gibi görünmemektedir.
            MODEL 6 – İDEALİST SAHİPLİK – GERÇEKÇİ KÜÇÜK ADIMLAR
            İsteyen kişi ve kuruluşlar, istedikleri kapsamda sorumluluğu yüklenir ve yapabilecekleri işleri yürütürler.
            Ancak, bu “plansız planlamayı” getirir ve sorunları ertelemekten öte bir anlam taşımaz.

            MODEL 7 – ELDEN ELE GEÇEN SAHİPLİLİK
            Örgüt modellerinin gerçekleştirilebilineninden başlayarak, süreç içinde, gerektikçe model değişimini öngörmektedir. Ancak, örgütlenme kararları kolay değişebilir konular almadığından gerçekçi bir çözüm gibi görülmemektedir
            1.5. ÇERÇEVE PLAN HAZIRLANMASI
            Sorumluluğun kimin tarafından yükleneceği belirlendikten sonra, önemli olan “çerçeve planın” yapılmasıdır.
            Farklı konu ve basamaklarda belirlenecek değişik nitelikli karar, tutum ve yaklaşımların tutarlı bir plan içine oturtulması gerekir.
            Böyle bir plan kuşkusuz salt mekansal karar, tutum ve yaklaşımlarla sınırlanamaz. Söz konusu “çerçeve plan”, mekan/fizik düzeyinde, kimlerin’ neyi’ hangi örgütlenme, mali kaynak ve yasal dayanaklar ışığında yapacağına açıklık getirecektir. Bu plan bir yönlendirme ve ilkeler planıdır.
            Aksi takdirde, Ankara Kalesi’ni ve çevresini koruma – geliştirme çabaları, bugünkünden farksız bir plansız planlama sürecine girecek ve parçacı tutumlardan kurtulamayacaktır.

1.6. SAHİPLİK SORUNU ÇÖZÜMLENİP ÇERÇEVE PLAN YAPILANA KADAR GEÇECEK ZAMAN İÇİNDE KORUMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİ
Daha önce anlatılan sahiplilik modelinin seçimi ve kadronun oluşturulması, sonra da Çerçeve Plan’ın hazırlanmasına kadar geçecek oldukça uzun süre içinde plana ters düşebilecek, geri dönülemeyecek yanlış adımların atılmasının engellenmesi gerekmektedir. 
            Bunun için, şu işlemler önerilebilir:
            Ankara Kalesi’nde Dış ve İç Kale’deki korunmaya değer yapılar Genel Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Bunların GEEAYK’ca onanması halinde yasal nitelik kazanacaklardır. Bundan sonra, Kale’deki her türlü onarım ve tespit dışı bırakılan alanlardaki yapılanma istekleri de Genel Müdürlüğümüz olumlu görüşü ve GEEAYK kararına bağlanacağından, etkin Müze denetimi sağlanırsa, yanlış yapılanma daha da azalabilecektir.
            Ankara Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan üç evin onarımını yapmaya karar vermiştir. Bu konuda teknik düzeyde gelişmeler sürdürülmektedir. Kendilerine EOKAF yardımı da sağlanırsa, bir örnek restorasyon yaratılabileceğinden olumlu bir adım atılmış olacaktır.
            Ayrıca, Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde koruma planının yapılabilmesi için, bir birim kurulmaktadır. Yine teknik düzeydeki görüşmelerden, ortak bir çalışma ile Kale’nin öncelikle ele alınabileceği ön görüşmelerde ortaya çıkmıştır.
            Bu durumda, Kale içinde yer alabilecek bazı işlevler saptanabilmektedir. Bu işlevler şu şekilde belirlenmiştir:
-          Restoran
-          Cafe – pastane – pub
-          Turizm bürosu
-          Hatıra eşyası satış üniteleri
-          Galeri
-          Park+-cafe (açık alan+eski konut ortak kullanımı ile)
-          İdari yapı
-          Karakol
-          Sağlık ocağı
-          İlkokul
-          PTT ile
-          Bir bölümünde de memur lojmanları (Hacettepe Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediye bu alanda lojman yapabilir)
-          Mevcut konut dokusunun devamı
Ancak, genelde işlevler bu şekilde sıralanabilmekte ise de; Kaleyi tüm kente bağlayan ulaşım ağının gelişme yönlerinin, Kale çevresindeki işlevlere ilişkin değişiklik, sürdürme ya da kaydırma kararları saptanarak, buna göre altyapının belirlenmesinden önce Kale içinde nerede ve nasıl yer alacaklarının yeni mekansal/fiziksel düzenlemenin gerçekçi bir tutum olmadığı açıktır.
            Yalnızca, turizme yönelik işlevlerin Kale girişine ve Müzeye yakın olabileceği bir varsayım olarak ortaya konabilir.
            Ayrıca, bilindiği gibi, EOKAF kredilerinin verilmesinde Ankara ili de seçilen pilot bölgelerden biridir. Bu alandan gelecek kredi istemlerinin az ya da yoğun oluşu da Kale’de ki dokusunun sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda veri olabilecektir.
            Ancak, eğilimlerin ve mülkiyet durumunun saptanabilmesi için, yeniden bir sosyal anket yapılmalıdır.
            Çünkü imar planları da, koruma, geliştirme projeleri de Kamu için, emredici nitelikte olsalar dahi, özel sektör için, ancak, kısıtlayıcı ve/veya yol gösterici niteliktedir.
            Bu durumda da, kişiler, ekonomik ve politik güçleri yetmiyorsa beklemekte, yettiği durumlarda da planı çıkarlarına uydurabilmek için, çaba sarf etmektedirler.
            Bu bekleme ve kısıtlamalar sonucu da yaygın bakımsızlık, kaçak yapılanma eğilimleri, nüfus yoğunluğu artışı ve kontrolsüz kullanım dönüşümleri ortaya çıkmaktadır.
            Bu durumda, söz konusu bozulma ve yoğunlaşmayı alabildiğince azaltmak için, eğilimlerin de göz önüne alındığı bir planlama yapılmalı ve onarımı – değerlendirmeyi özendirici mekanizmayı (bu örnekte bağış - kredi) harekete geçirilmelidir.  

            III. 1.2. TUTANAK – 3 GÜNLÜK TOPLANTI TUTANAĞI
            ANKARA Kale içinin kent bütününe ve yakın çevresine oranla tanımlaması yapıldı. Burada ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nce 1979 yılında yapılan Dış ve İç Kale Koruma Geliştirme Projesinin 1. Aşaması olarak hazırlanan tespit ve ön değerlendirmeler, aradan geçen süre içinde olan değişmelerin değerlendirilmesi amacı ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce, yerinde yeniden yapılan incelemeler ve çalışmalar anlatıldı. Dokunun bugünkü durumu, bozulmuşluk, surlara verilen zarar, aykırı yapıların temizlenmesinin gereği, düzenlenmesi gerekli alanlar işaretlendi. Dış ve İç Kale’nin kuzeybatıda kazısı sürdürülmekte olan Roma Tiyatrosuna bağlantı ile güneyde de Anadolu Medeniyetleri Müzesi gelişim alanı ile birlikte düşünülerek, geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
            Ayrıca, 1981 yılında, başkent Ankara’nın eski kent dokusunun korunması çalışmalarına başlangıç olmak üzere, bir küçük bölgede uygulamaya geçilmesinin özendirici bir örnek oluşturacağı düşünülerek, Dış Kale’de ki Kalekapısı Sokak, Devdiran Sokak ve Doyran Sokakta ki konutların cephelerinin çevreye uyumlu bir hale getirilebilmesi amacı ile hazırlanan projenin, 6-26 Haziran 1981 tarihlerinde, 100. Yıl çalışmaları kapsamında Kale de sergilendiği, daha sonra, 9.10.1982 gün ve A-4028 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksel Kurulu kararı ile uygun bulunduğu anlatıldı.
            Daha sonra, bu bölgede, Hipodromdan başlayarak, Meclis yapılarını, Ankara Palas’ı ve Hacı Bayram’ı korunabilmiş eski kent dokusunu içererek, Kale’ye ve Sıhhiye’ye uzanacak kültür ve dinlenme alanları belirtilerek, Hacettepe Üniversitesi’nin, devlet organlarının, turizm kuruluşlarının, bankaların, vb.nin burada kültür, dinlenme, turizm amaçlı eylemlere katıldığı taktirde, Kale’nin korunması ve geliştirilmesi için, benimsenebilecek seçenekler anlatıldı.
            Dış Kale’de ki yapılara turizmi canlandırıcı işlevler verilerek, buradaki evlerin, öncelikle Belediye’nin mülkiyetindeki üç evin onarımının yapılarak, bir örnek restorasyon oluşturulmasının yararı belirtildi. 
            Daha sonra bu konudaki görüşler bildirildi;
-          Belediye, bu işin mali ve teknik olanaksızlıklardan dolayı kendi boyutlarını aştığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ve İmar ve İskan Bakanlığı’ndan mali ve teknik yardım talep etmiştir. Dış Kale’nin girişten başlamak üzere, pilot bölge olarak ele alınmasının uygun görüldüğünü, ilk etapta buradaki, kendi mülkiyetlerinde olan üç evin restorasyon projesinin ODTÜ ye hazırlattırılarak, proje onandıktan sonra (EOKAF yardımı ile) restorasyonuna başlanacağını,
-          Ayrıca, Hacıbayram – Anafartalar arasının ve Bent Deresi’nin ele alınması ve bu konuda yardımda bulunulması, bu gibi koruma – geliştirme alanlarında Eski Ankara kent planlarına göre uygulamaya gidilmesi, Üniversiteler, Bakanlıklar ve Belediye’nin koordineli çalışmasını, mali açıdan gerekirse İslam Ülkelerinden veya UNESCO’dan yardım istenebileceği belirtildi.
-          Belediye’nin 1973 de Kale içinde bir sokak seçerek, bu sokağım altyapı projesini yaptırdığı, ancak, bu projenin 18 Milyon TL si para aktarıldığı, geri kalan paranın tedarik edilemediği, eski kanalların da yenilenmek istenmesinden dolayı projenin tasdiklenmediği, bu arada zaman geçmiş olduğundan fiyatlardaki artıştan dolayı bu projenin bugün Belediye Tarafından uygulanmasının imkansız olduğu belirtildi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın para yardımı yaptığı takdirde projenin yeniden teklif edilmesi öne sürüldü. Buna karşılık olarak Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı’nca para yardımınca bulunulacağı, ancak, sadece bir sokak için değil, tüm İç ve Dış Kale’nin altyapısının projelendirilmesinin daha uygun olacağı, bu işin de teknik açıdan Bakanlık bünyesinde yapılamayacağı için, dışarıdan bir şirkete verilmesi gerektiği belirtildi. Kesin teklif Belediye tarafından verildiği takdirde, ön şartlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirtilerek, proje aşamasına geçilecek, projelendirme konusu da Planlama ve Yatırımlar Dairesi’nin 1984 yılı programına alınacak ve tekrar ihaleye çıkılacaktır.
-          Dış ve İç Kale’nin sokak kaplaması ufak onarımları da, daha ileride tümü proje uyarınca yenilenene dek yapılabilecektir.
-          Tiyatro alanındaki Belediye parselleri de intifa hakkı Belediye de olmak üzere, değerlendirilebilecektir. Bölge sınırları, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar ve Eski Eser Onarımları Şubesi ve Ankara Belediye’since saptanacaktır. Mahalli İdarelere yardım ilkeleri kapsamındaki koşullar Belediye’ce yerine getirilmek kaydıyla Tiyatro çevresinin düzenlenmesi için, Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı mali yardım yapacaktır.
-          İç ve Dış Kale’de ki çevreye aykırı yapılar da tekrar gözden geçirilerek, gereği yapılacaktır.
            Sonuç olarak tüm bu işlerin gerçekleştirilebilmesi için, İç ve Dış Kale, Hacıbayram – Anafartalar arası, Bent Deresi gibi koruma – geliştirme bölgelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, Ankara Belediyesi ve ODTÜ den katılacak elemanlardan oluşacak bir büronun haftada bir gün toplanıp ortak çalışmalar ve araştırmalar yaparak, uygulamalara geçilmesine karar verilmiştir.
            Önerilen teknik ekip şu kişilerden oluşmaktadır:
            Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden
                        Gül ASATEKİN Y.Mimar Rest. Uzmanı
                        Zeynep EREN Antropolog
                        Başak İPEKOĞLU Y.Mimar Rest. Uzmanı
            Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden
                        Selahattin ÖRF
            Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden
                        Mehmet TUNÇER Şehir Plancısı
            Kültür ve Turizm Bakanlığı Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı’ndan
                        Önder TAÇ İnşaat Mühendisi
Nilgün ÇINAR Mimar
            Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İmar ve İskan Bakanlığı, Planlama İmar Genel Müdürlüğü ve ODTÜ den de bu ekibe eleman verilmesinin yararı ve gereği belirtildi.
            Bu konudaki ikinci toplantı 11 Ekim 1983 günü saat İnşaa9.30 da Ankara İmar Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

            ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA –GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
            III.2. 11.10.1983 TARİHLİ TOPLANTI

            YER: Ankara Şehri İmar Müdürlüğü İmar Planlama Şube Müdürlüğü
            TARİH: 11 EKİM 1983
SAAT: 9.30     
            TOPLANTIYA KATILANLAR:
-          Ankara Belediye Başkanı
Süleyman ÖNDER
-          Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Gönül TANKUT – Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Baykan GÜNAZY – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Adnan BARLAS – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi
-          İmar ve İskan Bakanlığı
Haluk ALATAN – 7. Bölge Müdürü
-          Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dr. Nurettin YARDIMCI – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü
Orhan SEMERCİ - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı
Gül ASATEKİN - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Planlama, Araştırma, Özel Projeler Şube Müdürü
Mustafa AKPOLAT - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü EOKAF Şube Müdürü
Nermin BEŞBAŞ – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tescil ve Planlama Şube Müdürü
Rıza KOÇ - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtlar ve Eski Eser Onarımları Şube Müdürü
Erdinç GÜDER – Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanı
Turgay GÜNDAY – Planlama ve Yatırımlar Daire Başkan Yardımcısı
Haluk AKAR – Planlama ve Yatırımlar Daire Başkan Yardımcısı
Önder TAÇ – Planlama ve Yatırımlar Daire Şube Müdürü
Nilgün ÇINAR – Planlama ve Yatırımlar Daire Üyesi
-          Vakıflar Genel Müdürlüğü
Şaban DURMUŞ – Vakıflar Genel Müdür Üyesi
-          Ankara Şehri İmar Müdürlüğü
Muammer AVANOĞLU – Ankara Şehri İmar Müdürü
Kurt Toğan SUBAY – AŞİM – Müdür Teknik Yardımcısı
Kudret KAYI – AŞİM – İmar Planlama Şube Müdürü
Zühtü BAYER – AŞİM – Plan Uygulama Şube Müdürü
Cemal İŞLEYİCİ – AŞİM – Harita Şube Müdürü
Yüksel ÖLMEZ – AŞİM – Proje Şube Müdürü
Yaşar ŞENGÜNLÜ – AŞİM – İmar Planlama Şube Müdür Yardımcısı
Bekir ÜNÜVAR – İmar Planlama Şubesi – Mimar
Gülay ÇEVİK – İmar Planlama Şubesi – Şehir Plancısı
Levent ÖZDEŞ – İmar Planlama Şubesi – Şehir Plancısı
Hüsnü ÜNSAL - İmar Planlama Şubesi – Şehir Plancısı
Mehmet TUNÇER - İmar Planlama Şubesi – Şehir Plancısı
Meral SAYIN - İmar Planlama Şubesi – Şehir Plancısı
Senem ESER - İmar Planlama Şubesi – Şehir Plancısı
Fethiye ÖZBAY - İmar Planlama Şubesi – Şehir Plancısı
-          Ankara Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü
Selahattin ÖRF – Fen İşleri Md. Yrd.
-          Ankara Belediyesi, Emlak Müdürlüğü
Enver KIRTILLI – Emlak Müdürlüğü, Harita Şb. Şef.

            III.2.1. GÜNDEM
1.       SUNUŞ    
2.       ANKARA KENTSEL SİT ALANLARI, KORUMA AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ HAZIRLANMASI
3.       ANKARA KENTSEL SİT ALANLARI, KORUMA AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
4.       HACIBAYRAM II. ÇEVRE KORUMA PLANI
5.       DIŞ ve İÇ KALE KORUMA – GELİŞTİRME PROJESİNİN HAZIRLANMASI
6.       KALE İÇİNDEKİ BELEDİYENİN ÜÇEVİNİN RESTORASYONU
7.       ÜZERİNDE HALEN ÇALIŞILMAKTA OLAN DİĞER BÖLGELER
A.     İSTİKLAL ve YENİCE MAHALLELERİ
B.     YAHUDİ MAHALLESİ
C.     ATPAZARI – KOYUNPAZARI MEVKİİ
D.     TACETTİN MAHALLESİ – HAMAMÖNÜ MAHALLESİ

            28.9.1983 tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantı sonucunda oluşturulan teknik ekip ilk toplantısını 6.10.1983 tarihinde yapmış ve aşağıda sıralanan görüşleri oluşturmuşlardır:

            1 – Ankara Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Hazırlanması:
            1/5000 ölçekli Nazım Planın öncelikle hazırlanması gerektiği üzerine tüm elemanlar fikir birliğine varmışlardır. Ana kararlar verilmeden alt bölgeler üzerinde planlama kararları vermenin yanlış olacağı açıktır. Planlama ilkeleri açısından; arazi kullanımı, yoğunluk, ulaşım, yeşil alanlar v.b. gibi kararların öncelikle 1/5000 ölçekte verilmesi gerekmektedir.

            Ankara Belediye Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde tüm 1/5000 ölçekli Nazım Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü’nce yapılmakta, incelenmekte ve denetlenmektedir. Ancak, Ankara’nın tarihi ve kültürel değere sahip böylesine önemli bir bölgesinin planlamasının yapılabilmesi, bu bölge ile ilgili kararlar üretilmesi ve uygulamaya geçilmesinin süratlendirilmesi, bürokratik engellerin bir anlamda ortadan kaldırılması için, ilgili kuruluşların da bu planlamanın içerisinde bulunması gerekmektedir. Planlama çalışmaları, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü’nün öncülüğünde daha önce adı geçen kurumların belirli günlerde (Bu haftada 2 gün olabilir) teknik yardımları ile gerçekleştirilecektir.
            Bu çalışmalar esnasında, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan da destek istenecektir.
            Üzerinde çalışılacak konular:
1.       Mevcut 1/5000 ölçekli halihazır harita üzerinde çalışma etapları ve önceliklerin saptanması,              
2.       1957 tarihli mevcut 1/1000 ölçekli halihazır haritaların, her etap çalışması yapılırken arazide tespit çalışmaları esnasında düzeltilerek revizyonunun yapılması,
3.       1/5000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının hazırlanması için gerekli verilerin toplanması, (Arazi kullanımı; konuta, çevreye ve altyapıya ilişkin bilgiler v.b.)
4.       Ticaret anketi hazırlanması, uygulanması ve dökümü,
5.       Sosyal anket hazırlanması, uygulanması ve dökümü,
6.       Detaylı koruma planı yapılması öngörülen bölgelerde, bina iç ve dış fişi hazırlanıp tüm yapıların tek tek ele alınarak uygulanması,
7.       Analiz çalışmalarından bir senteze vararak 1/5000 ölçekli planın üretilmesi,
2 – Ankara Kentsel Sit Alanları, Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması:
            Uygulamaya yönelik bir plan hazırlanması için, Sit Bölgelerinin halihazır haritalarının öncelikle yapılması gereklidir. Bu halihazır haritaların ihale yolu ile alınması için, 2805 sayılı Yasa uyarınca, harita alımında öncelik tanınması mümkündür.
            1/5000 ölçeğindeki planın hazırlanması esnasında bu haritaların etap, etap alınması ve bu plan tamamlandıktan sonra uygulama – planlarına ivedilikle başlanması gereklidir.

            3 – Hacıbayram II. Çevre Koruma Planı:
            Elimizde uygulama yapılabilecek bir plan mevcuttur. Orta Doğu teknik Üniversitesi, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hacıbayram II. Çevre Koruma Planı” incelendikten sonra önce İmar İdare Heyeti’nin görüşüne sunulacak, daha sonra görüş ve onay için, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’na gönderilecektir. Proje bu kuruluşça da uygun görülmesinden sonra uygulamaya geçilebilecektir.
            Ankara Kale içinde henüz Koruma Geliştirme Amaçlı, 1/1000 ölçeğinde bir plan hazırlanmamıştır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, “Planlama Araştırma ve Özel Projeler Şubesi” tarafından tamamlanmış bulunan tespit – değerlendirme projesinin, bir adım ileri götürülerek, “Dış ve İç Kale Koruma ve Geliştirme Projesinin” hazırlanması gereklidir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, 1/5000 ölçekli plan kararları verilmeden ve Kale’nin tüm koruma alanları bütünü içindeki konumu belirlenmeden yapılacak projelendirmeler bütünden kopuk olacaktır.
            Hacıbayram II. Çevre Koruma Planı onaylandıktan sonra, yapılacak bir ihale ile öncelikle altyapının projelendirilmesi ve daha sonra uygulaması sağlanacaktır. Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı elemanları, Mahalli İdarelere Yardım Fonundan altyapı projelendirilmesi ve uygulaması için, yardım edilebileceğini belirtmişlerdir.

            4 – Dış ve İç Kale Koruma -  Geliştirme Projesinin hazırlanması:
            1979 yılında, Kale içinde yapılan anket çalışmalarının, aradan geçen 4,5 yıl içerisinde sosyal yapıda meydana geldiği düşünülen ve gözlenen hareketlilik ve yer değiştirme nedeniyle yenilenmesi gereklidir. Bu araştırma yapılmadan sosyal ve fiziki planlama yapılamaz.
            Bu çalışma, deneyimli olması nedeniyle Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce yapılabilir. Araştırma esnasında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden ve Devlet Planlama Teşkilatı elemanlarından yararlanılması düşünülebilir.      
            Planlama çalışması bu aşamadan sonra gerçekleşecek ve uygulamaya girilecektir.
            Daha önce Ankara Kale içinde, Doyran Sokak için, hazırlanan altyapı projesinin yaygınlaştırılması ve tüm Kale’yi kapsaması gerekmektedir.
            Genel olarak, altyapı projesi çalışmalarına, en az 1/5000 ölçekli plan kararları üretilmeden başlanması halinde ilerde bazı düzeltmeler gerekebilecektir. Ancak, altyapı projesinin hazırlanması ve uygulanması etaplarında, 1/5000 ölçekli çalışmayı yapan grupla sürekli ilişki kurularak, “Feed-back” mekanizması içinde geçerli sonuç alınabilecektir.
            Kale’nin dış bedenlerine yaslanan bazı çevreye aykırı ve/veya niteliksiz yapıların temizlenmesi, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan tespit çalışmasında da önerilmiştir.
            Kale içinde, tek tek hangi yapıların yıkılacağı ancak, “Koruma – Geliştirme Projesi” nin sonucunda belirlenebilecektir. Çünkü 1/5000 ölçekte verilecek ana kararlar uyarınca hazırlanacak 1/1000 ve gerektiği yerde giderek 1/500, 1/200… 1/1’e ulaşabilecek ölçeklerdeki çalışmalar soncunda, Kale içinde hangi parselin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı saptanacaktır. Bu durumda, örneğin bazı yapıların düzeltilerek, kullanılarak, bazı yapıların kamulaştırılarak değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Sonuç olarak, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksel Kurulu kararı alınınca Kale bedenleri dışındaki alanda temizleme yapılabilirse de Kale-içi için,, koruma planının yürürlüğe girmesini beklemek gereklidir.
            5 – Kale içindeki Belediye üç evinin restorasyonu:
            Evlerin restorasyonu için, gereken kredinin sağlanabilmesi için, Belediye Fen İşleri’nce hazırlanmakta olan keşif ve mevcut projelerin Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, EOKAF (Eski Eserlerin Onarımına Katkı Fonu) Şubesi’ne iletilmesi gerekmektedir. EOKAF Merkez Yardım Kurulu’nun onayı ile projeler Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’na iletilecektir. Yapıların keşifleri için, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün özel birim fiyatları kullanılmak üzere, Belediye Fen İşleri elemanına iletilmiştir.
            Ancak, restorasyon projelerinin hazırlanma tarihinin 1976 olması, bugüne kadar binaların bakımsızlık ve doğal yıpranma sonucu değişmiş olmaları nedeniyle revize edilmeleri gerekmektedir. Krediye ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra, onarım işi ihale edilecektir.

6 – Üzerinde halen çalışılmakta olan diğer bölgeler:
A) İstiklal ve Yenice Mahalleleri: Kentsel Sit Alanını koruma bölgesi içinde en acil ele alınması gerekli yer olan bu bölgede, İmar Planlama Şubesi, Özel Planlama Bürosu tarafından tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Hasırcılar Caddesi’nin Osmanlı Kavşağı’na bağlayacak yol güzergahı ile birlikte etüt edilmektedir. 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım Plan çalışmalarında değerlendirilecektir.
            B) Yahudi Mahallesi: Hasırcılar Caddesi’nin kuzey-doğusunda yer alan ve Ankara’nın halen en iyi korunmuş ve değişikliğe uğramamış, tarihi yapı stokunun fazla olduğu bir bölgedir. Orta Doğru Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nce bu bölge 1983 – 1984 güz döneminde ele alınmıştır. Yapılacak tespit ve değerlendirme çalışmaları Planlama Ekibince 1/5000’lik planın hazırlanması sırasında veri olarak kullanılacaktır.
            C) Atpazarı – Koyunpazarı Mevkii (Hanlar Bölgesi):
            1982 – 1983 öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü’nce ele alınmıştır. Bu veriler de elde edilmeye çalışılacaktır.
            D) Tacettin Mahallesi – Hamamönü Mahallesi:
            1976 – 977 öğretim yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nce ele alınmıştır. Planda veri olarak değerlendirilecektir.
            Yukarıda öngörülen çalışmaların bir an önce yapılabilmesi en büyük dileğimizdir. Değerli öneri ve yardımlarınızı bekliyoruz.

ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA –GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TOPLANTISI II
           
            11.10.1983 tarihinde, Ankara Tarihi Kent Dokusu Koruma – Geliştirme – Planlama çalışmalarının ikincisi yapılmış, aşağıdaki konular tartışılmış, çeşitli görüşler geliştirilmiş ve kararlar alınmıştır:
            TOPLATI GÜNDEMİ:
1.       SUNUŞ    
2.       ANKARA KENTSEL SİT ALANLARI, KORUMA AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ HAZIRLANMASI
3.       ANKARA KENTSEL SİT ALANLARI, KORUMA AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ UYGULANMASI
4.       HACIBAYRAM II. ÇEVRE KORUMA PLANI
5.       DIŞ ve İÇ KALE KORUMA – GELİŞTİRME PROJESİNİN HAZIRLANMASI
6.       KALE İÇİNDEKİ BELEDİYENİN ÜÇEVİNİN RESTORASYONU
7.       ÜZERİNDE HALEN ÇALIŞILMAKTA OLAN DİĞER BÖLGELER

A.     İSTİKLAL ve YENİCE MAHALLELERİ
B.     YAHUDİ MAHALLESİ
C.     ATPAZARI – KOYUNPAZARI MEVKİİ
D.     TACETTİN MAHALLESİ – HAMAMÖNÜ MAHALLESİ

TOPLANTI TUTANAĞI
            Ankara Kentsel Sit Alanları, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının hazırlanması gerektiği, ana kararlar verilmeden uygulama planlarına geçilmesinin doğru olmayacağı belirtildi. 1/5000 ölçekli plan yapımı için, gerekli verilerin toplanması, yapılması gerekli çalışmalar anlatıldı ve 1/1000 ölçekli halihazır haritaların alımı gerektiği vurgulandı.
            Daha sonra, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü ile ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Bölümü’nün işbirliği ile gerçekleşen “Hacıbayram II. Çevre Koruma Planı” sunuldu.


            Bu projenin, uygulamalı araştırmalar kapsamınca öğretim görevlileri tarafından projelendirilecek olan Hacıbayram I. Çevre kesimini tamamlamak amacıyla ele alındığı, yer yer yozlaşmış binaların ve 100 yıllık binaların özgün durumunu koruduğu, küçük üretim ve ticaretin yaygın olduğu, kendi içinde dinamizme sahip olan bir kent parçası olduğu anlatıldı.
            Kale içindeki üç evin acil olarak ele alınması, yöre halkının bu konuya inancını arttırmak için, gerekli olacağı, ayrıca kale içinde pansiyonlar, gazinolar, gece kulüpleri önerilmesi ve buranın bir kültür – eğlence merkezine dönüştürülmesinin Hacıbayram, Antik Tiyatro ve Kale’nin bir bütün içerisinde düşünülmesi halinde uygun bir kullanım olacağı görüşüne yer verilen toplantıda; küçük bir broşür hazırlanıp Hacıbayram ve çevresi, Kavaflar Çarşısı çevresi için, uygulamada bir kamuoyu oluşturulması ve altyapı projesi beklenmeden bazı işleri başlanabileceği de önerildi.
            Yapılacak olan planların uygulamasının nasıl olacağı, her kuruluşun görevinin n olacağı tartışılarak, daha önce üyeleri tespit edilen teknik ekibin bu konular üzerinde de fikir üretmesi istendi. Ayrıca, bu tür toplantıların devamlılığının sağlanması amacıyla, üst düzey yetkililerin her ayın ilk cuması saat 14.30’da periyodik olarak toplanması kararlaştırıldı. Olağanüstü toplantıların da yapılabileceği, çalışmalarını sürdürmesi ve gelişmeler hakkında her toplantıda bilgi sunması önerildi. Uzun ve kısa vadeli çalışma konularının saptanması, mevcut çalışmaların birleştirilmesi gereği üzerinde durularak, planlama çalışmalarının koordinasyon ve yürütme görevinin Ankara Şehri İmar Müdürlüğü İmar Planla Şubesi’nce yükümlenebileceği belirtildi. Planlama çalışmalarının başlatılmış olduğu ve ilk etap olarak düşünülen Deniciler Caddesi’nin iki yanının tespit ve değerlendirme çalışmalarının tamamlandığı anlatılarak, Hasırcılar Caddesi’ni – Osmanlı Kavşağı’na bağlayacak yol güzergahının da bu çalışma ile bütünleştirilerek düşünüldüğü ve planlandığı açıklandı.
            Uygulama stratejisini saptanması, hangi kuruluşun nerede ne kadar katılacağı, uzun ve kısa vadeli konuların bir daha ki toplantıda daha belirginleşmesi önerileriyle toplantı sonuçlandı.

            19.10.1983 TARİHLİ TEKNİK EKİP TOPLANTI TUTANAĞI
            Ankara Eski Kent Dokusu Koruma çalımlarının sürdürülmesi amacı ile oluşturulan Teknik Kurul toplantılarının 19.10.1983 tarihinde İmar Müdürlüğü’nde yapılmıştır.
            Bu toplantıda, Kale’nin ve genelde tüm protokol alanının sorunları, toplantıya ilk kez katılan Ankara 7. Bölge Müdürlüğü temsilcisine aktarılmış, genelde Şu konular tartışılarak, öneriler geliştirilmiştir.
-          1/5000 ölçekte çalışma yapılması gereği vurgulanmış ise de 7. Bölge Müdürlüğü temsilcisi bu aşamada, bugünkü işlevlerin süreceği varsayımı ile Hıfsısıha Yönetmeliği gereği bölge dışında çıkartılması gereken işlevlerin saptanmasını; tevhit – ifraz kısıtlaması ve 1957 imar planından gelen mülkiyet kısıtlanarak, spekülasyonun önlenmesini önermiştir.
-          Bu durumda, bugünkü veri olarak alınmasıyla, Ankara Dış ve İç Kale Koruma Geliştirme Projesini yapımına başlanmasına karar verilmiştir.
-          Altyapı projesinin Koruma Geliştirme Projesi verilerine dayanması gereği yeniden vurgulanmıştır.

III.4. 24.10.1983 TARİHİ TEKNİK EKİP TOPLANTI TUTANAĞI
            24.10.1983 günü üçüncü toplantı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı Nadir AVCI’nın başkanlığında yapılmış ve şu kararlar alınmıştır.
·         Altyapı projesinin tüm Kale bölgesini kapsamak, ancak aşamalı olarak uygulanmak üzere hazırlanması gerekli görülmektedir. Bunun ihale yoluyla yaptırılması gerekecektir.
Bu Projede:
1.       Mevcut altyapı durumunun ivmelenmesi ve alt yapı rölövesinin çıkartılması
·         Zemin suyu araştırması yapılması gereklidir.
2.       Üretilecek avan proje değişik seçenekleri ortaya koymak, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yüksek Kurulu’nda alınacak karara göre uygulama projesi üretilmelidir.
3.       Proje şu veriler uyarınca hazırlanmalıdır.
·         Koruma planında belirlenecek sokak çizgilerinin korunması gereklidir.
·         Özgün sokak kaplaması olan parke taş kaplama kullanılacaktır.
·         Yağmur suyu, sorunu mevcut durum korunarak, yüzeysel şekilde çözümlenecek sokaklarda ortaya doğru eğim verilecektir.
·         Telefon, elektrik, su sisteminin yer altında çözümlenmesi gereklidir.
·         Aydınlatmada mevcut, özgün lambalara uygunluk sağlanacaktır.
·         Koruma geliştirme projesinin imar planı ölçeğinde kalamayacağı; 1/1000 ölçekten başlayarak giderek 1/500, 1/200, 1/1 ölçeğe kadar inen ayrıntıda olması gerektiği; sokak mobilyası tasarımı dahil her tür müdahale kararlarını ve yeni uygulama ilkelerini içermesi gerektiği bilinen bir gerçektir.
Ancak, uygumla bir ivme kazandırılması ve altyapı projesine en kısa zamanda başlanabilmesi için, genel yaklaşmaların belirlendiği 1/1000 ölçekli bir (ara değerlendirme) master plan yapılması önerilmektedir. Hazırlanacak bu master planın İmar ve İskan Bakanlığı ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca onaylanmasından sonra daha detaylı çalışmaya geçilmesi gereklidir. 
            Bu durumda, koruma geliştirme projesini yapacak bir kalıcı ekip kurulması, teknik kurulun da danışmanlık ve yardımcı olma hizmetlerini sürdürmesi gerekli görülmektedir.
            Doyan Sokak'taki mülkiyeti Belediye'ye ait üç evin restorasyonu konusunda daha önceki gelişmeler ve toplantılara dayanılarak, TAÇ Vakfı ile ön görüşmeler Eski Eserler yılında TAÇ Vakfı'nca önerilen protokol taslağının bugün de yeniden incelenerek, Belediye Başkanlığı'nca değerlendirilmesi sonucu ortak bir çalışmaya gidilebileceği konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır.
           Bu konuda, gerekli koordinasyon eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sağlanabilecektir.
           Ayrıca, bu üç yapıya EOKAF kredisi verilebilmesi için, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar sürdürülmektedir.

ANKARA ESKİ KENT DOKUSU KORUMA – GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

            III.5. 4.11.1983 TARİHLİ TOPLANTI
            TOPLANTI YERİ:
            KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI           
            Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
           
            TOPLANTI TARİHİ:
            4.11.1983
            14.30

            TOPLANTI BAŞKANI:
            Nadir AVCI
            Eski Eserler ve Müzeler Genel Yardımcısı

            TOPLANTIYA KATILANLAR:
            Alaettin GÜRTUNA – Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı 
            Nafi BUHARALI - Vakıflar Genel Müdür Abide ve Yapı Iş. D. Bşk.
            Fikri KARATAŞ - Vakıflar Genel Müdür Emlak Şefi
            Şaban DURMUŞ - Vakıflar Genel Müdür Abideler Şb.
            Gönül TANKUT – ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bl.
            Muammer AVANOĞLU – Ankara Şehri İmar Md.
            Mehmet TUNÇER – Ankara Şehri İmar Müdürlüğü İmar Planlama Şubesi
            Selahattin ÖRF – Ankara Belediyesi Fen İşleri Md. Yrd.
            Mustafa ŞEKERCİ – Ankara Belediyesi Emlak Müdürü
            Haluk ALATAN – İmar ve İskan Bakanlığı, 7. Bölge Md. Ank. Nazım Pl. Bü.
            Ömer KIRAL – Ankara Nazım Plan Bürosu
            Hatice GÜRAĞAÇ – İmar ve İskan Bakanlığı
            Rıza KOÇ – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eski Eser Onarım Şb. Md.
            Zuhal ÖZCAN – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü EOKAF Şb.
            Gül ASATEKİN – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Planlama Araştırma ve Özel                          Projeler Şb. Md.
            Zeynep EREN - Planlama Araştırma ve Özel Projeler Şube Müdürlüğü

III.5. GÜNDEM
1.       TEKNİK KURUL ÇALIŞMALARININ SUNULMASI
            11 Ekim 1983 günü Ankara Şehri İmar Müdürlüğü’nde yapılan genel toplantıdan sonra, Teknik Kurul 19.10.1983, 24.10.1983 ve 27.10.1983 tarihlerinde toplanmıştır.
            Bu üç toplantıda Ankara Tarihi Kent Dokusu’nun tümü sorunları ve olanaklarıyla tartılmıştır. 1/5000 ölçekli çalışmanın gereği vurgulanmış, ancak 7. Bölge Müdürlüğü temsilcisinin önerisi ile, bu aşamada bugünkü işlevlerin süreceği varsayımı ile:
·         Hıfzıssıhha Yönetmeliği gereği bölge dışına çıkartılması gereken işlevlerin saptanması,
·         Tevhid-ifraz kısıtlaması getirilmesi,
·         1957 imar planında kaynaklanan mülkiyet sorununun çözümlenmesi,
·         İnşaat emsalinin kısıtlanarak, spekülasyonun önlenmesi gerektiğine karar verilmiştir.
            Bu durumda, bugünkü işlevlerin süreceği varsayımı veri olarak alınmak kaydıyla Ankara Dış ve İç Kale’nin tanımlı bir mekan olması ve analiz çalışmalarının tamamlanmış olması nedeniyle koruma – geliştirme projesinin yapılmasına karar verilmiştir.
            Ayrıca, yine bu toplantılarda, ileride açıklanan kısa ve uzun dönemde yapılabilecek çalışmalar saptanmıştır.

2 . ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KORUMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ SAPTANMASI
            2.1. KISA VADEDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ÇALIŞMALAR
            2.1.1. MÜLKİYETİ BELEDİYE’YE AİT ÜÇ EVİN RESTORASYONU

            Daha önceki toplantılarda sürekli yinelenen konunun ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. Bu konuda daha önceki gelişmeler ve toplantılar göz önüne alınarak Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü elemanlarınca TAÇ Vakfı ile ön görüşmeler yapılmıştır. Yapının rölöve ve restorasyon projelerinin revizyonu ile restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesini söz konusu evlerin 19 yıl süre ile işletmek kaydıyla TAÇ Vakfı üstlenmek istemektedir. Bununla ilgili 13.01.1980 tarihli protokol taslağını Ankara Belediyesi’nce çeşitli kereler iletmişlerdir. Vakıf üyesi restorasyon uzmanı Dr. Y. Mimar Sinan GENİM, söz konusu protokolün Ankara Belediyesi’nce bugünkü şartlar uyarınca incelenerek, ortak bir karara varılması durumunda çalışmayı yüklenmeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Ankara Belediyesi bu konuda karara varırsa Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü gerekli eşgüdümü sağlayacaktır.
           
            2.1.2. ALTYAPI PROJESİ VE UYGULAMALAR
            Altyapı projesini tüm kale bölgesini kapsamak, ancak, aşamalı olarak uygulanmak kaydıyla hazırlanması gerekli görülmektedir. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden alınacak bilgiye göre bunun ihale yoluyla yaptırılması gerekecektir.
            Bu Projede:
1.       Mevcut altyapı durumunun irdelenmesi ve altyapı rölövelerinin çıkartılması,
·         Zemin suyu araştırması yapılması gereklidir.
2.       Üretilecek avan projede değişik seçeneklerin ortaya konması; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun alacağı karar uyarınca uygulama projelerinin üretilmesi gereklidir.
3.       Proje şu veriler uyarınca hazırlanmalıdır.
·         Koruma planında belirlenecek sokak çizgilerinin korunması gereklidir.
·         Özgün sokak kaplaması olan parke taş kaplama kullanılacaktır.
·         Yağmur suyu sorunu, mevcut durum korunarak, yüzeysel şekilde çözümlenecek, eğim sokağın ortasına doğru verilecektir.
·         Telefon, elektrik, su sisteminin yeraltında çözümlenmesi gereklidir.
·         Aydınlatmada, mevcut özgün lambalara uygunluk sağlanacaktır.

2.1.3. 1/1000 ÖLÇEKLİ ARA DEĞERLENDİRME PROJESİ ÜRETİLMESİ

            Uygulamaya bir ivme kazandırabilmesi ve özellikle altyapı projesine en kısa zamanda
başlanabilmesi için, genel yaklaşımların belirlendiği, 1/1000 ölçekli bir ara değerlendirme paftasına gereksinim duyulmuştur.
            Hazırlanacak bu plan korunacak yol çizgilerinin belirlenmesi, motorlu ve yaya trafik akışlarının, kısıtlama şartlarının saptanması, otopark olanaklarının düzenlenmesi, park, çocuk bahçesi v.b. düzenlenecek açık alanların belirlenmesi konularının içerecek tescilli yapılar dışında ada ya da yapı ölçeğinde karar getirmeyecektir.
            Söz konusu planın Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu ve İmar ve İskan Bakanlığı’nca onanmasından sonra, daha detaylı çalışmaya geçilmelidir.
           
            2.1.4. HALİHAZIR HARİTA ALIMI
 
            Tüm sit alanını içeren 1/1000 ölçekli halihazır haritaların (toplam 7 pafta) ivedilikle ve öncelikle alımı gereklidir. 2805 sayılı Yasa uyarınca bu çalışmanın Belediyece yaptırılması yolunca gidilmelidir.
           
            2.1.5. PROJEYE ELEMAN SAĞLANMASI

            Öncelikle Ankara Kalesi’nin, daha sonraki aşamalarda da kentin diğer tarihsel dokusunun en azından bürokratik sorunlarını çözmek, bu yöredeki kişilere teknik yardım yapılabilmesi için, hem Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, hem de Ankara Şehri İmar Müdürlüğü bünyesinde yeterli birer büro kurulması gereklidir. Bu birimlerin oluşturulması hangi örgütlenme şeması seçeneği seçilirse seçilsin geçerli ve gerekli olacaktır. Çünkü sahiplenme ve örgütlenme türü belirlenene kadar da güncel sorunlara çözüm getirecek olan bu iki kuruluştur.
            2.2. UZUN VADELİ ÖNERİLER

            Koruma – geliştirme projesinin imar planı ölçeğinde kalamayacağı, 1/1000 ölçekten başlayarak 1/500, 1/200… 1/1 ölçeğe kadar inen ayrıntıda olması gerektiği açıktır.
            Ancak, genel yönelişler saptanmadan, bir genel koruma – geliştirme politikası benimsenmeden, bu amaçla ne tür bir yönetsel ve parasal çerçeve kurulacağı kararlaştırılmadan, plan ve proje önerileri getirmenin yararı daha önce çeşitli kereler yinelendiği gibi kısıtlı görülmektedir. Ancak, aşağıda belirtilen bazı gözlemleri sıralamak yararlı görülmüştür:

·         Binaların sağlıklaştırılması, onarımı, bakımı,
·         Boş alanlarda çevreye uygun yeni yapılaşmalara gidilmesi,
·         Ulaşım, dolaşım dizgelerinin düzeltilmesi,
·         Teknik ve sosyal altyapının iyileştirilmesi,
·         Arazi ve bina kullanım biçimlerinin değiştirilmesi veya sınırlandırılması,
·         Yoğunluk düzenlemeleri,
·         Yakın çevrede şekillenmiş ya da şekillenebilecek olumsuz toplumsal ve/veya mekansal boyutlu gelişmelere müdahale edilmesi,
·         Kent bütünü ile sağlıklı bağlantıların kurulması
            Bütün bu birbirinden farklı ama iç içe eylemin bir bütün içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
            Bunların bir bölümü fiziksel/mekansal düzenleme, bir bölümü de sosyo – ekonomik veya toplumsal düzenlemeleri getirmektedir. Tek parselden tüm Ankara metropoliten alanına dağılan bir yelpaze içinde bu sorunları değerlendirmek gerekmektedir.
            Koruma – geliştirmeye yönelik yeni kaynakların yaratılması, yeni örgütlerin düzenlenmesi, yeni planlama amaçlarının geliştirilmesi gereklidir.
            Bunların belirlenebilmesi amacı ile sorumluluğun kimler tarafından üstlenileceği, örgütlenme sorununun hallinden sonra “çerçeve plan” yapılmalıdır.
            Farklı konu ve basamaklarda belirlenecek değişik nitelikli karar, tutum ve yaklaşımların tutarlı bir plan içine oturtulması gereklidir.
            Böyle bir plan kuşkusuz salt mekansal karar, tutum ve yaklaşımlarla sınırlanamaz. Söz konusu “çerçeve plan”, mekan/fizik düzeyinde, kimlerin, neyi, hangi örgütlenme, mali kaynak ve yasal dayanaklar ışığında yapacağına; sosyal örgütsel ve ekonomik düzeyde de kimlerin neyi, nasıl yapacağına açıklık getirecektir. Bu plan bir yönlendirme ve ilkeler planıdır.
            Teknik Kurul yukarıda kısaca özetlenen çerçeve planın nasıl ve kimlerce yapılacağı konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.
            Bilgilerinize sunulur.

III.5.2. TUTANAK

            Ankara Eski Kent Dokusu koruma – geliştirme projesi 4.11.1983 günlü toplantısı Teknik Kurul’un 19.10.1983, 24.10.1983 ve 27.10.1983 tarihli toplantılarda saptadığı ve çözüm getirmeye çalıştığı sorunların anlatılmasıyla başlamış ve gündemde belirtilen konular üzerinde tartışılmıştır.
            Kısa vadede gerçekleştirilebilecek çalışmalar mülkiyeti Belediye’ye ait üç evin restorasyonu:
·         Ankara Belediyesi’nin kale içindeki üç evinin restorasyonunun 19 yıl süre ile işletmek kaydıyla TAÇ Vakfı’nca üstlenmek istenmesi konusunda, Belediye yetkililerinin fikri alınmıştır. Belediye Başkanı Sn. Süleyman ÖNDER toplantıda bulunmadığı için, bu konu ona da danışılıp, daha sonra, bir yanıt verilecektir.
·         Belediye yetkilileri bu öneriyi olumlu karşılamış daha iyi bir teklif gelmediği takdirde kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Onarım yapılsa bile işletmenin yapılamayacağı görüşü verilmiştir.
            Üç evin onarımına ilişkin olarak, TAÇ Vakfı’nın protokolünden bir örnek Belediye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne incelenmek üzere verilmiş olup, uygun bulunduğu takdirde imzalanacak ve onarımlara başlanacaktır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bu konuda gerekli eşgüdümü sağlayacaktır.
           
            Altyapı Projesi ve Uygulamaları:
·         Altyapı projesinin tüm kale bölgesini kaplaması, ancak, aşamalı olarak uygulanmak kaydıyla hazırlanması kabul edildi. Kale bölgesinin mevcut altyapısı tespit edilmelidir. Bu konuda bir alt grubun hemen araştırma yapması gerekmektedir. Eleman gereksinimi Belediyeden ve İmar ve İskan Bakanlığı, 7. Bölge Müdürlüğü’nden karşılanacaktır. Mevcut altyapı için, Suluhan’ın altyapı projelerinden yararlanabileceği (Müze denetiminde) önerilmektedir. Bu bölgenin altyapı sondajının yapılması hem fiziksel hem de teorik çözümlere yardımcı olabilir.
            Ayrıca, bu arada çevre düzenleme çalışması yapılacak yörelerde bulunan vakıf mallarının rölövelerinin gerektiğinde temin edileceği belirtildi.
            Altyapı projesi ihale şartnamesinin hazırlanabilmesi için, koruma planına ivedilikle başlanması gerekmektedir.
            Koruma planının 1 yıl içinde bitirilmesine gayret edilecektir. 1/1000 ölçekli ara değerlendirme projesi üretilmesi halihazır harita alımı tüm sit alanının içeren 1/1000 ölçekli halihazır haritaların (toplam 7 pafta) alınması için, Maliye Bakanlığı ile temasa geçilmesi, bu konunun mali yönden nasıl çözümlenebileceği araştırılacaktır.
            A Bölgesi halihazır haritaları için, Maliye Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlarla Belediye temas kuracak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan fon aktarılıp aktarılamayacağı konuları araştırılacaktır.
            Uzun Vadeli Öneriler
·         Şimdiye değin ülkemizde bir genel koruma – geliştirme politikası tespit edilmemiştir. En kısa zamanda bu eksikliğin giderilmesi gereklidir.
            Ankara çalışmasında Teknik Kurul’ca belirli ilkeler saptanacaktır. Saptanana bu ilkeler Yüksek Kurul’a sunulacaktır.

KURULUŞLARIN GÖREV DAĞILIMI
           
            İMAR MÜDÜRLÜĞÜ:

·         1/5000 ve 1/1000 Koruma – Geliştirme İslah Amaçlı Planların yapımı ve uygulamasında koordinasyon ve iletişim sağlanması,
·         1/1000 ölçekli halihazır haritaların alımı. 7 pafta (2805 sayılı Yasa çerçevesinde öncelik)
·         Üretilen projelerin basımı ve yayımı için, gerekli çalışmaların yapılması,
·         Uygulamanın denetlenmesi,
                        -  Yapı ruhsatı verirken
                        -  Plan tadillerinde
                        -  Restorasyon projelerinde

ODTÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

RESTORASYON BÖLÜMÜ:

·         Daha evvelki projelerin İmar Müdürlüğü’ne iletilmesi (Tacettin Mah. – Hamamönü Mah.)
·         Hacıbayram I. Çevre Koruma Planı, Uygulamalı Araştırmalar
·         Yahudi Mahallesi çalışmaları
·         Her konuda teknik bilgi + eleman yardımı
      - Fotogrametrik cephe + plan rölöve çıkarımı,
      - Yayınlar, baskı işleri,
      - Stajyer öğrencilerin anket, dış – iç fiş tespitlerinde kullanımı – Rölöve çıkarımı,

            KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
            PLANLAMA, ARAŞTIRMA ÖZEL PROJELER ŞUBESİ:

·         Mülkiyet Araştırması,
·         Dış fiş – iç fiş düzenlemesi/bastırımı
·         İç ve Dış Kale Koruma Geliştirme Projesi’nin hazırlanması 1/5000’liğe bağlı olarak
·         Kale içinde üç evin onarımı için, restorasyon projelerinin yerinde tadili
·         Altyapı projesinin yapım ve uygulamasında danışmanlık. Koruma planını beklemeden altyapı ve çevre kalitesinin düzeltilmesi.
·         Kale içi ve bedenlerinde temizlenecek yapı/yapı kalıntılarının saptanarak, Belediye’ye iletilmesi (Koruma planı hazırlandıktan sonra)
·         Ulaşım + altyapı önceliği

            EOKAF ŞUBESİ:

·         Eski Eser Onarımı Katkı Fonunun işletilebileceği bölgeler/üç evin krediden yararlanılması için, karar alınması (1984 programında)
·         Kredi verilecek yapıların saptanması
·         Yaya bölgelerine öncelik kazandırılması

            TESCİL VE PLANLAMA ŞUBESİ:

·         1/1000, 1/500 ölçekli çalışma esnasında iç + dış fişleme uygulamasına katkı.

            PLANLAMA VE YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI:

·         Öncelikle Kale ve Hacıbayram’da altyapı ihale ve yapımı için, mali, destek “Belediyelere Yardım Fonu’nun işletilmesi”

            İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:

·         1/5000’lik kararların üretilmesinde görüş/teknik bilgi/eleman desteği
            VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

·         Suluhan çevre düzenlemesine katkı
·         Anıtsal yapıların onarılması
·         Rölöve çıkarılmasında eleman yardımı

            BELEDİYE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

·         Uygulamada her türlü yardım
·         Üç evin restorasyon keşiflerinin çıkarılması, kredi alınması, ihalesi v.b.
·         Altyapı proje üretimi ve uygulanması

BELEDİYE EMLAK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

·         Kamulaştırmada, mülkiyet durumu araştırılmasında

                                   1/5000 ÖLÇEKTE YAPILACAK İŞLER

1.       1/5000’lik üzerinde çalışma bölgeleri işaretlenecek
2.       Ana kararlar verilecek: /PLANLAMA EKİBİ/

            KORUMA BÖLGECİKLERİ:
·         Korunacak bölgeler
·         Yenilenecek bölgeler
·         Islah edilecek bölgeler
           
            YAYA BÖLGELERİ OLARAK DÜZENLENECEK ALANLAR:
·         Korunarak yaya bölgesi olarak düzenlenecek bölgeler
·         Bu bölgelere göre, ana ulaşım kararları

            TİCARET BÖLGELERİ:
·         Ulus merkezinin yayılabileceği alanlar
·         Turistik ticarete dönüşebilecek alanlar
·         Toptancıların yoğunlaştığı alanlar

            KONUT BÖLGELERİ:
·         Konut ağırlıklı bölgeler
·         Yoğunluklar, perspektifler

            YEŞİL ALANLAR:
·         Yeşil alanları çoğaltmak amacı ile, açılabilecek yöreler
·         Mevcut yeşil alanların irdelenmesi

            ÖNCELİKLER: Uygulamada öncelik kazanacak bölgelerin ilk olarak
                        +
            ETAPLAMA    : Koruma – Geliştirme Planları yapılmalı.

            ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞ BÖLGELER:
·        Atpazarı – Koyunpazar mevkii (ADMMAYO)
·        Tacettin Mah. – Hamamönü Mah. (ODTÜ)
·        Yahudi Mah. (ODTÜ - AŞİM)
·        İstiklal – Yenice Mah. (AŞİM)
·        İç Kale – Dış Kale (Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü)
·        Hacıbayram I. ve II. Çevre
·        (ODTÜ - AŞİM )
Düzenleme Öncesi Hacıbayram Meydanı


KORUMA – GELİŞTİRME – ISLAH PLANLARI


ARAŞTIRMA TESPİT DEĞERLENDİRME

PLANLAMA/PROJELENDİRME
      UYGULAMA
           KREDİ              MADDİ YARDIM               TEKNİK YARDIM


1/5000 NAZIM PLANI
ANA KARARLAR
   - Ulaşım
   - Yaya Bölgeleri
   - Ticaret+Konut Bölgeleri
   - Turistik Yöreler
   - Etaplama
   - Örgütleme
1/5000 ölçekli ana planlama kararlarının verildiği paftaların üretimi.


1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI
TEK YAPI VE ÇEVRE TESPİTLERİ
   - İç – dış fiş
   - Sosyal+Ticari anket eğilimlerin saptanması
1/1000 ölçekli uygulama planlarının hazırlanması
2805 sayılı Yasa uyarınca Sit Bölgeleri’ni kapsayan 7 adet 1/1000 ölçekli halihazır haritanın alımı/ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
1/500 VAZİYET + ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Tek yapıların koruma değerleri ve öncelikleri fonksiyonlar, çevre düzenlemesi, tipolojileri
1/500 ölçekli koruma – geliştirme planlarının yapımı. ODTÜ/Kültür ve Turizm Bakanlığı Teknik Ekip1/100, 1/50, 1/1 RÖLÖVE RESTORASYONU
Tek yapı rölövesi, restorasyon projeleri
Restorasyon projelerinin uygun fonksiyonlara göre, hazırlanması plan ve cephelerin restorasyonu, tesisat ve altyapının ıslahı modernizasyonu.
EOKAF/Eski Eser Onarımına Katkı Fonu
   - Tek konu için verilebilecek diğer krediler.
   - Altyapı için Plan ve Yatırımlar Dairesi’nin Belediyelere Yardım Fonu çerçevesinde

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA 1/500 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ HAZIRLANACAK BÖLGELER

1.       ROMA HAMAMI (Rölöve + Restorasyon acilen yapılacak)
2.       HACIBAYRAM CAMİİ
3.       AUGUST MABEDİ
4.       HANLAR BÖLGESİ
5.       AHİ ŞERAFETTİN
6.       KARYAĞDI TÜRBESİ
7.       SULUHAN
8.       ESKİ HAMAM
9.       AHİ ELVAN CAMİİ
10.   KURŞUNLU CAMİİ
11.   YÖRÜKDEDE TÜRBESİ
           
-          Kentsel Sit Alanları içindeki boş alanlara ve izinli yıkım sonu yapılacak yeni yapılar için, yerel mimariye uygun 1/200 ölçekli tip projeler hazırlanacak.
-          I. derece Arkeolojik Alan için, çevre düzenlemesi getirilecek. (Küçük Sanayi Bölgesinin Yeri Değişecek)
-          Ankara Eski Kent Dokusu Geçit Dönemi Koruma ve Geliştirme Planında adları belirtilen, 1/1000 ölçekli plan üzerinde “Korunması Gerekli Sokaklar”: (A-2167, 12.4.1980)
1.       GÖZTEPE SOKAK
2.       HAMAMARKASI SOKAK
3.       CEVİZALTI SOKAK
4.       BERBER SOKAK – ATPAZARI SOKAK, KESİŞTİĞİ MEYDANCIK
5.       YENİ YILDIRIM SOKAK
6.       SALAS SOKAK
7.       ÇERKEZ SOKAK
8.       PEKİCİOĞLU SOKAK
9.       BİRLİK SOKAK
10.   KARŞI SOKAK
11.   KALAS SOKAK
12.   ESEN SOKAK
13.   ESKİCİ SOKAK
14.   SARIBAL SOKAK
15.   GAZİANTEP SOKAK
16.   GÜVERCİN SOKAK
17.   ADLİYE SOKAK
18.   GÜVERCİN SOKAK – ETİ SOKAK, KESİŞTİĞİ MEYDANCIKAnkara Kalesi ve Ulus Tarihi Kent Merkezi Çevre İlişkileriÖRGÜTLENME ŞEMASI
KAMU KURULUŞLARI

YEREL YÖNETİM İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
AKADEMİK KURULUŞLAR

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKI ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Planlama, Araştırma, Özel Projeler Şb.
- EOKAF Şb.
- Tescil + Planlama Şb.
- Anıtlar ve Eski Eser Onarımları Şb. Md.
PLANLAMA VE YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI
- 7. Bölge Müdürlüğü
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Yapı ve Abideler Daire Başkanlığı
- İmar Planlama Şb.
- Plan Uygulama Şb.
- Harita Şb.
- Proje Şb.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
A.S.U. VE E.G.O.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Mimarlık Fakültesi
- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
- Restorasyon Bölümü
Gazi Üniversitesi
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

            III.6. 13.12.1983 TARİHLİ TOPLANTI
                       
                        TOPLANTI YERİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü
                        SAAT: 10:30

            III.6.1. GÜNDEM
           
1.       KORUMA Politikası Saptanması Konusunda öneriler.
2.       Ankara Kalesi Ara Değerlendirme ve Koruma – Geliştirme Projelerinin yapımı konusunda Kesin Ekip, yer ve zamanlama tespiti.
3.       Doyran Sokak, No: 5-7-9 daki evlerin restorasyonu konusunda Ankara Belediyesi’nin görüşü.
4.       Protokol alanı halihazır haritalarının alımı
5.       Hacıbayram konusu 
6.       Suluhan

            III.6.2. TUTANAK
            Ankara Tarihi Kent Dokusu Koruma – Geliştirme Çalışmaları kapsamında yapılmakta olan üst düzey toplantılardan dördüncüsü 13 Aralık 1983 günü saat 10.30’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yapılmıştır.
            Toplantı, gündemine İmar Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüklerinin önerileri ile ilave iki madde eklenerek başlandı. İmar Müdürü Sayın Muammer AVANOĞLU, Maliye Bakanlığı’ndan 1984 yılı için, Hacıbayram çevresi ve Bent Deresi’ndeki oduncuların kamulaştırılması için, mali yardım için Başkanlıkça söz alındığını, bu bölgenin tamamlanmış bulunan Koruma – Geliştirme Projesinin, Müdürlükçe mülkiyet araştırmasının yapılmasından sonra uygulamasına geçileceğinin anlattı. Daha sonra gündem maddelerine geçildi:
Madde: 1- Koruma Politikası Saptanması Konusunda Öneriler:
            Sayın Prof. Gönül TANKUT: Yüksek Kurul üyesi olarak bu konuda yeni kurulun tutum ve eğilimlerine değinerek, kurulun koruma konusuna gerçekçi bir yaklaşımı olduğunu, korumanın hayati unsurlara ters düşmemesi gerektiği kanısında olduğunu söyledi.
            Koruma ilkelerinin henüz açıkça ortaya konulmadığı, şimdilik önceki konuların geldiğini ama sağlıklı tartışmaların yapıldığı ve konunun canlı göründüğünden bahisle, kurulun sayısında, kompozisyon ve görevlerinde değişiklik olduğunu anlattı. Bölge kurulları kurulduğunu, görevlerine bugünlerde başlayacağını, üst kurulun hakem görevini üstlendiğini, sit alanlarının ve korunacak tek yapıların tespit ve tescilini yapacaklarını söyledi. Kurulun yapacağı en önemli işler:
                                I.           Yasanın getirdiği, daha önceki 20000 kararın yeniden gözden geçirilmesi
                             II.           Bütün sit sınırlarının, geçit dönem kararlarının yeniden irdelenmesi
                           III.           Tarihi çevre, Arkeolojik Sit konularının Turizm planlaması ile ortaya konması
                          IV.           Doğal varlıkları koruma olgusu
            Anıtsal tek yapıların korunmasında – Vakıf Eserlerinin – fazla bir endişe söz konusu değil, dayanıklı ve korunuyorlar, önemli olanın konut olduğu, koruyacak mıyız koruyacaksak nasıl koruyacağız diyerek dikkatleri sivil mimarlık örneklerine çekti.
            1970 den önce yapılmış imar planlarının tarihi çevreyi gözetmeyen, tarihi çevreye yıkım getiren kararlar vardır. Bu planlar eskimiş, gerekçeleri yok ama şimdi uygulamaya konuluyor. Buna Ankara iyi bir örnek, geniş bir cadde tarihi çevreye giriyor. Ayrıca, geçit dönemi kararları aceleye geldiği için, hatalı oluyor. Ağırlık şehir planlarında olduğunu ve bu planların revizyon zamanının geldiğini anlatan TANKUT, öncelikle aşağıdaki konuların bilinmesi gerektiğini söyledi.
1.       Tarihi çevrede mülkiyet konusu – ARA ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLMESİ
2.       Tarihi çevrenin mühendislik yönü – SAĞLIKLATIRMA AĞIRLIK TAŞIMALI
-          Maliyet
-          Zamanlama
-          Programlama

Tarihi çevrede altyapının ne kadara malolacağını bilmemiz gerekiyor.
            Sayın TANKUT, kurulun gerçekçi tutumuna örnek olarak Muğla yakınında Eskihisar’da bir Arkeolojik Sit’in taşınmasına karar verilmesini göstererek, bu kararın T.E.K.nun elektrik işletmesinin bulunduğu kömür madeninin işletilebilerek ülke ekonomisinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretilebilmesi yönünde verildiğini söyleyerek sözlerinin tamamladı.
            Toplantı başkanı Sayın Haluk ALATAN, kurumlar ve kararların bir tarafta kaldıklarını, yeni kurulun aktif olarak kararları hayata nasıl geçireceğinin soru olarak yöneltti.
            Prof. G. TANKUT, kurulun yapısından bahisle, 2 arkeolog, 2 sanat tarihçisi, şehir plancısı, restorasyon uzmanlarından oluşan yeni kurul ve alt birimlerinin uygulamaya daha yakın olduğunu anlattı. Kurul bu yolla aldığı kararların uygulanabilirliğini sağlayabilir. Kurulun yapacağı en büyük katkı, kararları önce ele alıp sağlıklılık katsayısını belirlemek olacaktır. Şimdiye kadar koruma – geliştirme amaçlı projeler uygulanamamıştır. 1975’den bu yana bir – iki proje uygulansaydı büyük tecrübe elde edilebilirdi. Tarihi çevrede sağlıklaştırma konusunda tecrübe birikimimiz yok, m2 hesabını bilmiyoruz, pissu maliyet hesabını bilmiyoruz, bu büyük bir kayıptı. Antalya’da bu sorun ortaya çıktı, önemli olan altyapıdır. Üstyapı onarımı ikinci planda kalmaktadır. Turizm Bakanlığı’nın Antalya Yat Limanı tecrübesinden bir şeyler öğrendik, yapıldığını ve sonuçta bu işin değdiğini öğrendik diyerek bu soruyu yanıtladı. Sayın Ömer KIRAL: “Önemli sorunlardan birinin örgütlenme boyutu ve sahipliliğin kimde olduğudur.
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, onun dışında gelişiyorlar. Bizde imkansız bu, Ulucanlar’da sit sınırı 8 – 10 katlı apartmanlara dayanıyor. Kalenin sınırlı bir alan içinde olması belirli bir kolaylık getiriyor.” Politikaların maddeler halinde yazılmasına geçildi.
            Bu maddeler teknik ekibin hazırladığı rapordan özetlenerek, genel olarak uygulanabilir bir karar haline getirilmiştir:
1.       İmar planı ve kurul kararları ile
2.       Kamu eliyle çevre kalitesini yükseltici çalışmalar
a-      Korumaya yönelik kararlar, teknik ve sosyal altyapı çalışmaları (Çevre kalitesini yükseltici çalışmalar)
3.       Yapıların restorasyonuna yardım:
            Bu madde görüşülürken sivil mimarlık örneklerinin restorasyonu için, “Eski Eser Onarımına Katkı Fonu”nun durumu anlatıldı. EOKAF Yönetmeliği’nin 2863 sayılı Yasa ile diğer yönetmeliklerle birlikte kaldırıldığı, 113 başvurunun olduğu ve 1984’de yeni bir yönetmelik hazırlanmasından sonra bu başvuruların öncelikle değerlendirileceği bildirildi.
            Bu krediden yerel yönetimlerin de yararlanabileceği anlatıldı ve belediyenin Hacıbayram çevresinde önem taşıyan yapıları kamulaştırıp kredi alabileceği ve restorasyon yapabileceği vurgulandı.
            Ayrıca, halka bu kredinin varlığının anlatılması, koruma konusunda diğer dernek ve vakıflardan da yararlanabileceği anlatıldı.
4.       Kamulaştırma yolu ile devlet eliyle restorasyon:
            Bu maddenin bir önceki madde ile birlikte düşünülmesi gerektiği görüşü ileri sürüldü, istimlak etmenin bir kaynak sorunu olduğu, belediyelerin bulunduğu yerlerde vakıfların kamulaştırma yapmadığı belirtildi.
5.       Tüm seçeneklerin bir bütün olarak, eylemsel bir süreç olarak ele alıp değerlendirilmesi:
            İmar müdürü, Sayın Muammer AVANOĞLU, bu kararların kağıt üzerinde kalmamasını, sürekli hale getirilmesini önerdi ve uygulama yönünden bir kadrolaşma ve teşkilatlanmaya gidilmesi yönünde bir öneri getirdi. İmar Müdürlüğü’nde bu konu ile ilgili ekip oluşturulduğunu ve bu ekibin iletişim, koordinasyon ve planlamayı gerçekleştireceği belirtildi.
            Ankara için, en önemli sorunun altyapı olduğu, kanalizasyonun nereye boşalacağı, su getirme ve götürmenin nasıl olacağı, kolektörlerin nerelerden geçtiği sorunlarının mevcut olduğu anlatıldı.
Madde: 2 – Ankara Kalesi Ara Değerlendirme ve Koruma – Geliştirme Projelerinin yapımı konusunda kesin ekip, yer ve zamanlama tespiti:
            Bu konuda İmar Müdürlüğü’nde oluşturulan Koruma – Geliştirme – Planlama ekibi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Planlama, Özel Projeler Şubesi elemanları ortak bir çalışma yapacaklardı. Diğer teknik ekip üyelerinin de katılması ile Ankara Kalesi Koruma – Geliştirme Projesi hazırlanacaktır.
Madde: 3 – Doyran Sokak, No. 5–7 –9 ‘da ki evlerin restorasyonu konusunda Ankara Belediyesi’nin görüşü:
            Emlak Müdürü, Sayın Mustafa ŞEKERCİ, üç evi restorasyonu için, ihale yapılacağını,ihale ve kira şartnamesinin hazırlandığını bildirerek, bu şartnameleri okudu. Öğleden sonra devam edilen toplantıda, 3 evin restorasyon projelerinin revizyonu gerektiği, ihale ile yapılırsa denetimin kamunun elinden çıkacağı tartışıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1984 yılı içinde onarımı yapılabileceği açıklandı, belediye yetkilileri de bunun en iyi çözüm olduğunu belirttiler.
Madde: 4 – Protokol Alanı Halihazır Haritalarının Alımı:
            İmar Müdürü, Sayın Muammer AVANOĞLU, İmar Müdürlüğü’nün halihazır harita alımını üstlendiğini açıkladı. Harita alımı için, belirlenen alanlar ve yüzölçümleri anlatıldı. Mevcut haritalar üzerinde ilke kararlarının alınacağı ve planlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Madde: 5 – Hacıbayram Çevresi Uygulamaları:
            İmar Müdürü, Sayın Muammer AVANOĞLU, Hazine Genel Müdürlüğü’nün Hacıbayram çevresi kamulaştırmaları için, 150 milyon TL vereceğini, bu paranın maliye önündeki tek katlı dükkanların ve oduncuların kamulaştırılmasında kullanılacağını anlatarak, mülkiyet araştırmasından sonra revizyon edilecek Hacıbayram II. Çevre Koruma Planının, İmar İdare Heyeti’nden geçirilerek, Bakanlığa sunulacağını söyledi. Kamulaştırma işlemleri için, onaylı bir plan gerektiği ve arz problemli bir alanda başlanmasının uygun olacağını belirtti.

AŞİM Tarafından Hazırlanan Sulu Han Çevre Düzenlemesi  

Madde: 6 – SULUHAN
            Suluhan yakında açılıp kiraya verileceği, toplam, 102 dükkan olacağı, yiyecek dışında dayanaklı tüketim mallarının satılacağı anlatıldı. Esnaf derneklerinden fikir istendiği, hanın bir kısmının da kuyumcular tarafından kiralanacağı anlatılarak, Suluhan ile ilgili sorunları yerinde incelemek üzere, bir dahaki toplantı için, Suluhan’a gidilmesine karar verildi.
 

No comments: