Tuesday, December 1, 2009

ZONGULDAK – BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ / YÖNETİCİ ÖZETİ

ZONGULDAK – BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
YÖNETİCİ ÖZETİ


YÜKLENİCİ FİRMA: Jeotek Ltd. ve UTTA Planlama Ltd. İş Ortaklığı

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI:
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizde başlatılan bu planlama çalışmaları sayesinde, “sürdürebilir kalkınma” ilkesi doğrultusunda, havza bazında alınacak fiziki ve sosyo-ekonomik kararlarla, doğal ve tarihsel/ kültürel değerlerin korunmasına yönelik kararların bir arada düşünülmesine olanak verecek stratejiler ve politikalar fiziksel plan ile desteklenmektedir. Bu durum bütüncül planlama yaklaşımı açısından son derece önemlidir.

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANININ GENEL AMACI:
Zonguldak – Bartın - Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 2025 yılını hedef alarak; bu üç İl sınırları bütününde; sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlarken, sürdürebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılmasını; doğal miras (kıyılar, ormanlar, tarım alanları, su kaynakları vd) ile tarihsel/kültürel mirasın (arkeolojik, kentsel, tarihsel değerler) korunmasını ve ülke kalkınma politikası kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen planlama kararları doğrultusunda, sağlıklı gelişmeyi ve büyümeyi amaçlamaktadır.

PLANLAMA GENEL YAKLAŞIMI :
Zonguldak – Bartın - Karabük planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı’nın genel yaklaşımı beş temel kavram üzerine kurulmuştur:

1. Stratejik Planlama,
2. Doğal ve Tarihsel Çevre Koruması,
3. Sürdürülebilir ve Dengeli Gelişme,
4. Bütüncül Yaklaşım ve Entegre Doğal Kaynak Yönetimi,
5. Katılım ve Demokratiklik,
6. Esnek, Gelişebilir ve Şeffaf bir Bölgesel Planlama Yaklaşımı,

Bu yaklaşım ile hazırlanan Çevre Düzeni Planı üst ölçekli, stratejik ve politika kararları ile sosyo-ekonomik ve fiziki kullanım kararlarının birbiri ile bütünleştiği bir plan niteliğindedir.

Bu Planda; Bölgesel Gelişim Yaklaşımı ile, İller arasında ekonomik ve ekolojik koridorların devamlılığının sağlanması esas alınmıştır. Dolayısıyla sürdürülebilir çevre korunması amacı için koruma-kullanma dengesinin kurulması gerektiği ortaya konulmuştur.


PLANLAMA AŞAMALARI:

Planlama “Araştırma - Değerlendirme - Sentez”, “Senaryoların ve Seçenek Planların Oluşturulması” ve “Kesin Çevre Düzeni Planı” olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Planlama süresince, günümüze kadar planlama çalışmalarında tam manası ile gerçekleştirilmeyen katılımcılık ve şeffaflık ilkesi gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda; Araştırma Çalışmaları, Değerlendirme ve Sonuçlarının yerel yetkililerle paylaşılması amacıyla 14–15 Mart 2006 tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük’te toplantılar yapılmıştır. Plan Alternatiflerinin sunulması ve değerlendirilmesi amacıyla da 06 – 07 Kasım 2006 tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük’te toplanılmıştır.
Toplantılar sonucunda yerel ve merkezi yönetim kurum ve kuruluşlarının görüşleri istenmiş ve bu görüşler kesin plan hazırlanması esnasında değerlendirilmiştir.

PLANLAMA VİZYONU

Zonguldak – Bartın - Karabük Planlama Bölgesi’nde tarım, maden, sanayi, hizmetler ve turizm sektörleri temel alınarak 2025 yılı hedefli nüfus projeksiyonları yapılmıştır.

Aşağıdaki Tabloda 2000 yılı ve 2025 yılı nüfusları verilmiştir:

ZONGULDAK BARTIN KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ
2000 YILI TOPLAM NÜFUSU 615.599 184.178 225.102 1.024.879
2025 YILI TOPLAM PROJEKSİYON NÜFUSU 863.000 312.000 358.000
1.533.000


ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI BİLGİ NOTU

Türkiye’de ilk defa Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan bu planlama çalışmaları sayesinde, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, ekonomik kararlarla, ekolojik kararların bir arada düşünülmesine olanak verecek, fiziksel planlarla desteklenmesi gerekliliği fikri gündeme yerleşmiştir. Bu durum bütüncül planlama yaklaşımı açısından son derece önemlidir.
Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2025 yılını hedef alarak; Zonguldak ,Bartın ve Karabük il sınırları bütününde; sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılmasını; doğal ve tarihsel/kültürel çevre ve kimliğin korunmasını ve Türkiye’nin kalkınma politikası kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen planlama kararları doğrultusunda, sağlıklı gelişmeyi ve büyümeyi amaçlamaktadır.
Zonguldak, Bartın ve Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın genel yaklaşımı; “Stratejik Planlama, Doğal ve Tarihsel Çevre Koruması”, “Sürdürülebilir ve Dengeli Gelişme”, “Bütüncül Yaklaşım ve Entegre Doğal Kaynak Yönetimi”, “Katılım ve Demokratiklik”, “Esnek, Gelişebilir ve Şeffaf bir Bölgesel Planlama Yaklaşımı” olmak üzere altı temel kavram üzerine kurulmuştur.
Bu yaklaşım ile hazırlanan Çevre Düzeni Planı üst ölçekli, stratejik ve politika kararları ile sosyo-ekonomik ve fiziki kullanım kararlarının birbiri ile bütünleştiği bir plan niteliğindedir.
Bu planda, bölgesel yaklaşımı ile iller arası geçişlerde ekonomik ve ekolojik koridorların devamlılığın sağlanması esas alınmıştır. Dolayısıyla sürdürülebilir çevrenin temini için koruma-kullanma dengesin kurulması gerektiği ortaya konmuştur.
Planlama araştırma, taslak planların oluşturulması ve kesin plan olmak üzere üç safhada gerçekleştirilmiştir. Planlama süresince, günümüze kadar planlama çalışmalarında tam manası ile gerçekleştirilemeyen katılımcılık ve şeffaflık ilkesi gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda; Araştırma Çalışmaları, Değerlendirme ve Sonuçlarının yerel yetkililerle paylaşılması amacıyla 14–15 Mart 2006 tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük’te toplantılar yapılmıştır. Plan Alternatiflerinin sunulması ve değerlendirilmesi amacıyla da 06 – 07 Kasım 2006 tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük’te toplanılmıştır.
Toplantılar sonucunda kurumların görüşleri istenmiş ve bunlar kesin plan hazırlanması sırasında değerlendirilmiştir. Kesin plan bu çerçevede oluşturulmuştur.
Bugünkü toplantımız ise 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının onay öncesi son değerlendirme toplantısıdır.
Hazırladığımız bu planda;
• Zonguldak ili’nin maden, demir-çelik, sanayi, tarım ve orman sanayi sektörünün ön planda olduğu bir kimlikle;
• Bartın ili’nin tarım, doğa-turizmine dayalı hizmetler sektörünün ön planda olduğu bir kimlikle;
• Karabük ili ise demir-çelik, sanayi ve kültürel turizm kimliği ile gelişmesi önerilmektedir.

No comments: