Saturday, January 19, 2008

İLKE KARARI 4 : Koruma Kurullarına Sunulacak Projelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Hususlar

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA YÜKSEK KURULU
KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 38 19.4.1996 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 434 19.4.1996 ANKARA

İLKE KARARI

Koruma Kurullarına Sunulacak Projelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Hususlar


3194 sayılı Yasanın 38. maddesi ile Danıştay 6. Daire Başkanlığının 1986 / 228 Esas, 1986 / 420 sayılı kararında belirtildiği üzere, uzmanlık ayrımı konusundaki hüküm doğrultusunda;

Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili hazırlanacak mimari projelerin hazırlanması ve uygulanmasındaki sorumluluğun mimarlarca,
Statik ve tesisat, plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanmasındaki sorumluluğun da mühendislerce, yerine getirilmesi gerektiğine
karar verildi.


BAŞKAN
Tevfik R.GÖKALP
Müsteşar


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
DERDİYOK (Türkmen) ÇELİK (Şakir) AKAT (Altan) AKAR (Haluk) EKE (Feral)
Başbakanlık Müsteşar Kültür Bak. Kül.ve.Tab.Var.Kor. Turizm Bak. Tek.Arş.ve Uyg.
Yardimcısı Müsteşar Yard. Gn.Md. Yat.Gn.Md. Gn.Md.Yrd.


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
MÜLAZIMOĞLU (Hüseyin) KAHRAMAN (Kemal) AĞARYILMAZ (İsmet) ABBASOĞLU (Haluk)
Orman Gn.Md.Yrd. Vakıflar Gn.Md.Yrd.


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
TANKUT (Gönül) ALTUN (Ara) ÖZGAN (Ramazan) KARPUZ (Haşim)

No comments: