Tuesday, December 1, 2015

Tarihi Çevre Yok Olurken : Amasra, Bergama, Kaş ve Uçhisar Örnekleri
Bu kitapta, günümüzde Türkiye`nin her tarafında sürmekte olan Doğal, Tarihsel/kentsel ve Arkeolojik Çevre`lerin tahribatı, yok edilmesi ele alınmaktadır. Bu "Yok Oluş" sürecine engel olabilmek amacı ile yapılmakta olan planlama ve projelendirme çalışmaları ve çeşitli uygulamalar Amasra, Bergama, Kaş ve Uçhisar örneklerinde aktarılmaktadır. Bu örnekler, plan proje yazışma ve belgelerle zenginleştirilmiş ve geleceğe yönelik "Sürdürülebilir Koruma" görüş ve önerileri geliştirilmiştir.

Bu çalışmada; ülkemizde son 20 yıldır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına
yönelik politikaların irdelenmesi bağlamında ele alınan örneklerin her biri kendi başına
ulusal ve uluslar arası önem taşımaktadır. Her bir örnekte, koruma amaçlı planlama
çalışmaları içinde, danışman ve/veya proje yöneticisi olarak bulunmam nedeni ile
özellikle yerel ve merkezi yönetimin “koruma” politikalarını, yaklaşımlarını, tutum ve
davranışlarını yerinde izleme olanağı buldum.

Bu örneklerin ilki; Batı Karadeniz bölgesinde “Çeşm-i Cihan” (dünyanın gözbebeği)
olarak da adlandırılan Amasra (AMASTRİS) yerleşimidir. Amasra’nın doğal
değerleri, antik kalıntıları ve arkeolojik sit alanları ile tarihsel/geleneksel kent dokusu
irdelenmiştir. Geçmişten günümüze kadar bu değerlerin korunması amacıyla yapılmış
çalışmalar ve alınmış kararlar değerlendirilmiş ve bu değerlerin bütüncül, sürdürülebilir

korunması ve geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler geliştirilmiştir.İkinci örnek olarak; Ege Bölgesi’nde tüm zamanların en görkemli ve etkileyici
kentlerinden biri, yüzlerce yıl boyunca bir sanat, kültür ve bilim kenti olan Bergama
(PERGAMON) yerleşimi ele alınmıştır.
Bergama’nın arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları‘nın fiziki ve sosyal özellikleri,
bu alanların korunmasına yönelik olarak yerel ve merkezi yönetimin 1990’lı yıllarda
uyguladığı politikalar ile bu süreç içinde yapılan planlı ve plansız çeşitli uygulamalar

ele alınacaktır.Üçüncü örnek; Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kaş (ANTİPHELLOS), arkeolojik
ve kentsel sit alanlarının korunmasına ilişkin yapılan çalışmalar ve uygulamalardır.
Antiphellos, Kaş’ın 1 km. batısında, Likyalılar’dan kalma bir kıyı kenti kalıntısıdır. Kaş
ülkenin turizm ve kültür potansiyeli yüksek yerlerinden biridir. Özellikle dış turizme
yönelik organizasyonların ağırlık kazandığı Kaş’ta yat limanı da turizm potansiyelinin
artmasında ayrı bir etken olarak söylenebilir. Bu Bölüm; koruma planlamasına ilişkin
yerel ve merkezi yönetimin çalışmaları, yazışma ve koruma kurul kararları ile zenginleştirilmiştir. Koruma Politikaları Kaş örneğinde verilmeye çalışılmıştır.
Dördüncü örnek ise; İç Anadolu’da Kapadokya’nın önemli bir tarihsel yerleşimi
olan Uçhisar’dır. Kapadokya Bölgesi, Antalya Turizm Gelişim Alanları’ndan sonra ül2
kenin en çok yabancı turist çeken bölgesidir. Bu bölüm Uçhisar’da kentsel, doğal ve
tarihi sit alanları için hazırlanan, çevresel ve mimari saptamaların ve değerlendirmeler,
günümüze kadar (2006) alınmış korumaya ilişkin kararları, planlamaları ve uygulama

sürecinin araştırılması ve değerlendirilmesidir.Kamunun taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yaklaşımı ile tarihi çevre koruma
olgusunun çeşitli boyutları, seçilen örneklerde sergilenerek yeni politikalar geliştirilmeye

çalışılacaktır.

Tarihi Çevre Yok Olurken

Alter Yayınları /

%38
indirim

Etiket Fiyatı: 15,00 TL (KDV Dâhil)
idefix Fiyatı:9,30 TL (KDV Dâhil)
http://www.idefix.com/kitap/tarihi-cevre-yok-olurken-mehmet-tuncer/tanim.asp?sid=JU4JX3RDT1YRYTPPUV7Q

No comments: