Saturday, January 19, 2008

İLKE KARARI 7 : SİT ALANLARINDAKİ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA YÜKSEK KURULU
KARAR

Toplantı No. ve Tarih : 49 01.10.1998 Toplantı YeriKarar No. ve Tarihi : 627 01.10.1998 ANKARA
İLKE KARARI

SİT ALANLARINDAKİ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan denizlerde, iç sularda ve karalarda yapılmak istenilen su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.04.1996 gün ve 440 sayılı ilke kararı ile 14.07.1997 gün ve 603 sayılı ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda,
3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan denizlerde ve iç sularda (göller , suni göller , lagünler , baraj gölleri, bentler , ragülatörler , kanallar, arklar, akarsular, mansaplar) ve bunlara kıyısı olan veya olmayan karalarda belirlenmiş olan;
A) I. ve II. derece arkeolojik sit alanlarında su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisleri kurulamayacağına,
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca su ürünleri üretim ve yetiştirme alanlarının belirlenmesine yönelik ülke genelinde çalışması sürdürülen haritaların ivedilikle tamamlanmasına, bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar I.derece doğal sit alanlarında ilgili Koruma Kurulunca izin ve ruhsat almış tesislerin işlevlerinin sürdürülmesine,
I. derece doğal sit alanlarında su ürünleri üretim tesislerine izin verilip verilemeyeceği konusundaki kesin kararın yukarıda belirtilen harita çalışmaları bitiminde yeniden değerlendirilebileceğine, bu çalışma ile birlikte su ürünleri üretimi ve yetiştirilmesine ilişkin gereksinim duyulan zorunlu yapı ve tesislerin tür, teknoloji ve büyüklüklerine ilişkin kriterlerinin de oluşturulmasına,
B) III. derece arkeolojik, II. ve III. derece doğal sit alanlarında ve 19.8.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 89-14235 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile dalış yasağı getirilen bölgelerde, su ürünleri üretim tesislerinin yapımına aşağıdaki koşullarda izin verilebileceğine,
• Bu alanlarda koruma planı olan yerlerde plan hükümlerinin geçerliolduğuna,
• Koruma Planı olmayan yerlerde ise,Uygulama öncesinde;
1- Konuyla ilgili mevzuatları ve işlevleri gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü), Çevre Bakanlığı, (Çevre Koruma Genel Müdürlüğü), (Çevre Etkileme Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğü), Enerji Bakanlığı, (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü), Turizm Bakanlığı (Yatırımlar Genel Müdürlüğü), ilgilendirdiği hallerde ise Orman Bakanlığı (Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü- Orman Genel Müdürlüğü), Çevre Bakanlığı (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı), Başbakanlık (Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığı (Demir Yolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), Milli Savunma Bakanlığından (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde Kalan Alanlarda) olumlu görüşlerin alınmasına,
Tüm kuruluşlardan olumlu görüş alındıktan sonra, tesis alanına ilişkin hazırlanacak çevreye uyumlu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı uygun görüşünü içeren 1/200 ölçekli avan proje ile ilgili Koruma Kuruluna başvurulmasına,
2) Yapılacak tesislerde;
Zorunlu ihtiyaçları karşılayan kapalı alanlar (WC, bekçi kulübesi, yem deposu vb.) ile açık alanlara (0-50 Ton/Yıl kapasiteli projeler için 150 m2 lik açık alan, 50 m2 'lik kapalı alan, 50-100 Ton/Yıl kapasiteli projeler için 300 m2 lik açık alan, 100 m2'lik kapalı alan, 100 Ton/Yıl ve üzeri kapasiteli projeler için 500 m2'lik açık alan, 150 m2lik kapalı alanı geçmeyen geçici yapı ve tesislerin) yer verilebileceğine,
• 3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 13-14. maddeleri kapsamında kalan uygulamalar için 1. madde de belirtilen kurum ve kuruluşların olumlu görüşleriyle birlikte Maliye Bakanlığı aracılığı ile Kültür Bakanlığına başvurulmasına (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ilgili Koruma Kurulunca avan projenin onayına ilişkin karar alındıktan sonra Kültür Bakanlığı izni ile işlem yapılmasına,
• Dalış yasağı getirilen bölgelerde, tüm giderleri başvuru sahibincekarşılanmak üzere Kültür Bakanlığı izni (Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ve Bakanlıkça görevlendirilecek temsilcilerin nezaretinde su altındaki batıklarla ilgili 1/1000 ölçekli batik tespit haritası yaptırılmasına, buna göre ilgili Koruma Kurulunca batıkların koruma alanlarının belirlenmesine, batik koruma alanı dışında kalan bölgelerde su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine bu ilke kararımız çerçevesinde izin verilebileceğine,
C) Kararımız öncesinde bu alanlarda, ilgili Koruma Kurulu karan ile izin ve ruhsat alan işletmelerin faaliyetlerine ruhsat süreleri sonuna kadar izin verilmesine, ruhsat süresi bitiminde bu tesisler için de bu ilke kararına göre, işlem yapılmasına,
• 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan yukarıda belirtilen alanlardafaaliyet gösteren izinsiz ve ruhsatsız tesislerin derhal kaldırılmasına,
• Bu karar çerçevesinde izin ve ruhsat alan tesislerin ilgili kuruluşlarcatitizlikle denetlenmesi gerektiğine,
Kurulumuzun 19.4.1996 gün ve 440 sayılı karan ile, 14.7.1998 gün ve 603 sayılı ilke kararlarının iptal edilmesine
karar verildi.
(Danıştay kararlan gereğince 20.09.1999 gün ve 655 sayılı ilke karan iptal edildiğinden 627 sayılı ilke karan yeniden yürürlüğe girmiştir.)

BAŞKAN
Prof.Dr.O.Tekin AYBAŞ
Müsteşar


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
M.POLAT (Selçuk) KETENCİOĞLU (Tefik) SOYAR (Kemal) MANAP (Yusuf) ERTAN (Ebru)
Başbakanlık Müsteşar Kültür Bak. Kül.ve.Tab.Var.Kor. Vakıflar Gn.Md Turizm Bak.
Yardimcısı Müsteşar Yard. Gn.Md.V. Yat.Gn.Md.


ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
DUYGULUER (Feridun) BAHADIR (Ali) GÖK (Tamer) UÇKAN (Erkan)
Tek.Arş.ve Uyg. Orman Gn.Md.Yrd.. (Bulunmadı)
Gn.Md.V. (Bulunmadı)

ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
TUNCER (Orhan Cezmi) AĞARYILMAZ (İsmet) BİLGİ (Önder) GÜNDOĞDU (Hamza)
(Bulunmadı)(Danıştay kararları gereğince 20.09.1999 gün ve 655 sayılı ilke kararı iptal edildiğinden 627 sayılı ilke kararı yeniden yürürlüğe girmiştir.

No comments: